Takuuehdot kuluttajakaupassa

Päivämäärä

4.6.2015

Diaarinumero

KKV/513/14.08.01.05/2015

Osapuolet

Bauhaus & Co. Ky

Tiivistelmä

Kuluttaja-asiamies kiinnitti huomiota Bauhaus & Co. Ky:n (jälj. Bauhaus) myymilleen tuotteille myönnettävän 5 vuoden takuun takuuehtoihin. Takuuehtojen mukaan ”Bauhaus pidättää itsellään oikeuden päättää, korjataanko viallinen tuote, vaihdetaanko se vastaavaan uuteen tuotteeseen vai palauttaako Bauhaus osan tuotteen kauppahinnasta ostajalle alla olevan taulukon mukaisesti.” Kuluttajansuojalain mukaan myyjän pitää oikaista virhe niin, ettei siitä aiheudu ostajalle kustannuksia. Kuluttaja-asiamies edellytti, että Bauhaus luopuu käyttämästä ehtoa, jonka mukaan takuun alainen virhe voidaan korjata palauttamalla vain osa kauppahinnasta.

Sovelletut säännökset

Kuluttajansuojalain 5 luvun 15 § ja 18 §.

Perustelut

Takuuehdot kuluttajakaupassa

Kulutustavaran kaupassa myyjä tai tavaran valmistaja voi antaa takuun. Takuun antaminen tarkoittaa sitoutumista vastaamaan tavaran käyttökelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista määrätyn ajan. Takuunantaja vastaa tavarassa takuuaikana ilmenevistä vioista ja muista takuussa määritellyistä asioista. Jos tavara huonontuu takuussa tarkoitetulla tavalla takuun voimassaoloaikana, siinä on virhe ja ostaja voi vedota takuuseen.

Myyjän pitää oikaista virhe laissa määriteltyjä periaatteita noudattaen, jos takuuehdoissa ei ole ostajan kannalta edullisempia määräyksiä. Ostajan kannalta edullisempi määräys voi olla esimerkiksi takuusitoumukseen sisältyvä lupaus palauttaa ostajalle rahat takaisin vähäisenkin virheen johdosta. Oikaisu tehdään ensisijaisesti korjaamalla tai vaihtamalla tavara kohtuullisessa ajassa. Oikaisusta ei saa aiheutua ostajalle kustannuksia tai olennaista haittaa.

Kuluttajansuojalain mukaan myyjän pitää oikaista virhe niin, ettei siitä aiheudu ostajalle kustannuksia. Tämä koskee myös takuukorjauksia: takuunantaja vastaa kaikista tavaran korjauksesta syntyneistä kustannuksista. Kustannuksiin luetaan muun muassa tavaran korjattavaksi toimittamisesta ja palauttamisesta aiheutuneet kulut, käytetyt varaosat sekä korjaajan työ- ja matkakulut.

Bauhaus myöntää osalle tuotteistaan 5 vuoden takuun. Näin ollen, mikäli tuote takuuaikana huonontuu takuuehtojen tarkoittamalla tavalla, tulee myyjän korjata tuotteessa oleva virhe. Tästä korjauksesta ei saa aiheutua kuluttajalle kustannuksia. Tämä periaate koskee myös sellaista tilannetta, jossa virhettä ei voida korjata. Kuluttajalle aiheutuu takuunalaisen virheen oikaisemisesta kustannus, mikäli hän saa vain osan kauppahinnasta takaisin. Näin ollen tällainen virheen oikaiseminen ei ole kuluttajansuojalain 5 luvun säännösten mukaista.

Markkinaoikeuden edeltäjä markkinatuomioistuin on myös ratkaisuissaan 1983:2 ja 1983:12 katsonut, että omavastuuehdon kytkeminen takuuseen on kuluttajien kannalta sopimatonta. Bauhausin myöntämän takuun perusteella purkutilanteessa tehtävät ikävähennykset voidaan katsoa eräänlaiseksi omavastuuosuudeksi, ja siten ikävähennysehto olisi myös kuluttajien kannalta sopimaton.

Kuluttaja-asiamies edellytti, että Bauhaus vahvistaa kirjallisesti luopuvansa käyttämästä takuuehdoissaan ehtoa, jonka mukaan takuun alainen virhe voidaan oikaista palauttamalla vain osa kauppahinnasta.