Windows 10 -käyttöjärjestelmän tarjoaminen kuluttajille

Päivämäärä

26.1.2018

Diaarinumero

KKV/604/14.08.01.05/2016

Osapuolet

Microsoft Corporation

Tiivistelmä

Vuonna 2016 Microsoft tarjosi vanhoille asiakkailleen, joilla jo oli käytössä käyttöjärjestelmän aiempi versio, mahdollisuutta saada uusi Windows 10 -käyttöärjestelmä ilmaisena ’päivitysasennuksena’. Microsoft latasi kuluttajien koneille ilman kuluttajien nimenomaista hyväksyntää GWX (Get Windows 10) -sovelluksen, joka lähetti toistuvina, kuluttajia häiritsevinä viesteinä suoramarkkinointia. Markkinoinnissa ei kerrottu kuluttajille olennaisia tietoja uudesta käyttöjärjestelmästä. Varsinaisessa Windows 10 -asennusprosessissa kuluttajan mahdollisuus omaan valintaan oli sivuutettu ja sopimuksen ’hyväksyminen’ saattoi tapahtua ennalta ohjelmoitujen toimintojen perusteella. Microsoftin menettely oli kuluttajansuojalain 2 ja 3 lukujen vastaista.

Sovelletut säännökset

Kuluttajansuojalain 2 luvun 1 §, 3 §, 7 § ja 9 § sekä 3 luvun 1 §.

Perustelut

Aggressiivinen menettely markkinoinnissa ja asiakassuhteessa

Microsoft asensi kuluttajien koneille Windows 10:n hankinta -sovelluksen (GWX) osana päivityspakettia, joka oli yhtiön toimesta määritelty ’suositelluksi päivitykseksi’. Tällöin sovellus latautui ja asentui automaattisesti valtaosalle kuluttaja-asiakkaista eikä asentamiseen kysytty erikseen kuluttajan suostumusta. Asennuksen estämiseksi kuluttajan olisi tullut osata oma-aloitteisesti muuttaa käyttöjärjestelmän Windows Update -päivitystyökalun oletusasetus, jolla ’suositeltujen päivitysten’ asentaminen olisi kielletty.

GWX-sovelluksen ilmoitukset avautuivat päällimmäiseksi työpöydälle ja keskeyttivät kuluttajan tietokoneen muun käytön. Viesteissä ei kerrottu sovelluksen tai Windows 10 -käyttöjärjestelmän ominaisuuksista vaan kiirehdittiin kuluttajia uuden ohjelmistoversion käyttöönottoon ja painostettiin heitä toimimaan nopeasti. Päästäkseen eroon viesteistä kuluttajan täytyi reagoida niihin. Sovellus esitti mainosmaisia viestejä Windows 10:stä kuluttajien koneilla kuukausien ajan.

Tosiasiassa GWX-sovellus oli suoramarkkinoinnin työkalu, jonka Microsoft asensi kuluttajien koneille ilman kuluttajien etukäteistä ja nimenomaista hyväksyntää. GWX-sovelluksen kautta Microsoft toteutti markkinointia kuluttajia häiritsevällä ja painostavalla tavalla. Menettely oli kuluttajansuojalain vastaista aggressiivista menettelyä markkinoinnissa ja asiakassuhteessa.

Tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti

Markkinoinnin perusteella kuluttajille ei voinut muodostua selkeää kuvaa siitä, millainen tuote Windows 10 on. GWX-sovelluksessa, sen kautta avautuvissa linkeissä tai viesteissä ei annettu kuluttajille olennaisia tietoja itse tuotteesta eli Windows 10 -käyttöjärjestelmästä.

Saadakseen tietoja uudesta käyttöjärjestelmästä kuluttajan olisi täytynyt erikseen etsiä niitä. Tarkempi selvitys Windows10:stä oli Microsoftin mukaan kerrottu verkkosivulla, jonne oli pääsy yhtiön verkkosivujen ”Usein kysytyt kysymykset” -osion kautta. Verkkosivua ei kuitenkaan tuotu selkeästi esiin markkinoinnin yhteydessä. Saadakseen tiedot näkyviin kuluttajan olisi tullut myös seurata moninkertaista linkitystä.

Toisin kuin aikaisemmat Windows-käyttöjärjestelmät, Windows 10 on pilvipalvelupohjainen, jatkuvasti automaattisesti päivittyvä ja käyttöliittymä verkon kautta käytettäville palveluille. Kuluttajille keskeistä tuotekuvausta ja tietoa tuotteen ominaisuuksista ei kerrottu kuluttajille esitetyissä käyttöoikeusehdoissa vaan ainoastaan Microsoftin tietosuojalausekkeessa, johon kuluttajan ei edellytetty tutustuvan.

Elinkeinonharjoittajan aktiiviseen tiedonantovelvoitteeseen kuuluu antaa markkinoinnissa kuluttajalle olennaiset tiedot tuotteesta. Elinkeinonharjoittaja ei voi edellyttää, että kuluttaja oma-aloitteisesti hakisi tietoa tuotteesta moninkertaisten linkitysten takaa tai etsisi heti tarjouksen saatuaan kaikki sopimusehdot.

Erityisesti koska kyseessä on GWX-sovelluksen välityksellä suoraan kuluttajille kohdistettu tarjous, olennaiset tiedot hyödykkeestä olisi tullut antaa samassa yhteydessä muun GWX:n välittämän markkinoinnin kanssa.
Koska olennaisia tietoja tuotteesta ei annettu markkinoinnin yhteydessä, Microsoft oli laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa.

Kohtuuton sopimusehtomenettely

Windows 10 -asennusprosessissa sopimuksen ’hyväksyminen’ saattoi tapahtua ennalta ohjelmoitujen toimintojen perusteella. Microsoftin tekemien valintojen seurauksena kuluttajien täytyi erikseen kieltää (opt-out) käyttöönotto sen sijaan, että kuluttajilta olisi pyydetty sille hyväksyntä (opt-in).

Microsoft oli esimerkiksi määritellyt niin, että jos kuluttaja sulki GWX-sovelluksen ilmoituksen painamalla ohjelmaikkunan yläkulman ”x”-painiketta, kuluttaja tuli samalla hyväksyneeksi asennusprosessin aloittamisen. Yleensä kyseinen painike tarkoittaa ”sulje” tai ”peruuta”, mutta Microsoft oli määritellyt sen tarkoittamaan ”ok” tai ”aloita”.

Oletusasetusten vuoksi kuluttajat saattoivat myös tulla epähuomiossa hyväksyneeksi Windows 10 -käyttöehdot. Ehtojen kohdalla ”hyväksy”-painike oli valintaikkunassa esivalittuna, mutta tämä ei käynyt selkeästi erottuvalla tavalla ilmi kuluttajille. Kuluttaja saattoikin pelkällä ”enter”-painikkeen painamisella ja siten jopa epähuomiossa hyväksyä ehdot ja käynnistää uuden käyttöjärjestelmän asennuksen, vaikka se ei olisi ollut hänen tarkoituksenaan.

Windows 10 -asennuksen yhteydessä Microsoft poisti ja vaihtoi osan kuluttajien käytössä olleista sovelluksista omiin tuotteisiinsa. Asennusprosessin loppupuolella avautui ikkuna, jossa Windows-sovellusten nimet näytettiin kuluttajille. Samassa ikkunassa ei kuitenkaan käynyt ilmi se, että kyse oli valmiiksi aktivoidusta oletusvalinnasta, joka tarkoitti sovellusten vaihtamista. Ikkunan alalaidassa oli pienellä linkki ”Haluan valita oletussovellukseni itse”. Vain jos kuluttaja osasi oma-aloitteisesti avata linkin, hän sai näkyville tiedon siitä, että Windows-sovellukset on valmiiksi valittu oletusasetukseksi ja asetuksia pystyi muuttamaan.

Microsoft ei ole tarjonnut kuluttajille aitoa valinnan mahdollisuutta. Microsoft esitti useissa kohdin prosessia valinnat valmiiksi tehtyinä ja osin jopa siten peiteltyinä, ettei kuluttajien ollut mahdollista havaita niitä tai niiden muuttamismahdollisuutta.

Microsoft on toteuttanut kuluttajien koneilla pitkälti automatisoituina toimintoina Windows 10 -asennusprosessin käynnistämisen, Windows 10 -käyttöoikeussopimuksen hyväksymisen sekä ohjelmistojen ja sovellusten vaihtamisen Microsoftin omiin tuotteisiin. Kaikki nämä toimet ovat sopimuksenvaraisia, jolloin niiden toteuttaminen olisi edellyttänyt kuluttajan puolelta nimenomaista hyväksyntää.

Koska Microsoft oli sivuuttanut tahdonilmaisun pyytämisen kuluttajilta, sen menettely oli kuluttajansuojalain vastainen kohtuuton sopimusehtomenettely.

Microsoft Corporation antoi kuluttaja-asiamiehen edellyttämät sitoumukset.