Matkapuhelinliittymien ulkomaan datakäytön harhaanjohtava markkinointi

Päivämäärä

16.3.2017

Diaarinumero

KKV/678/14.08.01.05/2016

Osapuolet

TeliaSonera Finland Oyj

Tiivistelmä

TeliaSonera Oyj:n (Sonera) matkapuhelinliittymien ulkomaan datan käyttöä markkinointiin televisiossa ja Soneran verkkosivuilla. Mainonnan pääviestinä oli se, että liittymiä voi käyttää ”lähialueilla” ja ”Pohjolassa ja Baltiassa” ”huoletta” ”vapaasti kuin kotonasi” ”ilman lisäkuluja”. Mainonnassa ei kuitenkaan mainittu ulkomaan datakäyttöä koskevista rajoituksista eikä liittymän nopeuden muuttumisesta merkittävästi hitaammaksi käyttörajan tultua täyteen. Yhtiö oli markkinoinnissaan jättänyt antamatta olennaisia tietoja sekä antanut harhaanjohtavia ja totuudenvastaisia tietoja liittymän ominaisuuksista. Yhtiöltä edellytettiin sitoutumista siihen, ettei se anna markkinoinnissaan harhaanjohtavia tai totuudenvastaisia tietoja tarjoamiensa liittymien ulkomaankäyttöä koskevista rajoituksista eikä jätä markkinoinnissa kertomatta tarjoamiensa liittymien rajoituksista selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla. Yhtiö sitoutui kuluttaja-asiamiehen vaatimuksiin.

Sovelletut säännökset

Kuluttajansuojalain 2 luvun 1 §, 3 §, 6 §,7 § ja 6 luvun 9 §, 12 §.

Perustelut

Liittymien ulkomaan datakäytön markkinointi televisiossa

Matkapuhelinliittymien ulkomaankäyttöä markkinoitiin televisiossa mm. mainoslauseilla: ”Vaihda liittymään, jota käytät huoletta ja joka on tutkitusti edullisin vaihtoehto”, ”Käytä puhelintasi huoletta Pohjolassa ja Baltiassa ilman lisäkuluja”. Televisiomainoksissa ei kuitenkaan lainkaan mainittu ulkomaan datankäyttöä koskevista rajoituksista eikä vapaaseen käyttöön kytkeytyvän liittymän nopeuden muuttumisesta hitaammaksi rajan tultua täyteen.

Käytännössä yhtiön liittymien rajaton ja lisäkuluton käyttö Pohjolassa ja Baltiassa on mahdollista vain siinä tapauksessa, että asiakas ei ylitä käytössään olevaan liittymätyyppiin sisältyvää kuukausittaista datamäärää, jonka määrä vaihtelee liittymätyypistä toiseen. Kun liittymätyyppiin kuuluva datapaketti on käytetty, liittymän nopeus hidastuu. Asiakas voi jatkaa netin käyttöä hitaammalla nopeudella paketin käyttömäärän täytyttyä ilman lisäkuluja laskutuskauden loppuun saakka. Mikäli asiakas haluaa jatkaa netin käyttöä samalla, ei-hidastetulla nopeudella, asiakkaan on tilattava maksullinen lisäpaketti.

Liittymän ulkomailla käyttäminen on yksi liittymän perusominaisuuksista ja sitä koskevat rajoitukset ovat olennaisia tietoja kuluttajan ostopäätöksen kannalta. Vaikka kuluttaja voikin käyttää liittymää ”ilman lisäkuluja”, kyse ei ole huolettomasta käytöstä, jos liittymän nopeus hidastuu datapaketin rajan täyttymisen jälkeen verkon perusnopeudeksi (128 kbit/s). Tällä nopeudella liittymää ei voi käyttää lainkaan samaan tapaan kuin ennen rajan täyttymistä.

Yhtiö oli jättänyt markkinoinnissaan antamatta sellaisia asiayhteys huomioon ottaen olennaisia tietoja, jotka kuluttaja tarvitsee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen tekemiseksi ja joiden puuttuminen oli omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee päätöksen, jota hän ei olisi riittävin tiedoin tehnyt. Yhtiö oli siten menetellyt kuluttajansuojalain 2 luvun 7 §:n vastaisesti.

Jättämällä kertomatta liittymien ulkomaan datakäyttöä koskevista rajoista yhtiö oli lisäksi antanut harhaanjohtavia ja totuudenvastaisia tietoja liittymän ominaisuuksista, joka on ollut omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen, jota hän ei ilman annettuja tietoja olisi tehnyt. Yhtiön menettely on siten ollut kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n vastaista.

Liittymien ulkomaan datakäytön markkinointi verkkosivuilla

Yhtiö mainosti internetsivuillaan liittymiensä ulkomaankäyttöä mm. mainoslauseilla ” Käytä puhelintasi pohjolassa ja Baltiassa kuin kotonasi. Soittele, tekstaa ja käytä nettiä lisäkuluitta!” ja ”Käytä puhelintasi ja Liikkuvaa Nettiä vapaasti ilman lisäkuluja pohjolassa ja Baltiassa”. Samoin kuin televisiomainonnassa myös verkkosivuilla ulkomaankäytön rajoitukset tulee tuoda esille selvästi eikä ulkomaankäytön ominaisuuksista voida missään kohtaa antaa harhaanjohtavaa kuvaa.

Lisäksi tiedot liittymien ulkomaankäytön ominaisuuksista oli esitetty hajallaan ympäri yhtiön internetsivustoa. Tietoja oli kerrottu usealla eri välilehdellä eri sanamuotoja käyttäen ja välilehdestä riippuen osin eri asioita esiin nostaen. Kuluttajan ei tule joutua etsimään tietoja liittymän rajoituksista tai muita liittymän hankintapäätökseen vaikuttavia olennaisia tietoja usealta eri välilehdeltä, vaan elinkeinonharjoittajan on saatettava ne kuluttajan saataville selkeästi ja ymmärrettävästi. Tietoja ei myöskään saa esittää pirstaleisesti eri puolilla elinkeinonharjoittajan verkkosivuja siten, että kuluttaja ei pysty hahmottamaan annettavia tietoja kokonaisuutena. Jos näin tehdään, ehtoja ei voida katsoa esitetyn selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla. Jos osa edellä mainituista tiedoista annetaan erillisten ehtojen muodossa ja osa verkkotekstinä on myös varmistettava, että kokonaisuus on selkeä ja ymmärrettävä.

Yhtiön verkkosivuillaan ulkomaankäytöstä annettujen tietojen synnyttämä kokonaisvaikutelma loi harhaanjohtavan kuvan liittymän ominaisuuksista. Tämä on ollut omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen, jota hän ei ilman annettuja tietoja olisi tehnyt. Yhtiön menettely on ollut kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n vastaista.

Mikäli liittymän ulkomaankäyttöominaisuus tuodaan esille markkinoinnissa, samassa yhteydessä on aina kerrottava käyttöä koskevista rajoituksista. Koska yhtiö ei ollut verkkosivuillaan useassa kohtaa toiminut näin, se oli jättänyt kertomatta olennaisia tietoja. Vaikka tiedot olisi annettu jossakin kohtaa, niitä ei ollut annettu oikea-aikaisesti. Yhtiön menettely on ollut omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee päätöksen, jota hän ei olisi riittävin tiedoin tehnyt. Yhtiö on siten menetellyt kuluttajansuojalain 2 luvun 7 §:n vastaisesti.

Yhtiöltä edellytettiin sitoutumista siihen, ettei se anna markkinoinnissaan harhaanjohtavia tai totuudenvastaisia tietoja tarjoamiensa liittymien ulkomaankäyttöä koskevista rajoituksista eikä jätä markkinoinnissa kertomatta tarjoamiensa liittymien rajoituksista selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla. Yhtiö sitoutui kuluttaja-asiamiehen vaatimuksiin.

Sonera ja Tele Finland –tuotenimet muuttuivat 23.3.2017 Teliaksi.