Peruuttamisoikeus liittymien etämyynnissä

Päivämäärä

16.6.2017

Diaarinumero

KKV/686/14.08.01.05/2016

Osapuolet

Moi Mobiili Oy

Tiivistelmä

Moi Mobiili Oy:n peruuttamisehtojen mukaan kuluttajalla ei ollut liittymän peruuttamisoikeutta, jos liittymä tai muu palvelu tai tavara on aktivoitu ja/tai otettu käyttöön. Liittymät ovat laissa tarkoitettuja jatkuvasti toimitettavia palveluita jolloin kuluttaja ei menetä liittymän peruuttamisoikeuttaan sillä, että hän ottaa palvelun käyttöön. Elinkeinonharjoittajalla on kuitenkin oikeus vaatia palvelun käytöstä korvausta. Operaattoria kehotettiin lisäksi esittämään sopimusehdot sekä etämyynnin ennakkotiedot kuluttajille selkeästi osana tilausprosessia, ja lisäämään hinnastoon yritysnumeroihin soittamisen hintatiedon.

Sovelletut säännökset

Kuluttajansuojalain 6 luvun 12 §, 16 §, 18§, 19 §

Perustelut

Moi Mobiilin peruuttamisehdot

Moi Mobiilin peruuttamisehdoissa todettiin, että ”Mikäli kuluttaja haluaa peruuttaa sopimuksen, tulee hänen tehdä peruuttamisilmoitus sekä palauttaa aloituspaketti ja kaikki toimitetut tavarat (kuten SIM-kortit) ehjänä ja käyttämättömänä takaisin Moi:lle. Jos liittymää ei ole aktivoitu eikä käytetty, palautetaan asiakkaan liittymästä maksama hinta. Jos liittymä tai muu palvelu tai tavara on aktivoitu ja/tai otettu käyttöön, asiakkaalla ei ole peruuttamisoikeutta”. Toisessa kohtaa ehtoja todettiin myös: ”Liittymän hankintahinta palautetaan ainoastaan, mikäli liittymää ei ole aktivoitu ja otettu käyttöön”.

Kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:ssä on lueteltu peruuttamisoikeuden rajoitukset tyhjentävästi. Yksi näistä on palvelun kokonaan suorittaminen peruuttamisoikeuden rajoittajana. Liittymän tai muun palvelun aktivoiminen ja/tai käyttöön ottaminen ei tarkoita samaa kuin palvelun kokonaan suorittaminen. Matkapuhelin- ja internetyhteyspalveluissa on kyse jatkuvasti toimitettavista palveluista, jossa palvelun suorittaminen loppuu vasta, kun sopimus päättyy. Vaikka kuluttaja esimerkiksi käyttäisi dataliittymästään kaiken datan heti ensimmäisenä päivänä, sopimus jatkuu voimassa olevana edelleen ja datapalvelua toimitetaan uudestaan taas seuraavalla laskutuskaudella. Kyse on jatkuvasta palvelusopimuksesta, joten merkitystä ei ole sillä onko liittymä datan käyttömäärältään rajattu vai rajoittamaton. Vain jos kyse on kertaluonteisen (ei jatkuvan), määrältään rajoitetun lisäpalvelun tilaamisesta jo olemassa olevaan liittymään ja kuluttajalle on toimitettu käytettäväksi ko. määrä, voidaan tämän lisäpalvelun katsoa olevan suoritettu loppuun. Tällöin kuluttajalla ei enää ole peruuttamisoikeutta tämän palvelun osalta.

Poikkeussäännöksellä on laissa tarkoitettu sellaisia tilanteita, joissa palvelua ei enää käytännössä voida peruuttaa. Esimerkiksi jos kuluttaja tilaa verkon kautta ikkunanpesupalvelun ja ikkunat on pesty ennen 14 vuorokauden ajan kulumista, kuluttaja ei enää voi luonnollisestikaan tällaista palvelua peruuttaa.

Kuluttajansuojalain 6 luvun 16 § perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2011/83/EU (jäljempänä kuluttajaoikeusdirektiivi). Euroopan komission oikeusasioiden pääosasto on lisäksi laatinut ohjeasiakirjan, jonka tavoitteena on antaa kuluttajaoikeusdirektiiviä koskevia tulkintaohjeita. Ohjeasiakirjassa mainitaan esimerkki kuluttajasta, joka peruuttaa matkapuhelinpalvelua koskevan sopimuksen käytettyään palvelua kymmenen päivän ajan. Koska esimerkissä on kuvattu tilanne, jossa kuluttaja on peruuttamassa juuri matkapuhelinliittymäsopimusta, voidaan myös tämän esimerkin pohjalta tehdä johtopäätös, että sääntelyssä on tarkoitettu kuluttajalla olevan peruuttamisoikeus myös liittymäsopimusten osalta (14 artiklan 3-kohdan tulkintaa, s. 55–56).

Moi Mobiilin peruuttamisehto, jonka mukaan kuluttajalla ei ole peruuttamisoikeutta hänen otettuaan liittymän tai muun palvelun käyttöön ja/tai aktivoitua sen, oli kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n vastainen.

Korvaus ennen peruuttamista suoritetusta palvelusta

Vaikka kuluttajalla on myös liittymäsopimusten etämyynnissä peruuttamisoikeus, jos palvelua ei ole suoritettu kokonaan loppuun, elinkeinonharjoittajalla on kuluttajansuojalain 6 luvun 19 §:n mukaan oikeus vaatia palvelun käytöstä korvausta.

Kuluttajansuojalain 6 luvun 19 §:ää koskevassa hallituksen esityksessä (HE 157/2013 vp, s. 45) todetaan, että kohtuullisella korvauksella tarkoitetaan määrää, joka on suhteessa sopimuksen täyttämiseksi tehtyyn suoritukseen siihen ajankohtaan asti, jona kuluttaja ilmoittaa peruuttamisoikeuden käyttämisestä. Suhteellinen osuus, joka kuluttajan on maksettava elinkeinon-harjoittajalle, lasketaan sopimuksen mukaisen kokonaishinnan perusteella.

Myös komission laatiman ohjeasiakirjan mukaan kuluttajan tulee maksaa elinkeinonharjoittajalle määrä, joka on suhteessa saatuun suoritukseen sopimuksen mukaisen kokonaishinnan perusteella. Ohjeasiakirjan esimerkissä kuluttajan tulisi (käytettyään liittymää kymmenen päivän ajan) maksaa elinkeinonharjoittajalle kolmasosa kuukausimaksusta sekä kyseisenä aikana mahdollisesti saatujen lisäpalvelujen hinta

Arviointi kohtuullisen korvauksen määrittelemiseksi tulee tehdä ottaen huomioon kulloinkin kyseessä oleva liittymätyyppi. Jos kuluttajalla on käytössään esimerkiksi liittymä, johon sisältyy pelkästään tietty määrä dataa, kohtuullista korvausta arvioitaessa voidaan ottaa huomioon käytetyn datan määrä. Mikäli kuluttaja on peruutushetkellä käyttänyt esimerkiksi puolet kuukausimaksuun sisältyvän datan määrästä, voidaan kohtuullisen korvauksen arvioinnin peruslähtökohtana pitää puolikasta kuukausimaksua. Jos puolestaan kyse on liittymästä, jossa kuluttaja on valikoinut liittymään pelkästään rajatonta dataa ja puhetta, arviointi tulisi enemmän perustaa edellä mainittuun ohje-asiakirjaankin viitaten niiden päivien lukumäärään, joina liittymää ehdittiin käyttää.

Ennakkotiedot (esimerkiksi peruuttamista koskevat tiedot) on KSL 6 luvun 12 §:n mukaan annettava tai asetettava kuluttajan saataville selkeästi ja ymmärrettävästi. Kuluttajan on tiedettävä oikeutensa kaikissa peruutustilanteissa. Moin ehdoista ei käynyt riittävän selkeästi ja ymmärrettävästi ilmi peruuttamisoikeuden sisältöä.

Palvelun ja tavaran käyttöönotto

Moin etäkaupan tilaus- ja toimitusehtojen mukaan ”Mikäli kuluttaja haluaa peruuttaa sopimuksen, tulee hänen tehdä peruuttamisilmoitus sekä palauttaa aloituspaketti ja kaikki toimitetut tavarat (kuten SIM-kortit) ehjänä ja käyttämättömänä takaisin Moi:lle.”

Kuluttaja ei menetä peruuttamisoikeuttaan sillä, että hän ottaa palvelun käyttöön. Kuluttajansuojalain 6 luvun 18 §:n mukaan, jos kuluttaja tavaran käyttöönoton jälkeen peruuttaa sopimuksen, hänen on kuitenkin vastattava sen arvon alentumisesta. Lisäksi säännöksessä todetaan, ettei tavaraa katsota otetuksi käyttöön, jos kuluttaja on käsitellyt tavaraa vain siten kuin on tarpeen sen luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi.

On myös otettava huomioon, että mikäli kyse on sekasopimuksesta (sisältää sekä tavaran ja palvelun), sopimusta koskevat säännökset määräytyvät sopimuksen pääasiallisen sisällön perusteella. Pelkän liittymäsopimuksen myynnissä on aina kuitenkin kyse palvelun etämyynnistä, koska palvelu on joka tapauksessa sopimuksen pääasiallinen sisältö.

Moi Mobiilia edellytettiin esittämään kuluttajalle sopimusta koskevat ehdot sekä etämyynnin ennakkotiedot osana tilausprosessia eikä verkkosivun alalaidassa olevana yleisenä linkkinä. Lisäksi Moi Mobiilia kehotettiin lisäämään hinnastoon tiedon siitä, mitä yritysnumeroihin soittaminen maksaa, kun kyseessä on yritysnumero, jonka hinta määräytyy liittymäsopimuksen perusteella.

Moi Mobiilia kehotettiin myös tutustumaan kuluttaja-asiamiehen verkkokauppaa koskevaan linjaukseen ja ottamaan siinä esitetyt vaatimukset toiminnassaan huomioon

Moi Mobiili sitoutui tekemään kuluttaja-asiamehen edellyttämät muutokset.