Etämyyntiä koskevan sääntelyn noudattaminen

Päivämäärä

24.2.2016

Diaarinumero

KKV/691/14.08.01.05/2015

Osapuolet

Fennotuonti Oy

Tiivistelmä

Fennotuonti Oy:n käyttämä etämyynnin tilausvahvistus ei sisältänyt kaikkia etämyynnin ennakkotietoja eikä sen käyttämä peruuttamislomake ollut vaatimusten mukainen. Lisäksi yritys käytti sopimusehtoa, jonka mukaan tavaran virheestä tuli reklamoida lyhyemmässä ajassa kuin mitä laissa säädetään. Yrityksen menettely oli kuluttajansuojalain vastaista.

Sovelletut säännökset

Kuluttajansuojalain 5 luvun 16 §, kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §, 13 §, oikeusministeriön asetus 110/2014

Perustelut

Fennotuonti Oy:n tilausehtojen mukaan tavaran virheestä tuli ilmoittaa yritykselle ”välittömästi, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa toimituksen vastaanottamisesta”. Kuluttajansuojalain 5 luvun 16 §:n mukaan kuluttajan tulee tehdä virheilmoitus tavaran virheestä kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Virheilmoitus voidaan kuitenkin aina tehdä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ostaja havaitsi virheen. Luvun 2 §:n mukaan sopimusehto, joka poikkeaa luvun säännöksistä ostajan vahingoksi, on mitätön. Näin ollen elinkeinonharjoittaja ei voi asettaa virheilmoituksen tekemiselle lyhyempää aikaa kuin mitä laissa säädetään.

Fennotuonti Oy:n menettely oli kuluttajansuojalain 5 luvun 16 §:n vastaista.

Kuluttajansuojalain 6 luvun 13 §:n tarkoittamaan vahvistukseen tehdystä sopimuksesta tulee sisältyä kaikki 6 luvun 9 §:ssä tarkoitetut etämyynnin ennakkotiedot sekä peruuttamislomake ja -ohje, jollei elinkeinonharjoittaja ole toimittanut näitä kuluttajalle pysyvällä tavalla jo aiemmin. Fennotuonti Oy:n tilausvahvistuksella oli mainittu useita kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:n tarkoittamia tietoja, mutta siitä puuttui mm. maininta lakisääteisestä virhevastuusta.

Fennotuonti Oy:n menettely oli kuluttajansuojalain 6 luvun 13 §:n vastaista.

Kuluttajansuojalain 6 luvun tarkoittamalle peruuttamisohjeelle ei ole säädetty määrämuotoa. Sen sijaan luvun tarkoittaman peruuttamislomakkeen tulee olla oikeusministeriön asetuksessa kuluttajansuojalain 6 luvussa tarkoitetuista peruuttamislomakkeesta ja peruuttamisohjeista (110/2014) esitetyn mallin mukainen. Asetuksen mukaisen malliperuuttamislomakkeen lisäksi elinkeinonharjoittaja voi halutessaan tarjota kuluttajien käyttöön myös toisen, vapaamuotoisen peruuttamislomakkeen, mutta vapaamuotoinen lomake ei korvaa asetuksen tarkoittamaa malliperuuttamislomaketta. Fennotuonti Oy:n käyttämä peruuttamislomake ei ollut asetuksen 110/2014 tarkoittaman mallin mukainen.

Fennotuonti Oy:n menettely oli oikeusministeriön asetuksen 110/2014 2 §:n vastaista.