Tarjoustuotteiden markkinointi

Päivämäärä

9.11.2015

Diaarinumero

KKV/721/14.08.01.05/2015

Osapuolet

Finlayson Oy

Tiivistelmä

Finlayson Oy:n mainoksessa kerrottiin, että tietyn tuoteryhmän tuotteet olivat alennuksessa. Mainoksessa oli suurikokoinen kuva yhdestä kyseisen tuoteryhmän tuotteesta. Mainoksen alalaidassa kuitenkin kerrottiin pienikokoisella tekstillä, ettei mainostettu tarjous koskenut juuri kyseistä kuvassa esitettyä tuotetta. Menettely oli kuluttajien kannalta harhaanjohtavaa ja siten sopimatonta.

Sovelletut säännökset

Kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §, 7§. Hallituksen esityksen 32/2008 vp

Perustelut

Kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n mukaan markkinoinnissa tai asiakassuhteessa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jos tiedot ovat omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen, jota hän ei ilman annettuja tietoja olisi tehnyt. Totuudenvastaiset tai harhaanjohtavat tiedot voivat koskea erityisesti mm. kulutushyödykkeen hintaa tai sen määräytymisen perusteita, erityistä hintaetua ja maksuehtoja.

Kuluttajansuojalain 2 luvun 7 §:n mukaan markkinoinnissa tai asiakassuhteessa ei saa jättää antamatta sellaisia asiayhteys huomioon ottaen olennaisia tietoja, jotka kuluttaja tarvitsee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen tekemiseksi ja joiden puuttuminen on omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee päätöksen, jota hän ei olisi riittävin tiedoin tehnyt. Arvioitaessa tietojen riittävyyttä otetaan huomioon tietojen selkeys, ymmärrettävyys ja oikea-aikaisuus, käytettyyn viestimeen liittyvät rajoitteet sekä elinkeinonharjoittajan muut toimenpiteet olennaisten tietojen antamiseksi kuluttajille.

Mainoksen tarkoituksena on kiinnittää kuluttajan huomio ja kertoa mainostetun tuotteen tai tarjouksen olennainen sisältö. Kuluttajat kuitenkin silmäilevät mainoksia usein pintapuolisesti (mm. markkinatuomioistuimen ratkaisu 1994:17), joten jo markkinoinnista välittyvän mielikuvan tulee olla oikea. Kuluttajilta ei voida edellyttää yksityiskohtaista tutustumista markkinointiin siltä varalta, että mainoksen pääviesti ei pidäkään paikkaansa.

Hallituksen esityksen 32/2008 vp mukaan arvioitaessa kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n mukaista harhaanjohtavuutta vaikka tieto olisi sinänsä oikea, sen antaminen on kiellettyä, jos muodostuva kokonaiskuva on harhaanjohtava. Edelleen hallituksen esityksen mukaan elinkeinonharjoittajan voidaan katsoa laiminlyöneen kuluttajansuojalain 2 luvun 7 §:n 1 momentin mukainen tiedonantovelvollisuutensa, vaikka tiedot olisi annettu, mutta ne on annettu epäselvästi tai päätöksenteon kannalta liian myöhään.

Oikeuskäytännössä on arvioitu useissa ratkaisuissa ns. pikkuprintin käyttöä. Esimerkiksi ratkaisussa KKO:2006:6 korkein oikeus arvioi lehtimainosta, jossa mainostetun edun keskeiset rajoitukset oli ilmaistu varsin pientä kirjasinkokoa käyttäen mainoksen alalaidassa. Rajoitukset oli tällöin korkeimman oikeuden mukaan ilmaistu siten, että lukijan huomio ei luontevasti kiinnittynyt niihin eikä niiden sisältö ollut vaivatta lukijan selvitettävissä. Korkein oikeus katsoikin, ettei tarjouksen ehtoja ja rajoituksia näiden seikkojen vuoksi oltu esitetty riittävän selkeästi.

Finlayson Oy:n mainoksessa mainostettiin tiettyä tuoteryhmää koskevaa 20 %:n alennusta. Mainoksesta syntyi kuva, että tarjous koski kaikkia kyseisen tuoteryhmän tuotteita. Mainoksessa oli näkyvillä vain yksi tuoteryhmän tuote, ja alennusta koskevan tiedon sisältävä nuoli osoitti kyseistä tuotetta. Mainoksesta muodostui selkeästi kuva, että alennus koski myös mainoksessa esitettyä tuotetta. Koska näin ei kuitenkaan ollut, mainoksessa oleva teksti ja kuva olivat tosiasiassa keskenään ristiriidassa, kun olennaisia tietoja mm. tarjouksen rajoituksista ei annettu riittävän selkeällä tavalla. Näin ollen myös mainoksesta silmäilemällä syntynyt kokonaismielikuva oli harhaanjohtava.

Tarjouksen rajoitusta koskeva tieto eli tieto siitä, ettei mainostettu alennus koskenut kuvan tuotetta oli annettu mainoksen alalaidassa huomattavan pientä kirjasinkokoa käyttäen eli ns. pikkuprintillä. Tarjousta koskevia rajoituksia ei näin ollen voinut katsoa kerrotun mainoksessa kuluttajien kannalta riittävän selkeällä tavalla.

Finlayson Oy:n menettely oli kuluttajansuojalain 2 luvun 6 § ja 7 §:n vastaista.