Kuluttajaluoton televisiomainoksessa ilmoitettavat tiedot

Päivämäärä

21.5.2018

Diaarinumero

KKV/791/14.08.01.05/2017

Osapuolet

KomplettBank ASA

Tiivistelmä

KomplettBank ASA mainosti televisiossa Joustoluotto -kuluttajaluottoa ilmoittamatta selkeästi, tiiviisti ja näkyvästi kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:n edellyttämiä tietoja. Lisäksi yritys korosti hyvän luotonantotavan vastaisesti hakumenettelyn nopeutta. KomplettBank ASA sitoutui jatkossa olemaan korostamatta luotonhakumenettelyn nopeutta. Kuluttaja-asiamies totesi KomplettBank ASAlle, että ”Sillä, että KomplettBank ASA on kuluttajasuojalain 7 luvun 8 §:n tietojen ilmoittamisen osalta muotoillut sitoumuksensa osin toisin kuin sitoumuspyynnössä edellytetään, ei ole merkitystä sen suhteen, mihin toimenpiteisiin kuluttaja-asiamies voi ryhtyä, jos KomplettBank ASAn tarjoamien kuluttajaluottojen mainoksissa jatkossa rikotaan kuluttajasuojalain 7 luvun 8 §:n säännöstä. Kuluttaja-asiamies voi esimerkiksi määrätä asiassa kiellon tai saattaa asian markkinaoikeuden ratkaistavaksi.”

Sovelletut säännökset

Kuluttajansuojalain 7 luvun 8 § ja 13 §

Perustelut

KomplettBank ASAn televisiomainoksissa mies kertoi suullisesti Joustoluottoa koskevista ehdoista muun muassa ”jopa 50 000 euroa Joustoluottoa arjen tarpeisiin”. Mainoksen loppukuvassa esitettiin ”Joustoluottoa jopa 50 000 €. Saat vastauksen välittömästi ja maksun nopeasti. Maksat takaisin, kun sinulle sopii”. Tekstiosuuden jälkeen mainoksen alalaidassa oli pientä tekstiä. Mainoksen kesto oli 19 sekuntia.

Kuluttajansuojalain säännösten mukaan luotonantajan on mainonnassa annettava kuluttajalle tietyt pakolliset tiedot kuluttajaluotosta. Näillä tiedoilla kuluttaja voi asiallisin perustein arvioida, kannattaako hänen ylipäätään ottaa luottoa ja mikä eri luottovaihtoehdoista on hänelle edullisin.

Markkinaoikeus on päätöksissään MAO 224:12 ja MAO 225:12 katsonut kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:n vastaiseksi menettelyn, jossa luottomainonnassa on ilmoitettu luottosopimuksen ehtoa koskeva tieto, mutta ei kerrottu lainkaan kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:ssä lueteltuja tietoja tai niitä ei kerrottu selkeästi ja helposti havaittavasti.

Kuluttaja-asiamies arvioi, esiintyikö edellä mainituissa mainoksissa kuluttajaluottoehtoja koskevia tietoja kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:n mukaisesti.

Asiassa on riidatonta se, että edellä mainituissa televisiomainoksissa kerrotaan seuraavaa: ”jopa 50 000 euroa Joustoluottoa” ja ”Joustoluottoa jopa 50 000 €. Saat vastauksen välittömästi ja maksun nopeasti. Maksat takaisin, kun sinulle sopii” Mainoksen alalaidassa on pientä tekstiä.

Kuluttajansuojalain 7 luvun säännökset ovat erityissäännöksiä muuhun lainsäädäntöön verrattuna. Tavoitteena on varmistaa kuluttajaluoton markkinoilla sellaiset markkinointiolosuhteet, että kuluttaja voi asiallisin perustein ratkaista, kannattaako hänen ottaa luottoa kyseessä olevaan tarkoitukseen mainostetuilla ehdoilla. KSL 7 luvun 8 § tukee omalta osaltaan kuluttajaluottojen säännösten yleistä tavoitetta.
Kuluttaja-asiamies katsoi, että kyseisessä televisiomainoksessa on ilmoitettu Joustoluotto -nimisen kuluttajaluoton luottomäärä 50 000 € ja muita luottosopimuksen ehtoja koskevia tietoja niin pienellä mainoksen loppukuvan alalaidassa, että kuluttaja ei pysty niitä tavanomaiselta television katseluetäisyydestä vaivatta havaitsemaan. Tämän vuoksi mainoksessa ei ole esitetty kaikkia KSL 7 luvun 8 §:n edellyttämiä tietoja selkeästi, näkyvästi ja tiiviisti
Kyseisissä mainoksissa korostettiin myös luoton saannin nopeutta ilmaisuilla ”välittömästi” sekä sanallisesti ”Vastaus välittömästi ja maksu nopeasti.” Mainoksessa ei esitetty lain vaatimia tietoja luotosta selkeästi, tiiviistä ja näkyvästä. Tämän vuoksi kuluttajan huomio saattoi kiinnittyä luottokustannuksia koskevien tietojen sijaan luotonhakumenettelyn nopeuteen. Luottoa koskevien lain vaatimien tietojen esittämisen on kuitenkin aina oltava keskeisessä asemassa mainoksessa ja kuluttajan huomion pitäisi kiinnittyä juuri niihin.

Markkinoinnin kokonaisvaikutelmasta syntyvä mielikuva luotonhakumenettelyn vaivattomuudesta ja nopeudesta saattaa olla omiaan heikentämään kuluttajan kykyä harkita rauhassa ja huolellisesti luoton ottamista.

Kuluttaja-asiamies kehotti Komplett Bank ASAa olemaan jatkossa huolellisempi siitä, että markkinoinnin kokonaisvaikutelmalla ei kiinnitetä kuluttajan huomiota luoton ottamisen kannalta toissijaisiin seikkoihin ja, että lain edellyttämät tiedot esitetään selkeästi, näkyvästi ja tiiviisti. Luotonhakumenettelyn nopeuden korostaminen ja kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:n edellyttämien tietojen esittämistapa saattavat aiheuttaa sen, että markkinointi muodostuu kuluttajansuojalain 7 luvun 13 §:n tarkoittamalla tavalla hyvän luotonantotavan vastaiseksi.