Kuluttajaluoton markkinointi televisiossa

Päivämäärä

27.6.2017

Diaarinumero

KKV/797/14.08.01.05/2016

Osapuolet

Nordic Automotive Services Oy

Tiivistelmä

Nordic Automotive Services Oy markkinoi televisiossa korotonta ja kulutonta kuluttajaluottoa Dacia-henkilöautojen hankinnan rahoittamiseksi. Kuluttaja-asiamies katsoi, että tilanteeseen ei sovelleta kuluttajansuojalain 7 luvun säännöksiä. Kuluttaja-asiamies edellytti, että Nordic Automotive Services Oy sitoutuu jatkossa yksilöityä kuluttajaluottoa tiettyyn hintaan markkinoidessaan ilmoittamaan laissa edellytetyn tiedon luotonantajasta. Yritys antoi pyydetyn sitoumuksen.

Sovelletut säännökset

Kuluttajansuojalaki 2 luku 8 § ja 7 luku 1 § 5 momentti 1 kohta

Perustelut

Kuluttajansuojalain 7 luvun soveltuminen

Nordic Automotive Sevices Oy:n televisiomainoksessa esitellään Dacia Duster – henkilöautoja ja tarjotaan kuluttajaluottoa auton hankinnan rahoittamiseksi. Mainoksessa on mainittu 0 %:n rahoituskorko sekä tietoa ”ei muita kuluja” näkyvästi. Kyseisessä mainoksessa annetaan kuva, että kuluttajaluotto olisi täysin koroton ja kuluton. Nollakorkoisen osamaksusopimuksen saamisen edellytyksenä oli kuitenkin ns. kaskovakuutuksen ottaminen.

Tässä kuluttaja-asiamies linjaa, tulevatko kuluttajansuojalain 7 luvun säännökset sovellettavaksi tilanteissa, joissa luottoa markkinoidaan korottomana ja kuluttomana, mutta luoton saamisen edellytyksenä on kaskovakuutuksen ottaminen luototettavalle ajoneuvolle.

Kuluttajansuojalain 7 luvussa säädetään kuluttajaluotoista. Kuluttajansuojalain 7 luvun 1 §:n 5 momentissa on lueteltu poikkeukset, jolloin kyseisen luvun säännökset eivät tule sovellettavaksi. Luettelon 1 – kohdan mukaan kuluttajaluottoja koskevia säännöksiä ei sovelleta kuluttajaluottoihin, jotka ovat täysin korottomia ja kuluttomia.

Pykälän esitöiden (HE 24/2010 vp. s. 25) mukaan, jotta kuluttajaluottoja koskevia säännöksiä ei sovellettaisi kuluttajaluottoon, tulee luoton olla kuluttajalle täysin maksuton. Jos sopimuksesta aiheutuu tosiasiassa maksuja, joiden johdosta kyseisellä luottosopimuksella maksaminen tulee kuluttajalle kalliimmaksi kuin se, että hän valitsisi maksuvaihtoehdoksi käteismaksun, kyseessä ei ole em. kuluttajansuojalain 7 luvun 1 §:n tarkoittama koroton ja kuluton kuluttajaluotto. Tällöin luoton tarjoamiseen ja markkinointiin soveltuvat kuluttajansuojalain 7 luvun säännökset.

Nordic Automotive on kuitenkin ilmoittanut kuluttaja-asiamiehelle, että kaskovakuutusta ei tarvitse nollakorollisen osamaksusopimuksen saamiseksi ottaa Nordic Automotive Services Oy:n valitsemalta vakuutusyhtiöltä. Näin ollen luoton saamisen edellytyksenä ei ole Nordic Automotive Services Oy:n edellyttämä lisäpalvelu, kun kuluttajalla on oikeus valita, minkä elinkeinonharjoittajan kanssa hän tekee sopimuksen kyseisestä vakuutuksesta.

Kuluttajansuojalain 7 luvun 1 §:n 5 momentin 1-kohdan mukaan 7 luvun säännöksiä ei sovelleta kuluttajaluottoon, josta ei peritä korkoa tai muita maksuja. Näin ollen 7 luvun soveltumisen edellytyksenä on se, että korkoa tai muita maksuja perittäisiin nimenomaan kuluttajaluotosta. Kyseisessä tapauksessa kaskovakuutuksesta perittävät kulut kohdistuvat kuluttajaluotosta erilliseen vakuutukseen ja kuluttajalla on myös oikeus itse valita vakuutusyhtiön, jonka kanssa hän tekee edellytetyn vakuutussopimuksen. Vaikka kaskovakuutuksen ottaminen on luoton saamisen edellytyksenä, ei kuluttaja tässä tilanteessa maksa lisäkuluja kuluttajaluotosta vaan erillisestä vakuutussopimuksesta, jolloin hän saa käyttöönsä kuluttajaluoton lisäksi erillisen palvelun. Näin ollen kaskovakuutus ei kyseisessä tilanteessa ole kuluttajaluotosta perittäväksi koroksi tai muuksi maksuksi luettava maksu.

Koska asiassa Nordic Automotive Services Oy:ltä saadun selvityksen perusteella kysymys on aidosti korottomasta ja kuluttomasta luotosta, kun luoton saamiseksi edellytettävää kaskovakuutusta ei voida pitää kuluttajaluotosta perittävänä kuluna, sovelletaan kyseiseen mainokseen kuluttajansuojalain 7 luvun 1 §:n 5 momentissa tarkoitettua poikkeusta, jonka perusteella kuluttajansuojalain 7 luvun säännökset eivät tule sovellettavaksi.

Luotonantajasta annettava tieto

Kuluttajansuojalain 2 luvun 8 §:n 2 – kohdan mukaan tarjottaessa yksilöityä kulutushyödykettä tiettyyn hintaan on markkinoinnista käytävä ilmi elinkeinonharjoittajan nimi sekä, jos elinkeinonharjoittaja toimii toisen elinkeinonharjoittajan asiamiehenä tai edustajana, samat tiedot hänen päämiehestään. Näin ollen luotonvälittäjän markkinoidessa kuluttajaluottoa tiettyyn hintaan tulee kuluttajaluoton markkinoinnista käydä ilmi luotonvälittäjää koskevan tiedon lisäksi tieto luotonantajasta.

Kyseisessä mainoksessa ei ole ilmoitettu luotonantajaa koskevaa tietoa. Nordic Automotive Services Oy:n selvityksen mukaan luotonantajana toimi Pohjola Pankki.

Kuluttaja-asiamies edellytti, että Nordic Automotive Services Oy sitoutuu jatkossa yksilöityä kuluttajaluottoa tiettyyn hintaan markkinoidessaan ilmoittamaan kuluttajansuojalain 2 luvun 8 §:ssä edellytetyn tiedon luotonantajasta. Nordic Automotive Services Oy antoi pyydetyn sitoumuksen.