Tietojen luettavuus kuluttajaluoton ulkomainonnassa

Päivämäärä

21.7.2015

Diaarinumero

KKV/798/14.08.01.05/2015

Osapuolet

Ferratum Finland Oy

Tiivistelmä

Luotonantaja mainosti ulkomainontana, julkisen liikenteen pysäkkien julisteissa sekä kulkuvälineissä metron ja raitiovaunun digiscreeneillä, kuluttajaluottoa kertomalla lainamäärän. Muut lain vaatimat pakolliset tiedot ilmoitettiin mainoksen alareunassa pikkuprintillä, ja mainoksissa viitattiin luotonantajan verkkosivuihin. Mainos ei täyttänyt kuluttajaluoton mainonnalta edellytettyjä vaatimuksia esittää kaikki tiedot samassa yhteydessä selkeästi, tiiviisti ja näkyvästi.

Sovelletut säännökset

Kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §, kulutusluottodirektiivi 2008/48/EY 4 artiklan 2 kohta.

Perustelut

Kuluttaja-asiamies totesi, että mainonnassa oli selkeästi ilmoitettu tietoja luoton määrästä tai luottorajasta ”2000 € asti”, joka on kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:ssä tarkoitettu luottosopimuksen ehtoja koskeva tieto. Tällöin mainonnassa olisi pitänyt ilmoittaa myös muut kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:ssä edellytetyt tiedot luotosta. Edellä mainitulla lainkohdalla on pantu täytäntöön kulutusluottodirektiivin (2008/48/EY) 4 artiklan 2 kohdan vaatimus selkeästä, tiiviistä ja näkyvästä viittaamisesta mainonnassa ilmoitettaviin tietoihin ja vaatimus tietojen antamisesta edustavan esimerkin avulla. Vakiotietojen ja erityisesti todellisen vuosikoron ilmoittamisvelvollisuuden tarkoituksena on varmistaa kuluttajaluottoja koskevien eri tarjousten paras mahdollinen vertailtavuus.

Markkinaoikeus on ratkaisukäytännössään (MAO:224/12 ja MAO:225/12) katsonut kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:n vastaiseksi menettelyn, jossa luottomainonnassa on ilmoitettu luottosopimusta koskeva ehto, mutta ei ole kerrottu lainkaan kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:ssä lueteltuja tietoja tai niitä ei ole kerrottu selkeällä ja helposti havaittavalla tavalla. Ratkaisussa MAO:225/12 oli kyse kadunvarsimainoksesta, jossa kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:ssä edellytetyt tiedot oli kerrottu niin pienellä kirjasinkoolla mainoksen alalaidassa, ettei tiedon esittämistapa täyttänyt selkeyden ja helpon havaittavuuden vaatimusta. Markkinaoikeus on todennut, ”että arvioitaessa kyseisten mainosten sisältämän tekstin luettavuutta, arvioinnin perustana käytetään etäisyyttä ja olosuhteita, joissa kuluttajien on tyypillisesti tarkoitettu havainnoivan kyseisiä mainoksia.”

Kuluttaja-asiamies on ratkaisujen perusteella linjannut, että todellinen vuosikorko ja muut luotosta annettavat tiedot on esitettävä siten, että kuluttaja pystyy ne vaivattomasti havaitsemaan ja lukijan huomio kiinnittyy luontevasti luottoa koskeviin tietoihin.

Ferratum Finland Oy totesi selvityksessään, että ”mainoksesta ja viitatuilta verkkosivuilta löytyviä tietoja tulisi näin ollen tarkastella kokonaisuutena” ja siltä kannalta arvioiden ulkomainos täyttäisi kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:n mukaisten tietojen esittämisvelvollisuuden.

Kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:n edellyttämät tiedot kuluttajaluoton mainonnassa on kuitenkin esitettävä kaikki samassa yhteydessä selkeästi, tiiviisti ja näkyvästi silloin, kun annetaan yksikin luottoehtoja koskeva tieto. Viittaus tai ohjaaminen verkkosivulle ei täytä edellä mainitun säännöksen vaatimusta tietojen esittämisestä. Kuluttaja-asiamies katsoi, että koska ulkomainoksessa ilmoitettiin luoton määrä tai luottoraja, mutta ei muita tietoja luotosta kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:n edellyttämällä tavalla, mainonta oli selkeästi kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:n vastainen.