Kuluttajaluoton televisiomainos

Päivämäärä

19.3.2018

Diaarinumero

KKV/927/14.08.01.05/2017

Osapuolet

Käyttöauto Oy

Tiivistelmä

Autoja mainostettiin televisiossa ilmoittamatta selkeästi, tiiviisti ja näkyvästi kaikkia KSL 7:8:n mukaisia tietoja. Käyttöauto Oy sitoutui jatkossa kuluttajiin kohdistuvassa kuluttajaluoton televisiomainonnassa olemaan esittämästä kuluttajaluoton ehtoa koskevaa tietoa siten, että mainonnassa ei ilmoiteta samalla selkeästi, näkyvästi ja tiiviisti kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:n mukaisesti myös luoton todellista vuosikorkoa, luoton korkoa ja muita luottokustannuksia, luoton määrää tai luottorajaa, luottosopimuksen kestoa, hyödykkeen käteishintaa ja mahdollista käsirahaa, luoton ja luottokustannusten yhteismäärää ja maksuerien määrää, luotonantajan tavanomaisesti tarjoamia luottoehtoja vastaavalla esimerkillä.

Sovellettavat säännökset

Kuluttajansuojalaki 7:8

Perustelut

Käyttöauto Oy mainosti elo- ja syyskuussa 2017 MTV3-kanavalla esitettyihin autoihin rahoitusta. Mainoksissa korostettiin rahoituskorkoa 0,99 %. ilmoittamatta samalla selkeästi, tiiviisti ja näkyvästi kaikkia KSL 7:n mukaisia tietoja.

Kuluttajansuojalain säännösten mukaan kuluttajaluoton mainonnassa on annettava kuluttajalle tietyt pakolliset tiedot kuluttajaluotosta. Näillä tiedoilla kuluttaja voi asiallisin perustein arvioida, kannattaako hänen ylipäätään ottaa luottoa ja mikä eri luottovaihtoehdoista on hänelle edullisin.

Markkinaoikeus on päätöksissään MAO 224/12 ja MAO 225/12 katsonut kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:n vastaiseksi paitsi menettelyn, jossa luottomainonnassa on ilmoitettu luottosopimuksen ehtoa koskeva tieto, mutta ei kerrottu lainkaan kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:ssä lueteltuja tietoja, myös menettelyn, jossa näitä tietoja ei ole kerrottu selkeästi ja helposti havaittavasti.

Edellä mainittujen markkinaoikeuden ratkaisujen perusteella kuluttaja-asiamies katsoo, että mainosväline tulee valita niin, että lain asettamat vaatimukset on mahdollista myös käytännössä toteuttaa. Tästä seuraa, että luottosopimuksen ehtoa sisältävää kuluttajaluoton markkinointia ei välttämättä voi tosiasiassa toteuttaa kaikissa mainosvälineissä. Kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:n esitöissä (HE 24/2010 vp s. 31) on esitetty luottosopimuksen ehtoja koskevien tietojen osalta, että koska säännöksessä tarkoitettu tiedonantovelvollisuus koskee vain tilanteita, joissa kuluttajaluoton mainonnasta ilmenee jokin luottosopimuksen ehtoa koskeva tieto, pelkän kuluttajaluottomahdollisuuden mainitseminen ei johda siihen, että kaikki säännöksessä mainittavat tiedot olisi samalla annettava. Sama koskee pelkkää mainintaa luoton tai siihen liittyvien maksujen edullisuudesta.

Kuluttaja-asiamies totesi, että kyseisissä televisiomainoksissa rahoituskoron alapuolella ollut teksti esitettiin niin pienellä kirjasinkoolla siten, että kuluttaja ei tavanomaisten katseluolosuhteiden perusteella pystynyt havainnoimaan siinä annettuja tietoja.

Kuluttaja-asiamies katsoi, etteivät mainokset täyttäneet esitystavoiltaan kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:n 2 momentin vaatimusta selkeästä, tiiviistä ja näkyvästä esittämisestä. Edellä kuvattua markkinointia oli siten pidettävä kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:n vastaisena. Kuluttaja-asiamies huomautti, että tietty mainosväline itsessään saattaa asettaa tiettyjä haasteita lain edellyttämien tietojen esittämiselle ja mainosväline saattaa soveltua paremmin tuotteen yleismainontaan kuin yksityiskohtaisten tietojen esittämiseen selkeästi, tiiviisti ja näkyvästi. Markkinoijan tulee kiinnittää erityistä huomiota mainosvälineen valintaan.