Remonttipalveluiden kotimyynti

Päivämäärä

8.3.2016

Diaarinumero

KKV/990/14.08.01.05/2015

Osapuolet

Indone Tähtiremontit Oy

Tiivistelmä

Indone Tähtiremontit Oy harjoitti kotimyyntiä muun muassa iäkkäille ihmisille. Kuluttaja-asiamiehen saamien ilmoitusten perusteella yrityksen myyjät olivat myyntitilanteissa käyttäytyneet asiakasta painostavalla tavalla ja asiakkaille annetut tiedot olivat vajavaisia. Kuluttaja-asiamies kiinnitti yrityksen huomiota siihen, että painostaminen sopimuksen tekemiseen on aina sopimatonta. Lisäksi sivustolta puuttui kuluttajansuojalain edellyttämä tieto tuomioistuimen ulkopuolisesta riidanratkaisusta.

Sovelletut säännökset

Kuluttajansuojalain 2 luvun 1, 3, 8b ja 9 §:t, 6 luvun 9 §, oikeustoimilain 33 §, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisusta (524/2013) 14 artikla.

Perustelut

Remonttipalveluiden kotimyynti

Kuluttajansuojalain 2 luvun 9 §:n mukaan markkinoinnissa ei ole sallittua käyttää aggressiivista menettelyä. Aggressiivista menettelyä on häirintä, pakottaminen ja muu sellainen kuluttajan painostaminen, joka on omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee sellaisen ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän ratkaisun, jota hän ei olisi ilman painostusta tehnyt.

Kuluttajilta saatujen ilmoitusten perusteella Indone Tähtiremontit Oy:n myyjät olivat myyntitilanteissa tehneet remonttisopimuksia kartoituskäyntien yhteydessä ilmoittamatta remontin kokonaishintaa.

Indone Tähtiremontit Oy:n selvityksen mukaan yritys oli tietoinen iäkkäämpien henkilöiden oikeustoimikelpoisuuden arvioinnin tarpeellisuudesta, ja että tähän arviointiin kiinnitettiin myyntitilanteen eri vaiheissa huomiota.

Kuluttaja-asiamies katsoi Indone Tähtiremontit Oy:n selvityksen riittäväksi. Koska kuitenkin kuluttaja-asiamiehelle oli saapunut ilmoituksia, joissa nousi esiin erityisesti ikääntyneille asiakkaille kohdistuvan kotimyynnin ongelmatilanteita, kiinnitti kuluttaja-asiamies Indone Tähtiremontit Oy:n huomiota siihen, että painostaminen sopimuksen tekemiseen on aina sopimatonta.

Tiedon antaminen riidanratkaisuelimestä

Kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:n mukaan elinkeinonharjoittajan on annettava kuluttajalle tieto mahdollisuudesta ja tavoista saattaa riita kuluttajariitalautakunnan tai muun vastaavan elimen käsiteltäväksi. 9.1.2016 lähtien elinkeinonharjoittajalla on myös velvollisuus antaa verkkosivuillaan ja vakiosopimusehdoissaan kuluttajille tieto tuomioistuimen ulkopuolisesta riidanratkaisuelimestä, joka on toimivaltainen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisessä riita-asiassa. Tieto riidanratkaisuelimestä ja sen verkkosivuosoitteesta on annettava kuluttajalle helposti, selkeästi ja ymmärrettävästi.

Kuluttajasuojalain 6 luvun 9 §:n mukaan elinkeinonharjoittajan on mainittava sähköpostiosoitteensa, jos tämä on käytettävissä. Elinkeinonharjoittajan tulee mainita sähköpostiosoite myös siksi, että kuluttaja voi haluta käynnistää riita-asian käsittelyn elinkeinonharjoittajaa vastaan verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin (ODR) kautta. Asiasta on säädetty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisusta (524/2013), joka on tullut kaikilta osin voimaan 9.1.2016.

Asetuksen 14 artiklassa on suoraan elinkeinonharjoittajia velvoittava säädös tietojen antamisesta. Sen mukaan:

1. Unioniin sijoittautuneiden elinkeinonharjoittajien, jotka tekevät verkossa kauppa- tai palvelusopimuksia, ja unioniin sijoittautuneiden verkossa toimivien markkinapaikkojen on tarjottava sähköinen linkki verkkovälitteiselle riidanratkaisufoorumille. Tämän linkin on oltava helposti kuluttajien saatavilla. Unioniin sijoittautuneiden elinkeinonharjoittajien, jotka tekevät verkossa kauppa- tai palvelusopimuksia, on mainittava myös sähköpostiosoitteensa.

2. Unioniin sijoittautuneiden elinkeinonharjoittajien, jotka tekevät verkossa kauppa- tai palvelusopimuksia ja jotka ovat sitoutuneet tai velvolliset käyttämään yhtä tai useampaa vaihtoehtoista riidanratkaisuelintä kuluttajariitojen ratkaisuun, on ilmoitettava kuluttajille verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin olemassaolosta ja mahdollisuudesta käyttää verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia riitojensa ratkaisuun. Niiden on tarjottava verkkosivustollaan sähköinen linkki verkkovälitteiselle riidanratkaisufoorumille ja, jos tarjous on tehty sähköpostilla, kyseisessä sähköpostiviestissä. Tiedot on annettava tarvittaessa myös yleisissä sopimusehdoissa, joita sovelletaan verkossa tehtyihin kauppa- tai palvelusopimuksiin.

Kuluttaja-asiamies kiinnitti Indone Tähtiremontit Oy:n huomiota myös siihen, että edellä mainitut tiedot riidanratkaisuelimestä ja verkkovälitteisestä riidanratkaisusta sekä sähköinen linkki verkkovälitteiselle riidanratkaisufoorumille ovat edellä mainitulla tavalla kuluttajien saatavilla.