Kuluttajaluoton mainonta ja ennen luottosopimuksen tekemistä annettavat tiedot

Päivämäärä

20.8.2019

Diaarinumero

KKV/1307/14.08.01.05/2017

Osapuolet

Ferratum Finland Oy

Tiivistelmä

Kuluttaja-asiamies kiinnitti huomiota Ferratum Finland Oy:n (jälj. Ferratum) myöntämien kuluttajaluottojen markkinointiin ja luottoehtojen esittämiseen yhtiön verkkosivuilla. Lisäksi yritykseltä pyydettiin selvitystä 9.2 – 25.2.2018 ja 13.8. – 2.9.2018 esitetyistä televisiomainoksista sekä heinäkuussa 2018 toteutetusta sähköpostimarkkinoinnista. Kuluttaja-asiamies edellytti Ferratumilta muutoksia kuluttajansuojalain vastaiseen menettelyyn. Yritys sitoutui muuttamaan toimintaansa kuluttaja-asiamiehen vaatimusten mukaisiksi.

Sovelletut säännökset

Kuluttajansuojalain 6 a luvun 5 §, 11 §
Kuluttajansuojalain luvun 8 §, 9 §, 13 §

Perustelut

Kuluttajansuojalain säännösten mukaan luotonantajan on mainonnassa annettava kuluttajalle tietyt pakolliset tiedot kuluttajaluotosta. Tiedot on ilmoitettava selkeästi, näkyvästi ja tiiviisti edustavan esimerkin avulla. Näiden perusteella kuluttaja voi asiallisin perustein arvioida, kannattaako hänen ylipäätään ottaa luottoa ja mikä eri luottovaihtoehdoista on hänelle edullisin.

Kuluttajaluottojen mainonta verkkosivulla

Maksuerien määrä

Ferratum tarjosi verkkosivuillaan Joustava- luotto nimistä luottotuotetta. Edustavassa esimerkissä oli kerrottu maksuerien lukumäärä, mutta ei niiden euromäärää. Sivulla olevasta luottolaskurista ilmeni ainoastaan ensimmäisen maksuerän euromäärää. Lain mukaan kuluttajalle tulee kertoa mm. luoton maksuerien määrä. Kuluttaja-asiamiehen näkemyksen mukaan maksuerien määrällä tarkoitetaan yksittäisten maksuerien euromäärää. Mikäli viimeinen tai jokin muu maksuerä poikkeaa suuruudeltaan muista maksueristä, myös tämän tai näiden maksuerien suuruudet tulee käydä mainonnasta ilmi yhdessä muiden euromääräisten maksuerien kanssa. Mainonta ei näin ollen täyttänyt kuluttajaluottoa koskevien tietojen antamisen osalta kuluttajansuojalain 7 luvun vaatimuksia.

Mainonnassa annettavat tiedot

Ferratumin verkkosivuston etusivulla tarjottiin myös Prime-laina nimistä luottotuotetta. Sivulta ilmeni vain tarjottavan luoton määrä (3 000 – 20 000 EUR), mutta ei muita tietoja. Kuluttaja-asiamies totesi, että luoton määrä on luottosopimuksen ehto. Näin ollen etusivulla oli ilmoitettava myös kaikki kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:ssä mainitut tiedot. Tiedot on ilmoitettava selkeästi, näkyvästi ja tiiviisti edustavan esimerkin avulla.  Hallituksen perusteluissa (HE 77/2016, s.46) todetaan, että tiiviyttä koskevalla vaatimuksella on erityistä merkitystä verkkomainonnassa. Vaaditut tiedot eivät saa olla hajallaan eri puolilla verkkosivuja siten, ettei kuluttaja saa niitä vaivatta yhtenä kokonaisuutena. Kuluttaja-asiamies katsoo lainvastaista olevan esimerkiksi se, että osa tiedoista esitetään linkin takana. Verkkosivustolla tapahtuva Prime-lainan mainonta ei siten täyttänyt kuluttajaluottoa koskevien tietojen antamisen osalta kuluttajansuojalain vaatimuksia.

Kuluttajaluoton mainonta televisiossa

Ferratumin televisiomainoskampanjassa 13.8. – 2.9.2018 tarjottiin Joustava-luottoa. Mainoksen kokonaispituus oli 20 sekuntia. Noin 15. sekunnin kohdalla totesi mainoksessa oleva ääni: ”Hae lainaa osoitteessa ferratum.fi.”. Tällöin ruutuun ilmestyi suurimmalla kirjaisinkoolla teksti: ”Ensimmäinen kuukausi korkovapaata”, kun taas muut tiedot esitettiin ruudun alalaidassa merkittävästi pienemmällä kirjasinkoolla. Luottoehdot olivat luettavissa noin viiden sekunnin ajan.

Kuluttajansuojalain säännösten mukaan luotonantajan on mainonnassa annettava kuluttajalle tietyt pakolliset tiedot kuluttajaluotosta. Nämä tiedot on ilmoitettava mainonnassa selkeästi, näkyvästi ja tiiviisti. Hallituksen esityksessä (HE 77/2016, s.46) todetaan erityisesti televisiomainonnan osalta, ettei selkeyttä ja näkyvyyttä koskevaa vaatimusta noudateta esimerkiksi silloin, jos momentissa tarkoitetut tiedot tai joku niistä esitetään tv-kuvan alalaidassa niin pienellä kirjasinkoolla tai niin lyhyen ajan, ettei keskivertokuluttaja kykene niitä vaivatta havaitsemaan. Markkinaoikeuden ratkaisujen mukaan menettely, jossa luottomainonnassa on ilmoitettu luottosopimuksen ehtoa koskeva tieto, mutta ei ole kerrottu lainkaan kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:ssä lueteltuja tietoja, tai niitä ei ole kerrottu selkeästi ja helposti havaittavasti, on lain vastaista. Edelleen kuluttaja-asiamiehen valvontakäytännössä ja korkeimman oikeuden ratkaisukäytännössä on katsottu, ettei mainonnassa saa esittää tietoja niin sanotulla pikkuprintillä. Luottomainonnassa tulee huomioida myös kuluttajansuojalain 7 luvun 13 §:ssä säädetty hyvä luotonantotapa. Luotonantajan ei tule markkinoida luottoa siten, että markkinointi on omiaan selvästi heikentämään kuluttajan kykyä harkita luoton ottamista huolellisesti.

Kuluttaja-asiamies katsoi, että televisiomainoksen alalaidassa oleva teksti on esitetty niin pienellä kirjasinkoolla ja niin lyhyen ajan, ettei kuluttajalla ole tavanomaisten katseluolosuhteiden perusteella tosiasiallista mahdollisuutta vaivatta nähdä esitettyjä tietoja, eikä saada tietojen pohjalta kokonaiskuvaa tarjotusta luotosta. Näin ollen, tietoja ei ole esitetty selkeästi, näkyvästi ja tiiviisti huomioiden valitun mainosvälineen (television) tyypillinen katseluetäisyys ja -olosuhteet. Ehtojen esittäminen siten, ettei niitä pysty tavanomaiselta katseluetäisyydeltä havainnoimaan vastaa toimintana sitä, ettei ehtoja olisi esitetty lainkaan. Ottaen huomioon, että Joustava-luotto mainosta hallitsivat tekstit ”Ensimmäinen kuukausi korkovapaata” ja ”Uuden asiakkaan etu” suhteessa muihin esitettyihin tietoihin, kuluttaja-asiamies katsoi televisiomainoksen olevan sekä kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:n että 13 §:n vastainen.

Kuluttaja-asiamies totesi, että olympialaisten aikana (9.2 – 25.2.2018) esitetyissä televisiomainoksissa kerrottiin pelkästään luottomahdollisuudesta. Kuluttajansuojalain esitöiden (HE 24/2010 vp s. 31) mukaan, säännöksessä tarkoitettu tiedonantovelvollisuus koskee vain tilanteita, joissa kuluttajaluoton mainonnasta ilmenee jokin luottosopimuksen ehtoa koskeva tieto. Näin ollen, pelkän kuluttajaluottomahdollisuuden mainitseminen ei johda siihen, että kaikki säännöksessä mainittavat tiedot olisi annettava samalla. Kuluttaja-asiamiehellä ei ollut siten huomautettavaa kyseisen mainonnan suhteen.

Kuluttajaluoton sähköinen suoramarkkinointi

Kuluttaja-asiamiehen tietoon tuli myös Ferratumin heinäkuussa 2018 toteuttama sähköpostimarkkinointi. Sähköpostiviesti mainosti Joustava-luottoa ja siinä kerrottiin sekä luoton määrä että takaisinmaksua koskevia tietoja. Koska mainos sisälsi luottosopimuksen ehtoja, olisi siinä tullut ilmoittaa lisäksi kuluttajansuojalain säännösten mukaiset pakolliset tiedot selkeästi, näkyvästi ja tiiviisti edustavan esimerkin avulla. Kuluttaja-asiamies totesi Ferratumin kuluttajaluottoa koskevan sähköpostimarkkinoinnin olleen kuluttajansuojalain vastaista.