Kuluttajaluoton mainonta verkkosivustolla ja ennen luottosopimuksen tekemistä annettavat tiedot

Päivämäärä

3.3.2021

Diaarinumero

KKV/1303/14.08.01.05/2017

Osapuolet

Saldo Finance Oyj

Tiivistelmä

Kuluttaja-asiamies kiinnitti huomiota Saldo Finance Oyj:n (jälj. Saldo Finance) myöntämien kuluttajaluottojen markkinointiin ja luottoehtojen esittämiseen yrityksen verkkosivuilla. Erityisen huomion kohteena olivat personoitua hinnoittelua koskevat kysymykset mainonta- ja ennakkotiedonantovaiheessa. Kuluttaja-asiamies edellytti Saldo Financelta muutoksia kuluttajansuojalain vastaiseen menettelyyn. Yritys sitoutui muuttamaan toimintaansa kuluttaja-asiamiehen vaatimusten mukaisiksi.

Sovelletut säännökset

Ksl 6 a luvun 5 §11 §
Ksl 7 luvun 6 §8 §9 §13 §

Oikeusministeriön asetus kuluttajaluottojen todellisesta vuosikorosta (1123/2016) 3 §

Perustelut

Kuluttajaluoton mainonta verkkosivulla

Maksuerien määrä

Saldo Financen verkkosivulla esitetyssä kuluttajaluoton edustavassa esimerkissä kerrottiin maksuerien lukumäärä, muttei näiden euromäärää.

Kuluttajansuojalain mukaan kuluttajaluoton mainonnassa on annettava tieto maksuerien määrästä, millä tarkoitetaan kuluttaja-asiamiehen näkemyksen mukaan yksittäisten maksuerien euromäärää. Mikäli viimeinen tai jokin muu maksuerä poikkeaa suuruudeltaan muista maksueristä, myös tämän tai näiden maksuerien suuruudet tulee käydä mainonnasta ilmi yhdessä muiden euromääräisten maksuerien kanssa.

Mainonta ei näin ollen täyttänyt maksuerien määrää koskevan tiedon antamisen osalta kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:n vaatimuksia.

Luoton määrä ja todellisen vuosikoron laskennassa käytettävä oletukset

Saldo Financen tarjosi luottotuotetta, jonka vaihteluväli oli 1 000 – 10 000 euroa ja käytti sen esimerkkilaskelmissa 2000 euron luottomäärää.

Kuluttajansuojalain mukaan kuluttajaluoton mainonnassa tulee ilmoittaa luoton todellinen vuosikorko. Todellisen vuosikoron laskemistavasta ja laskennassa käytettävistä oletuksista säädetään oikeusministeriön asetuksella kuluttajaluoton todellisesta vuosikorosta (1123/2016). Oikeusministeriön asetuksen 3 §:n 3 momentin mukaan todellista vuosikorkoa laskettaessa on tarvittaessa käytettävä liitteessä II lueteltuja lisäoletuksia. Liitteen II kohdan 8 mukaan, jos luoton määrää ei ole vielä sovittu, sen oletetaan olevan 1 500 euroa.

Saldo Financen menettely koskien todellisen vuosikoron laskennassa käytettävää luottomäärää oli kuluttajansuojalain 7 luvun 6 §:n ja 8 §:n vastaista.

Luoton nimelliskoron ja todellisen vuosikoron ilmoittaminen edustavassa esimerkissä, kun luoton hinnoittelu perustuu yksilölliseen arvioon

Saldo Finance tarjosi verkkosivuillaan luottoa, johon sovellettiin personoitua hinnoittelua. Luoton koron kerrottiin olevan 13,9 – 19,9 % ja todellisen vuosikoron 21,3 – 29,5 %. Kyseisen luoton edustavassa esimerkissä nimelliskoroksi ilmoitettiin 13,9 % ja todelliseksi vuosikoroksi 21,3 %.

Kuluttajansuojalain mukaan kuluttajaluoton mainonnassa tulee ilmoittaa todellinen vuosikorko. Luoton markkinointivaiheessa ilmoitettavaa todellista vuosikorkoa laskettaessa on käytettävä luotonantajan tavanomaisesti tarjoamia luottoehtoja. Koska personoidun luoton yleismarkkinointivaiheessa todellinen vuosikorko on mahdollista ilmoittaa ainoastaan esimerkin avulla, on esimerkin oltava edustava. Kulutusluottodirektiivin johdanto-osassa todetaan, että esimerkin on vastattava tarkasteltavana olevan luottosopimustyypin mukaisesti myönnettävän luoton keskimääräisiä ehtoja. Siten esimerkin tulee perustua luotonantajan tavanomaisesti tarjoamiin luottoehtoihin ja esimerkissä ilmoitetun koron on vastattava sitä korkoa, jolla luotonantaja tyypillisesti myöntää kyseisen luoton.

Kuluttaja-asiamies katsoi Saldo Financen selvityksen osoittavan, etteivät kertaluoton edustavassa esimerkissä ilmoitettu 13,9 %:n nimelliskorko ja 21,3 %:n todellinen vuosikorko vastanneet tavanomaisesti tarjottua nimelliskorkoa ja todellista vuosikorkoa. Näin ollen menettely oli kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:n vastaista.

Kuluttaja-asiamies totesi lisäksi, että käytettäessä personoitua hinnoittelua luotonantajan tulee varmistaa, että mainonnasta käy selkeästi ilmi edustavan esimerkin olevan ainoastaan suuntaa antava. Kuluttajalle ei saa jäädä epäselväksi, että edustava esimerkki on laskettu käyttäen keskimääräisiä luottoehtoja, eikä se siten välttämättä vastaa kuluttajalle myönnettävän luoton todellista vuosikorkoa.

Ennen luottosopimuksen tekemistä annettavat tiedot, kun luoton hinnoittelu perustuu yksilölliseen arvioon

Saldo Finance tarjosi verkkosivuillaan luottoa, johon sovellettiin personoitua hinnoittelua. Tavanomaisia luottoehtoja vastaavaa vakiotietolomake oli sijoitettu verkkosivuston välilehdelle, jolla esitettiin lainaehtoja. Kyseinen lomake ei ollut esillä verkkosivulla, jolla kuluttajalle tarjotaan mahdollisuus aloittaa luoton hakeminen, eikä tietoja oltu siten kytketty osaksi luotonhakuprosessin alkuvaihetta. Henkilökohtainen vakiotietolomake esitettiin henkilökohtaisen luottotarjouksen yhteydessä ennen kuin kuluttaja tuli sidotuksi luottosopimukseen. Tämä lomake oli saatavilla sen jälkeen, kun kuluttaja oli antanut muun muassa henkilötunnuksensa ja taloudellista tilannettaan kuvaavia tietoja.

Kuluttajansuojalain mukaan, sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään tiedonantovelvoitteista, luotonantajan ja luotonvälittäjän on hyvissä ajoin ennen luottosopimuksen tekemistä annettava kuluttajalle pysyvällä tavalla ”Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot”-lomaketta käyttäen tiedot luotonantajasta, luotosta, luototettavasta hyödykkeestä, sopimusrikkomuksen seuraamuksista ja kuluttajan oikeuksista. Verkossa tarjottavien kuluttajaluottojen myöntämisessä on noudatettava myös rahoituspalveluiden etämyyntiä koskevia tiedonantovelvoitteita. Vakiotietolomake on annettava selkeästi ja ymmärrettävästi käytettyyn etäviestimeen sopivalla tavalla. Näin ollen luotonantajan on varmistettava, että tiedot annetaan aina osana luotonhakuprosessia. Vakiotietolomake on annettava hyvissä ajoin. Kuluttaja-asiamies on pitänyt vähimmäisvaatimuksena sitä, että ennakkotiedot ovat kuluttajan käytettävissä pysyvällä tavalla jo ennen kuin kuluttaja tunnistautuu vahvasti luotonhakuprosessissa kuluttajansuojalain mukaisesti, tai antaa muita henkilötietojaan kuin sähköpostiosoitteensa.

Tarjottaessa luottotuotetta, johon sovelletaan personoitua hinnoittelua ja/tai jossa lopulliset ehdot määräytyvät kuluttajakohtaisesti vasta kuluttajan ilmoittamien valintojen mukaan, luotonantajan on otettava nämä osatekijät huomioon. Käytännössä tiedot on annettava hyvissä ajoin, ensin vastaten tavanomaisia luottoehtoja ja uudelleen vastaten ehtoja, joissa on huomioitu kuluttajan ilmoittamat luottoa koskevat seikat.

Saldo Financen menettely, jossa tavanomaisia luottoehtoja vastaavaa vakiotietolomaketta ei annettu hyvissä ajoin osana luotonhakuprosessia, oli kuluttajansuojalain 7 luvun 9 §:n vastainen.

Kuluttaja-asiamies muistutti Saldo Financea myös siitä, että edelleen on huomattava, että kun kyse on tavanomaisia luottoehtoja vastaavasta vakiotietolomakkeesta, tulee luotonantajan huolehtia siitä, ettei kuluttajalle jää epäselväksi se, etteivät esitetyt tiedot välttämättä vastaa juuri hänelle tarjottavan luoton tietoja.