Kuluttajasaatavan perinnästä veloitettavat kulut

Päivämäärä

2.9.2014

Diaarinumero

KUV/1495/41/2012

Osapuolet

Nordea Pankki Suomi Oyj

Tiivistelmä

Kuluttaja-asiamies kiinnitti huomiota Nordea Pankki Suomi Oyj:n perimiin palkkioihin pankin oman saatavan perinnästä. Nordean verkkosivujen hinnaston mukaan henkilöasiakkaalta voitiin veloittaa perintäkirjeestä 35 – 120 euroa. Tämä ylitti perintälaissa asetetun kirjallista maksumuistutusta koskevan enimmäismäärän. Hinnastosta syntyi vaikutelma, että pankki perisi maksumuistutuksesta 5 euron sijasta 35–120 euroa. Nordean mukaan tästä ei ollut kysymys ja siksi se poisti hinnastostaan 35–120 euron veloitusperusteen kuluttaja-asiamiehen yhteydenoton myötä.

Sovelletut säännökset

Laki saatavien perinnästä (Perintälaki) 10 § ja 10 a § ja korkolaki 2 §

Perustelut

Kirjallisesta maksumuistutuksesta perittävä palkkio

Kuluttaja-asiamies pyysi Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä selvitystä henkilöasiakkailta perittävistä palkkioista pankin oman saatavan perinnässä ja erityisesti perintäkirjeestä kuluttajilta veloitettavista kuluista. Kuluttaja-asiamies arvioi Nordean tekemät muutokset hinnaston ”Perintä”-osioon kuluttajasaatavien perinnän näkökulmasta.

Saatavien perinnästä annetun lain (perintälaki) 10 a §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan kuluttajasaatavaa perittäessä velalliselta saa vaatia kirjallisesta maksumuistutuksesta enintään 5 euroa. Nordean uuden hinnaston mukaan kirjallisesta maksumuistutuksesta peritään 5,00 euroa, mikä vastaa perintälain enimmäismäärää.

Kuluttaja-asiamies kiinnitti Nordean huomiota myös siihen, että kohtuulliset perintäkulut eivät tarkoita sitä, että ne olisivat kaavamaisesti samat kuin lain asettamat ylärajat. Kuten hallituksen esityksessä HE 57/2012 todetaan, 10 a §:n 1 momentin mukaisissa euromäärissä on kyse enimmäismääristä ja perittävien kulujen tulee yksittäistapauksessa aina täyttää myös 10 §:ssä säädettävä kohtuullisuusvaatimus.

Perintälain 10 a §:n 3 momentissa säädetään mahdollisuudesta vaatia kuluttajalta todelliset perintäkulut, mikäli 1 momentissa mainitut enimmäismäärät ylittyvät tai perinnästä aiheutuu muita kuluja tavanomaista suuremman työmäärän vuoksi. Velalliselle on tällöin esitettävä erittely vaadituista perintäkuluista ja niiden perusteista sekä ilmoitettava kulujen määrän olevan muutoin sovellettavia enimmäismääriä suurempi. Lisäksi kulujen on oltava perintälain 10 §:n mukaisesti kohtuullisia.

Uudessa hinnastossa muun toimenpiteen hinta määräytyy tuntiveloituksen mukaan, ja tuntiveloituksen määrä riippuu asian laadusta sekä tehtävän vaikeusasteesta. Kuluttaja-asiamies piti hyvänä, että hinnanmääräytymisperuste on ilmoitettu, jotta kuluttaja osaa varautua kulujen suuruuteen. Kuluttaja-asiamies kiinnitti kuitenkin huomiota siihen, että perintälain 10 a §:n 3 momentin mukaan velalliselta ei saa koskaan vaatia enempää kuin perinnän todelliset kulut. Todellisista perintäkuluista sekä niiden perusteista on myös aina esitettävä erittely velalliselle, kun laissa säädetyt enimmäismäärät ylittyvät.

Palkkiot muista vapaaehtoisen perinnän toimenpiteistä

Kuluttaja-asiamies pyysi Nordealta myös lisäselvitystä liittyen hinnastossa mainittuihin ”Eräännyttämis- tai irtisanomiskirjeen” ja ”Kuittausilmoituksen” käyttöön sekä niistä perittäviin palkkioihin.

Nordean selvityksen mukaan eräännyttämiskirjeen lähettäminen perustuu kuluttajansuojalain 7 luvun 33 §:ään, jossa säännellään kuluttajan sopimusrikkomuksen seuraamuksia. Kirje lähetetään, kun pankilla velkojana on oikeus vaatia koko luotto erääntyneeksi laissa säädetyn rästin perusteella.

Saatavien perinnästä annetussa laissa (perintälaki) ei ole määritelty ehdotonta luetteloa hyväksyttävistä perintätoimenpiteistä kuluttajasaatavan perinnässä. Eräännyttämiskirjeen lähettäminen on yksi vapaaehtoisen perinnän toimenpide, jonka käyttämiseen luotonantajalla on jo suoraan lainsäädännöstä ilmenevä peruste. Siksi sitä ei myöskään ole pidettävä sellaisena kuluttajan maksuviivästykseen perustuvana sanktiona, joka olisi korkolain 2 §:n 2 momentin mukaan kielletty. Sama koskee kuittausilmoituksesta perittävää maksua.

Tätäkin asiaa arvioitaessa on huomioitava, että perintälain 10 §:n ja 10 a §:n 3 momentin mukaan velalliselta saa veloittaa perinnästä aiheutuvat kohtuulliset, tosiasialliset kulut. Kuluttaja-asiamies katsoi, että eräännyttämis- tai irtisanomiskirjeen sekä kuittausilmoituksen lähettäminen velalliselle ovat sellaisia vapaaehtoisen perinnän toimenpiteitä, joista saa veloittaa perintälain mukaiset kohtuulliset kustannukset.

Kuluttaja-asiamies piti uutta hinnastoa asianmukaisena ja päätti asian käsittelyn.