Matkapuhelimen kohtuuton takuuehto

Päivämäärä

8.3.2013

Diaarinumero

KUV/3853/41/2012

Osapuolet

Samsung Electronics Nordic, Gigantti Oy Ab

Tiivistelmä

Samsung Galaxy Xcover -matkapuhelimia markkinoitiin säänkestävinä ja vesitiiviinä. Takuuehdoissa oli kuitenkin rajattu kosteusvauriot pois takuun piiristä. Kuluttaja-asiamies piti takuuehtoja tältä osin kuluttajien kannalta kohtuuttomina. Samsung Electronics Nordic muutti takuuehtojaan oma-aloitteisesti.

Sovelletut säännökset

Kuluttajansuojalain 3 luvun 1 §, 5 luvun 12 §, 13 §, 15 a §, 15 b § ja 31 §.

Perustelut

Takuu ja kuluttajalle lain perusteella kuuluvat oikeudet

Samsung Galaxy Xcover -matkapuhelimia markkinoitiin Samsungin ja Gigantin logoilla varustetuissa mainoksissa, joissa oli tekstit ”Duudsonin kestävä puhelin” ja ”säänkestävä (vesi- ja pölytiivis IP67)”. Myös yritysten verkkosivuilla markkinoitiin puhelimia sään- ja iskunkestävinä.

Samsungin matkapuhelinten mukana toimittamissa kaikkia matkapuhelimia koskevissa yleisissä takuuehdoissa oli maininta, että takuu ei kata kosteusvaurioita tai putoamisvaurioita. Ehdot oli saatavissa myös Internetissä.

Takuu on luonteeltaan elinkeinonharjoittajan ostajalle antaman lisäetu, jonka tulee antaa ostajalle lain säännöksiin verrattuna paremmat oikeudet. Kuluttajansuojalain 5 luvun 15 a §:n 3 momentin mukaan takuu ei voi rajoittaa lakiin perustuvaa virhevastuuta. Kuluttajansuojalain 5 luvun 15 b §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan takuusta on käytävä ilmi, ettei takuu rajoita kuluttajan lain mukaisia oikeuksia.

Korkein oikeus on ratkaisunsa KKO 2004:123 perusteluissa lausunut, että kuluttajansuojalain 3 luvun 1 §:ssä tarkoitetulla tavalla kuluttajien kannalta kohtuuttomana voidaan pitää ehtoa, joka on kuluttajansuojalain 5 luvun pakottavien säännösten vastainen (vastaavasti MT 1980:11 ja HE 8/1977, s. 36). Kohtuuttomana voidaan ratkaisun KKO 2004:123 perustelujen mukaan pitää myös takuusitoumuksen ehtoa, joka on epäselvä. Tällöin ehto saattaa antaa kuluttajille virheellisen kuvan heidän lainmukaisista oikeuksistaan.

Samsungin mukaan Xcover-matkapuhelinten omistajat pystyivät vetoamaan yleisiä takuuehtoja laajempaan markkinoinnin mukaiseen takuuseen. Kuluttaja-asiamies katsoi täten, että kyseisten matkapuhelinten markkinoinnissa annettuja lausumia tuotteiden erityisestä kestävyydestä oli pidettävä luonteeltaan tavaran ominaisuuksista annettuina tietoina (kuluttajansuojalain 5 luvun 13 §:n 1 momentti) tai tavaraa koskevina kuvauksina (kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:n 2 momentin 3 kohta). Tällaiset tiedot määrittävät myyjän tai aikaisemman myyntiportaan virhevastuun laajuutta. Siten erityisen kestävinä markkinoitujen tuotteiden tulee lähtökohtaisesti, virhevastuun syntymisen uhalla, ylittää kestävyydeltään se, mitä kuluttaja voi yleensä vastaavan tuoteryhmän tuotteilta edellyttää.

Elinkeinonharjoittaja vastaa tavaran virheestä riippumatta takuuehdoissa mainitusta rajoituksesta, joka on ristiriidassa tuotteesta annettujen tietojen kanssa, sillä takuu ei voi rajoittaa ostajalle lain mukaan kuuluvia oikeuksia.

Samsung oli ohjeistanut huoltopalvelua tarjoavaa Giganttia noudattamaan lievempää käytäntöä Galaxy Xcover –älypuhelimia koskevien takuuvaatimusten kohdalla, mikäli kyse oli rajatapauksesta. Mikä tahansa Xcover-älypuhelinten markkinoinnin mukainen tai muuten asianmukainen käyttö oli Samsungin mukaan takuun piirissä, ellei puhelinta ollut käytetty käyttöohjeiden vastaisesti.

Samsungin takuuehdoissa ei kuitenkaan ollut kuluttajansuojalain 5 luvun 15 b §:n mukaista mainintaa siitä, että takuu ei rajoita kuluttajan lain mukaisia oikeuksia, eikä niihin sisältynyt poikkeuksellisen kestävinä markkinoituja tuotteita koskevaa poikkeusta.

Takuuehdon kohtuuttomuus

Kuluttaja-asiamies katsoi, että takuuehdoissa ollut rajoitus, jonka perusteella Samsung olisi aina voinut kieltäytyä korjaamista putoamis- tai kosteusvaurion saaneen Xcover-matkapuhelimen, oli ristiriidassa kuluttajansuojalain 5 luvun 12, 13 ja 15 a §:ien kanssa, jotka ovat saman luvun 2 §:n mukaan pakottavaa lainsäädäntöä. Kuluttaja-asiamies piti kyseisiä takuuehtoja tältä osin kuluttajien kannalta kuluttajansuojalain 3 luvun 1 §:n tarkoittamalla tavalla kohtuuttomina.

Takuuehtojen kohtuuttomuutta ei poistanut edellä mainituilta osin se, että Samsung oli selvityksensä mukaan käytännössä jättänyt vetoamatta mainittuun takuun rajoitukseen ja noudattanut kuluttajien kannalta lievempää käytäntöä, kun tuota käytäntöä ei ollut saatettu kuluttajien tietoon.

Kuluttajien ei voitu olettaa tietävän, että Samsungin takuuehdot olivat mainittujen kuluttajansuojalain 5 luvun säännösten vastaisia. Takuuehdot olivat siten olleet omiaan antamaan kuluttajille virheellisen kuvan heidän oikeuksistaan. Osa kuluttajista oli voinut jättää vetoamatta virhevastuuseen tai takuuseen sen johdosta, että kuluttaja oli takuuehtoihin tutustuttuaan katsonut Samsungin olevan vastuusta vapaa.

Samsung oli omatoimisesti muuttanut takuuehtojaan siten, että niihin sisällytettiin poikkeus, jonka mukaan pudottamisen, kosteuden tai muun ulkoisen vaikutuksen aiheuttamat vahingot eivät eräin rajoituksin koske poikkeuksellisen kestävinä, kosteudenkestävinä tai ulkoisia vaikutuksia kestävinä tuotteina markkinoituja tuotteita. Uusissa takuuehdoissa oli myös maininta, ettei takuu vaikuta kuluttajan lakisääteisiin oikeuksiin. Kuluttaja-asiamies katsoi, etteivät uudistetut takuuehdot olleet lähtökohtaisesti samalla tavalla ristiriidassa pakottavan lainsäädännön kanssa kuin edellä arvioidut aiemmat takuuehdot.