Sopimusehtojen selkeys ja ymmärrettävyys

Päivämäärä

26.3.2014

Diaarinumero

KUV/5373/41/2012

Osapuolet

Makuuni Oy

Tiivistelmä

Makuuni Oy oli sisällyttänyt makuuni24.fi –palvelua koskeviin sopimusehtoihinsa kohdan, jonka mukaan ”Makuuni Oy ei ole vastuussa palvelun käytöstä aiheutuneista suorista tai välillisistä vahingoista, ellei laissa ole toisin säädetty”. Makuuni Oy:n sopimusehdoissaan käyttämästä vastuunrajoitusehdosta ei selkeästi ja ymmärrettävästi käynyt ilmi minkälainen vahinko voi tulla kuluttajan korvattavaksi missäkin tilanteessa tai millaiset vahingot ehdolla oli tarkoitettu poissuljetuksi. Kuluttaja-asiamiehen mukaan kyseessä oli kuluttajansuojalain vastainen kohtuuton sopimusehto.

Sovelletut säännökset

Kuluttajansuojalain 3 luvun 1 § , neuvoston direktiivin 93/13/ETY artikla 5

Sopimusehtojen kohtuullisuus

Kuluttajansuojalainsäädäntö edellyttää sopimuksilta objektiivista selkeyttä ja ymmärrettävyyttä. Tämä on linjassa sen kanssa, että kuluttajaa suojellaan yksipuolisilta ehdoilta ja sen direktiivissä mainitun kanssa, että kuluttajalle on tosiasiallisesti annettava tilaisuus tutkia kaikki ehdot.

Sopimusehtojen tulee hyväksyttävästi täyttää läpinäkyvyyden vaatimus. Kuluttajan tulee voida ymmärtää mitä oikeuksia tai velvollisuuksia sopimusehto tuo kuluttajalle ja elinkeinonharjoittajalle heidän välisessään sopimuksessa.

Edellä mainitusta seuraa se, että sSopimusehdon tulee olla ymmärrettävä tavalliselle kuluttajalle, eikä vain lakimiehelle. Kuluttajalla tulee olla asianmukainen mahdollisuus ymmärtää ehdon tarkoitus ja sen käytännön merkitys.

Kohtuuttomasta vastuunrajoitusehdosta ei tule hyväksyttävää käyttämällä ehdon osana osittain vastuunrajoituksen peruuttavaa tarkemmin määrittelemätöntä lakivaraumaa, jonka käytännön vaikutuksen voi ainoastaan lakimies-koulutuksen saanut henkilö ymmärtää.

Makuuni Oy:n sopimusehtojen kohta ”Makuuni Oy ei ole vastuussa palvelun käytöstä aiheutuneista suorista tai välillisistä vahingoista, ellei laissa ole toisin säädetty” ei ole selkeä ja ymmärrettävä.

Kuluttajan on mahdotonta ilman ulkopuolisia lainopillisia neuvoja ymmärtää oikeusasemaansa ja tietää minkälainen vahinko voi tulla korvattavaksi missäkin tilanteessa tai millaiset vahingot ehdolla on tarkoitettu poissuljetuksi.

Makuuni Oy:n sopimusehdoissaan käyttämää epäselvää vastuunrajoitusehtoa, josta ei selkeästi ja ymmärrettävästi käynyt ilmi minkälainen vahinko voi tulla korvattavaksi missäkin tilanteessa tai millaiset vahingot ehdolla oli tarkoitettu poissuljetuksi, oli pidettävä kuluttajansuojalain 3 luvun 1 §:ssä tarkoitettuna kohtuuttomana sopimusehtona.