Katsastuspalveluiden markkinointi

Päivämäärä

14.5.2013

Diaarinumero

KUV/6910/41/2012

Osapuolet

A-Katsastus Group Oy

Tiivistelmä

A-Katsastus Group Oy lähetti noin 25 000 kuluttajalle kirjeen, jossa ilmoitettiin heidän ajoneuvonsa olevan käyttökiellossa katsastamattomuuden takia ja kehotettiin varaamaan aika katsastukseen. Kirjeitä lähettiin myös sellaisille henkilöille, joiden ajoneuvo oli jo katsastettu. Markkinoinnissa annettiin harhaanjohtavia ja totuudenvastaisia tietoja, eikä markkinointiaineisto ollut selkeästi tunnistettavissa markkinoinniksi.

Sovelletut säännökset

Kuluttajansuojalain 2 luvun 1 §, 3 §, 4 § ja 6 §.

Perustelut

Totuudenvastaisuus

Kuluttajansuojalain 6 §:n mukaan markkinoinnissa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jos tiedot ovat omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen, jota hän ei ilman annettuja tietoja olisi tehnyt. Totuudenvastaiset tai harhaanjohtavat tiedot voivat koskea erityisesti myyntimenettelyn luonnetta tai elinkeinonharjoittajan oikeuksia ja velvollisuuksia sekä kuluttajan oikeuksia, velvollisuuksia ja riskejä.

A-Katsastus Group Oy oli lähettänyt kuluttajille kirjeitä koskien heidän ajoneuvojensa katsastamattomuutta. Kirjeessä oli kehotettu varaamaan aika katsastukseen, koska kuluttajan auto oli käyttökiellossa. Kirjeen yläreunassa oli ollut maininta, että kutsu on aiheeton, mikäli ajoneuvo oli jo katsastettu.

Kirjeitä oli lähetetty myös sellaisille kuluttajille, joiden auto ei ollut käyttökiellossa. Tältä osin oli yksiselitteistä, että yrityksen markkinoinnissa oli annettu ainakin osalle kirjeiden vastaanottajista totuudenvastaisia tietoja.

Markkinoinnissa annettujen tietojen totuudenvastaisuutta ei muuttanut muuksi se seikka, että totuudenvastainen tieto olisi todennäköisesti tullut oikaistuksi ajanvarauksen yhteydessä.

Tunnistettavuus ja harhaanjohtavuus

Kuluttajansuojalain 2 luvun 1 §:ssä säädetään hyvän tavan vastaisen markkinoinnin ja sopimattoman menettelyn kiellosta. Kuluttajansuojalain 2 luvun 4 §:n mukaan markkinoinnista on käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus sekä se, kenen lukuun markkinoidaan. Kuluttajansuojalain 2 luvun 3 §:n mukaan sopimattomana menettelynä pidetään erityisesti muun muassa sellaista menettelyä, joka ei täytä markkinoinnin tunnistettavuuden edellytyksiä tai jossa annetaan kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n vastaisesti totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja.

Kuluttajien huomion ja kiinnostuksen herättämiseksi hyödykkeiden markkinoinnissa voidaan käyttää arvoituksellisia viestejä tai räväkkää otsikointia. Tällaiselle markkinoinnille ei sinänsä ole estettä kunhan tunnistettavuusvaatimukset täytetään ja huolehditaan siitä, että markkinointi ei muodostu harhaanjohtavaksi tai totuudenvastaiseksi.

Katsastuspalveluiden markkinoinnissa tulee kuitenkin ottaa huomioon, että ajoneuvon katsastuttaminen määräajoin on lakisääteinen velvollisuus. Ajoneuvon katsastustoimintaa valvotaan viranomaisen toimesta. Kuluttajien tiedossa on yleisesti, että katsastukseen liittyy viranomaistoimintaa. Kuluttajien ei voida olettaa olevan ainakaan kovin tarkasti selvillä katsastusta koskevista säännöistä ja määräyksistä.

Mainonnan tunnistettavuuden edellytyksenä on, että sen kaupallinen tarkoitus ja tosiasiallinen sisältö ei jää epäselväksi. Kuluttajan on aineistoon tarkemmin tutustumattakin voitava tunnistaa materiaali markkinointiaineistoksi.

A-Katsastus Group Oy:n kirjeen ulkoasu ja sisältö muistuttivat erehdyttävästi viranomaistiedotetta. Kirjeen sekoitettavuus viranomaistiedotteeseen oli ilmeinen. Kirjeessä ei selkeästi ilmoitettu sen olleen katsastuspalvelua koskeva tarjous, vaan kirjeen keskeinen sisältö oli pysäyttää kirjeen lukija viestillä ”autosi on käyttökiellossa”. Vaikka kirjeessä oli A-Katsastuksen tunnus ja verkkosivujen osoite, ne eivät välttämättä korjanneet ensivaikutelman synnyttänyttä mielikuvaa viranomaisen toiminnan perusteella lähetetystä kirjeestä.

Kirjeen yläosan maininta siitä, että kyseessä oli kutsu katsastukseen, ei myöskään korjannut riittävästi kirjeen kokonaisviestiä. Kokonaisuuden kannalta tämä maininta jäi huomaamattomaksi, eikä selventänyt asiaa riittävästi. Mainoksia pintapuolisesti silmäilevä ja lainsäädännön vaatimuksia ymmärtämätön ns. tavallinen kuluttaja ei välttämättä pystynyt tekemään eroa kirjeen pääviestin ja tätä pääviestiä korjaaman pyrkineen maininnan välillä.

Kuluttajille oli aiheutunut epätietoisuutta kirjeen luonteesta, koska kirjeestä ei käynyt selkeästi ilmi, että kyseessä oli kuluttajille tehty tarjous saapua katsastukseen, ja koska kuluttaja kuitenkin tiesi katsastuksen olevan pakollinen toimenpide. Jotkut kuluttajat olivat saattaneet luulla kirjettä velvoittavaksi kutsuksi, jota oli noudatettava.

Yrityksen kantama huoli liikenneturvallisuudesta tai hyvää tarkoittanut ele ei oikeuttanut kuluttajansuojalain vastaiseen markkinointiin.

Kuluttaja-asiamies katsoi, että A-Katsastus Group Oy oli markkinoimalla katsastuspalveluita tavalla, josta ei selkeästi ja yksiselitteisesti käynyt ilmi, että kysymys oli kuluttajalle tehdystä tarjouksesta, menetellyt markkinoinnissaan kuluttajien kannalta sopimattomasti.

Markkinointi oli ollut siten kuluttajansuojalain 2 luvun 4 ja 6 §:ien vastaista. Kuluttaja-asiamies edellytti, että A-Katsastus Group Oy ei vastaisuudessa toista ratkaisun taustalla ollutta tai siihen rinnastettavaa markkinointia, jossa kuluttajalle annetaan palveluiden markkinoinnissa harhaanjohtavaa tai totuudenvastaista tietoa, tai jossa markkinointiaineisto ei ole selkeästi tunnistettavissa markkinoinniksi.