Lisäetujen hallitseva käyttö markkinoinnissa

Päivämäärä

29.4.2022

Diaarinumero

KKV/200/14.08.01.05/2022

Osapuolet

Silmäasema Oy

Tiivistelmä

Kuluttaja-asiamies puuttui Silmäasema Oy:n (jäljempänä Silmäasema) käyttämän lisäedun, S-ryhmän bonuksen, hallitsevaan asemaan silmäleikkausten markkinoinnissa. Silmäasema käytti silmäleikkauksien markkinoinnissa mainoksia, joiden pääviestinä oli kuluttajansuojalain vastaisesti ollut silmäleikkauksista kertyvä bonus. Lisäksi lisäedun kestosta oli annettu kuluttajille totuutta vastaamatonta tietoa. Kuluttaja-asiamies edellytti, ettei Silmäasema käytä silmäleikkausten markkinoinnissa bonusta koskevia lisäetuja siten, että niiden esittely on hallitsevassa asemassa tarjottavan hyödykkeen sijasta. Myöskään lisäedun tarjolla olon kestosta ei saa antaa totuutta vastaamatonta tietoa. Silmäasema sitoutui muuttamaan markkinointiaan kuluttaja-asiamiehen edellytysten mukaisesti.

Sovelletut säännökset:

Ksl 2 luvun 1 §, 3 §, 6 § ja 7 §

Valtioneuvoston asetuksen kuluttajien kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa 1 § 6 kohta

Perustelut

Kuluttaja-asiamiehen huomiota kiinnitettiin keväällä 2022 siihen, että Silmäasema  oli markkinoinut myymälöissään ja sosiaalisessa mediassa silmäleikkauksia mainoksin ja mainoslausein ”Nyt bonusta kaikista silmäleikkauksista 31.12.2021 asti!”, ”Nyt bonusta kaikista silmäleikkauksista 31.3.2022 asti!” ja ”Nyt Bonusta kaikista silmäleikkauksista rajoitetun ajan”. Jokaisen markkinointitoimenpiteen, myös kampanjaan kuuluvan yksittäisen mainoksen, tulee aina täyttää kuluttajansuojalain mukaiset vaatimukset. Kuluttajansuojalain vastaisena menettelynä on vakiintuneesti pidetty lisäetujen markkinointia siten, että lisäetujen esittely on hallitsevassa asemassa tarjottavan hyödykkeen ja tarjouksen ehtojen asemasta.

Lisäetujen hallitsevan käytön sopimattomuudesta

Kuluttajansuojalain 2 luvun 1 §:n mukaan markkinoinnissa ei saa käyttää kuluttajien kannalta sopimatonta menettelyä. Kuluttajansuojalain 2 luvun 3 §:n mukaan menettelyä pidetään sopimattomana, jos se on elinkeinotoiminnassa yleisesti hyväksyttävän asianmukaisen menettelytavan vastainen ja se on omiaan selvästi heikentämään kuluttajan kykyä tehdä perusteltu ostopäätös tai kulutushyödykkeeseen liittyvä muu päätös ja johtamaan siihen, että kuluttaja tekee päätöksen, jota hän ei ilman menettelyä olisi tehnyt.

Sopimatonta menettelyä koskevan sääntelyn tarkoituksena on estää kuluttajan taloudelliseen päätöksentekoon vaikuttavien epäasiallisten menettelytapojen käyttäminen markkinoinnissa. Kuluttajansuojalakia koskevissa lain esitöissä on nimenomaisesti mainittu sopimattomaksi menettelyksi lisäetujen esittäminen markkinoinnissa siten, että lisäetujen esittely on hallitsevassa asemassa markkinointiaineistossa tarjottavan hyödykkeen ja tarjouksen ehtojen asemasta (He 32/2008 vp, s. 13 ja 22). Kuluttajansuojalain esitöiden lisäksi myös oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että lisäedut eivät saa hallita markkinointia tarjottavan hyödykkeen sijasta, sillä lisäetujen hallitseva asema on omiaan vaikuttamaan kuluttajan järkiperäiseen päätöksentekoon. Lääkäriliiton lääkäripalveluiden markkinointia koskevassa ohjeessa ”Lääkäreitä ja lääkäripalveluja koskevat markkinointiohjeet” tuodaan myös esille, että erilaiset kanta-asiakasetuudet eivät saa olla kyseisten palveluiden markkinoinnissa hallitsevassa asemassa. Lisäetujen hallitseva esittely tarjottavan hyödykkeen sijasta on näin ollen vakiintuneesti katsottu kuluttajansuojalain vastaiseksi menettelyksi.

Kyseessä olevissa kuluttaja-asiamiehen arvioinnin kohteina olleissa mainoksissa oli kyse lisäedun myöntämisestä silmäleikkauksista. Silmäasema mainosti bonusta koskevaa lisäetua muun muassa myymälöissä esillä olleissa mainoksissa ja digitaalisessa mainonnassa. Arvioinnin kohteena olevissa mainoksissa mainoslauseet, kuten ”Nyt bonusta kaikista silmäleikkauksista 31.12.2021 asti! ja ”Nyt bonusta kaikista silmäleikkauksista 31.3.2022 asti!” oli kirjoitettu isolla tekstillä vihreää taustaa vasten. Kuluttaja-asiamies katsoi, että kyseisissä mainoksissa tarjottu lisäetu oli ollut erittäin korostuneessa asemassa ja käytännössä mainosten keskeinen elementti ja viesti. Mainoksissa oli kuluttaja-asiamiehen mukaan korostettu tarjottavan päätuotteen sijasta juuri lisäetuja, ja kuluttajan huomio oli kiinnittynyt ensisijaisesti lisäetuun.

Silmäaseman menettely oli kuluttaja-asiamiehen mukaan kuluttajansuojalain 2 luvun 1 ja 3 §:n tarkoittamalla tavalla kuluttajien kannalta sopimatonta, mainokset olivat omiaan vaikuttamaan epäasiallisesti kuluttajien päätöksentekoon ja kyseinen menettely oli vastoin elinkeinotoiminnassa yleisesti hyväksyttävää asianmukaista menettelytapaa.

Lisäedun kestosta annetut tiedot

Kuluttajien kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n 6 kohdan mukaan kuluttajansuojalain 2 luvun 3 §:ssä tarkoitetulla tavalla sopimattomana ja lain 2 luvun 6 ja 7 §:ssä tarkoitetulla tavalla harhaanjohtavana pidetään perätöntä väitettä siitä, että kulutushyödyke on tarjolla vain hyvin rajoitetun ajan tai tietyillä ehdoilla vain hyvin rajoitetun ajan, jotta kuluttaja tekisi ostopäätöksen välittömästi. Kyseinen menettely on aina sopimatonta. Kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n mukaan markkinoinnissa ei myöskään saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jos tiedot ovat omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen tai muun päätöksen, jota hän ei ilman annettuja tietoja olisi tehnyt. Totuudenvastaiset tai harhaanjohtavat tiedot voivat koskea erityisesti mm. kulutushyödykkeen olemassaoloa, saatavuutta tai erityistä hintaetua. Kuluttajansuojalain 2 luvun 7 §:n mukaan markkinoinnissa ei saa jättää antamatta sellaisia olennaisia tietoja, jotka kuluttaja tarvitsee ostopäätöksen tekemiseksi ja joiden puuttuminen on omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee päätöksen, jota hän ei riittävin tiedoin olisi tehnyt.

Silmäaseman bonusta koskeva lisäetu oli mainosten mukaan aluksi voimassa 31.12.2021 asti. Mainosten ilmaisut antoivat kuluttajalle kuvan, että lisäetu oli tarjolla vain tietyn rajoitetun ajan ja että kyseessä oli poikkeuksellinen mahdollisuus lisäedun saamiseksi. Silmäaseman silmäleikkauksia koskevaa kampanjaa on kuitenkin jatkettu 31.12.2021 jälkeen. Kuluttaja-asiamies katsoi, että kuluttajalle oli luotu silmäleikkausten markkinoinnissa totuutta vastaamaton kuva siitä, kuinka pitkän ajan kulutushyödyke on tarjolla lisäedun kanssa. Menettely oli omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen, jota hän ei muutoin olisi tehnyt.

Kuluttaja-asiamies katsoi, että kyseinen menettely oli sopimatonta kuluttajansuojalain 2 luvun 3, 6 ja 7 §:ssä tarkoitetulla tavalla, menettely oli omiaan saamaan kuluttaja tekemään ostopäätös välittömästi ja menettelyssä oli joka tapauksessa annettu harhaanjohtavaa tietoa tuotteen saatavuudesta ja lisäedun hyödynnettävyydestä.

Silmäasema  sitoutui kuluttaja-asiamiehen vaatimuksiin

Kuluttaja-asiamies edellytti Silmäasemalta sitoumuspyynnössään sitä, ettei yritys  vastaisessa toiminnassaan käytä silmäleikkausten markkinoinnissa bonusta koskevia lisäetuja siten, että ne ovat hallitsevassa asemassa tarjottavan hyödykkeen ja tarjouksen ehtojen asemasta. Kuluttaja-asiamies edellytti myös, että Silmäasema  ei esitä silmäleikkausten markkinoinnissa perättömiä väitteitä tai tietoja lisäedun tarjolla olon kestosta.

Silmäasema  sitoutui noudattamaan kuluttaja-asiamiehen vaatimuksia ja ryhtyi muuttamaan markkinointimateriaaliaan kuluttaja-asiamiehen edellytysten mukaisesti.