Luotonvälittäjän määritelmä, markkinoinnin tunnistettavuus ja harhaanjohtava markkinointi

Päivämäärä

23.11.2022

Diaarinumero

KKV/1149/14.08.01.05/2020

Osapuolet

IPF Digital Finland Oy

Tiivistelmä

IPF Digital Finland Oy:n (jälj. IPF Digital) internetsivustoilla credit24.fi ja creditea.fi oli ristiriitaista tietoa siitä, tarjosiko yritys kuluttajille luottoa, ja missä roolissa IPF Digital toimi lainanhakuprosessissa credit24.fi-sivustolla. Kuluttaja-asiamies katsoi IPF Digitalin toimivan luotonvälittäjänä, sillä kuluttajalle syntyi vaikutelma yrityksestä, joka esittelee ja tarjoaa kuluttajalle luottosopimukset sekä muutoinkin avustaa luottosopimuksen tekemisessä. IPF Digital laiminlöi velvollisuutensa ilmoittaa valtuuksistaan välittää kuluttajaluottoja ja antoi harhaanjohtavan kuvan roolistaan luotonvälitysprosessissa. Lisäksi yritys antoi harhaanjohtavaa tietoa tarjottavien luottojen olemassaolosta ja saatavuudesta. IPF Digital sitoutui kuluttaja-asiamiehen edellyttämiin toimenpiteisiin.

Sovelletut säännökset

Kuluttajansuojalain 2 luvun 4 § ja 6 §, 7 luvun 7 §:n 1 momentin 6 kohta ja 48 §

Perustelut

Luotonvälittäjän määritelmä

Kuluttajansuojalain 7 luvun kuluttajaluottoja koskevista säännöksistä ei voi poiketa kuluttajien vahingoksi, ja ne velvoittavat luotonantajien lisäksi tietyiltä osin myös luotonvälittäjiä. Luotonvälittäjän käsite määritellään kuluttajansuojalain 7 luvun 7 §:n 1 momentin 6 kohdassa, ja se on tarkoitettu lain esitöiden mukaan laajaksi (HE 24/2010 vp, s. 30). Pykälän mukaan luotonvälittäjä on muu elinkeinonharjoittaja kuin luotonantaja, joka esittelee tai tarjoaa kuluttajille luottosopimuksia taikka muutoin avustaa kuluttajia luottosopimuksen tekemisessä tai tekee luotonantajan puolesta luottosopimuksia kuluttajan kanssa.

IPF Digitalin toimittaman selvityksen perusteella lainahakemuksen IPF Digitalin credit24.fi-sivuston kautta tekevä kuluttaja pysyi koko ajan näkymässä, jonka otsikko oli ”Credit24 lainavertailu” ja osoite ”hakemus.credit24.fi”. Myös vertailun tulokset ilmoitettiin Credit24 lainavertailun nimissä. Sivuilla luki lisäksi, että ”[p]alvelu vertailee lainasi useiden pankkien ja rahoituslaitosten joukosta” ja ”[l]ainahakemukset toimitetaan luotonvälittäjä LVS Brokers Oy:n kautta pankeille”. Sivujen käyttöehtojen mukaan IPF Digital toimi itsenäisenä ”kuluttajien lainahakemusliidien välityspalveluna” ja ainoastaan välikätenä kuluttajan, lainanvälittäjä LVS Brokers Oy:n ja luotonantajan välillä. IPF Digitalin mukaan yritys ainoastaan ohjasi asiakkaita sivustoltansa LVS Brokers Oy:n sivustolle. IPF Digital kertoi selvityksessään, että credit24.fi -sivusto on niin sanottu white label -sivusto eli kyseessä on LVS Brokers Oy:n ylläpitämä lainojen vertailusivusto, mutta se on brändätty Credit24 -lainavertailuksi.

Olennaista menettelyn arvioinnissa oli, minkälaisena prosessi näyttäytyi kuluttajalle. Luotonvälittäjälle kuuluvia vastuita ei ole mahdollista kiertää menettelyllä, joissa kuluttajalle ei ole selvää, kenen toimesta lainanhakuprosessi tapahtuu. IPF Digitalin rooli luotonvälittäjänä ei ollut riippuvainen LVS Brokers Oy:n roolista prosessissa, vaan IPF Digitalia arvioitiin suhteessa sen rooliin kuluttajan näkökulmasta. Jos yritys esittelee tai tarjoaa kuluttajille luottosopimuksia tai muutoin avustaa kuluttajaa luottosopimuksen tekemisessä, on kyseessä kuluttajansuojalain mukainen luotonvälittäjä riippumatta siitä, toimiiko yritys jonkin toisen luotonvälittäjän kanssa yhteistyössä. Luotonvälittäjänä voi näin ollen toimia myös sellainen taho, joka ei ole suoraan sopimussuhteessa luotonantajaan. Ketjuttamalla sopimuksia eri toimijoiden välillä ei voida poiketa luotonvälittäjiä koskevasta, kuluttajien hyväksi pakottavasta lainsäädännöstä.

Kuluttajan saamaan vaikutelmaan IPF Digitalista lainanhakuprosessin suorittajana vaikuttivat useat tekijät, kuten lainahakemussivun ja luottotarjousten otsikointi. Credit24:n etusivulla ja lainahakemussivulla olleet maininnat siitä, että LVS Brokers Oy suorittaa lainojen kilpailutuksen ja toimittaa lainahakemuksen pankeille, eivät selkeästi avanneet kuluttajille sitä, mitkä olivat yritysten roolit prosessissa. Mainintoja ei myöskään annettu riittävällä huomioarvolla, eikä kuluttajan voitu kohtuudella olettaa ymmärtävän, että IPF Digital ei olisi osa lainahakemusprosessia.

Kun kuluttaja sai lainavertailun tulokset Credit24:n nimissä, sai kuluttaja vaikutelman siitä, että IPF Digital tosiasiassa esittelee ja tarjoaa kuluttajalle luottosopimuksia. Koska kuluttaja myös teki lainahakemuksen siten, että prosessi näyttäytyi IPF Digitalin palveluna, voitiin IPF Digitalin katsoa avustavan kuluttajaa muutoin luottosopimuksen tekemisessä. Näin ollen IPF Digital toimi kuluttajansuojalain 7 luvun 7 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaisena luotonvälittäjänä, jota koskivat kaikki kuluttajansuojalain 7 luvun mukaan luotonvälittäjille kuuluvat velvoitteet, kuten 48 §:n velvollisuus ilmoittaa valtuuksistaan välittää kuluttajaluottoja.

Kuluttajaluottojen markkinoinnista

Kuluttajansuojalain 2 luvun 4 §:n mukaan markkinoinnista on käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus sekä se, kenen lukuun markkinoidaan. Pykälää koskevien esitöiden mukaan vaatimus ilmoittaa se, kenen lukuun markkinoidaan, liittyy markkinoinnin tunnistettavuuteen ja avoimuuteen (HE 194/2001 vp, s. 46). Kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n mukaan markkinoinnissa tai asiakassuhteessa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jos tiedot ovat omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen, jota hän ei ilman annettuja tietoja olisi tehnyt. Totuudenvastaiset tai harhaanjohtavat tiedot voivat koskea erityisesti elinkeinonharjoittajan tai hänen edustajansa henkilöllisyyttä, yhteystietoja, ominaisuuksia ja asemaa markkinoilla sekä kulutushyödykkeen olemassaoloa, saatavuutta, lajia, laatua, määrää ja muita keskeisiä ominaisuuksia.

Markkinoinnissa on käytävä selkeästi ja näkyvästi ilmi se, kenen lukuun markkinointia tehdään ja minkä tahojen kanssa kuluttaja tosiasiallisesti toimii. Tällaiset tiedot eivät voi ilmetä ainoastaan sivuston käyttöehdoista. Säännöksiä ei voida kiertää keinotekoisilla menettelyillä, joiden tarkoituksena on johtaa kuluttajaa harhaan ja hämärtää kuluttajan ymmärrystä siitä, minkä yritysten kanssa kuluttaja toimii. Kuluttajansuojalain säännökset velvoittavat sekä mainostajaa että markkinoinnin suorittajaa. Yrityksen tulee myös antaa internetsivustollaan ajantasaiset tiedot sen tarjoamista tuotteista tai palveluista ja niiden ominaisuuksista. Mikäli yritys on lopettanut jonkin hyödykkeen tarjoamisen, eivät sen internetsivut saa antaa kuluttajalle sellaista vaikutelmaa, että hyödykettä edelleen tarjottaisiin.

IPF Digital kertoi sivustollaan, että sen sivuilla kuluttaja pystyi kokeilemaan maksutonta luottohakemusta, jossa yrityksen yhteistyökumppani LVS Brokers Oy kilpailutti kuluttajalle lainan. Tieto LVS Brokers Oy:stä tuli esille myös lainahakemuksen yhteydessä. Palvelu kuitenkin näyttäytyi kuluttajalle Credit24:n palveluna eikä kuluttajan voitu olettaa ymmärtävän, ettei kyse ole IPF Digitalin tarjoamasta palvelusta. IPF Digitalin mukaan heidän sivustossaan oli kyse Credit24-nimellä brändätystä, mutta tosiasiallisesti LVS Brokers Oy:n ylläpitämästä sivustosta. Tällainen menettely rikkoo kuluttajansuojalain 2 luvun säännöksiä markkinoinnin tunnistettavuudesta ja harhaanjohtavuuden kiellosta, kun kuluttajalle ei tehdä selväksi, kenen lukuun sivustolla markkinoidaan ja mitkä ovat sivustolla esiintyvien tahojen roolit.

IPF Digitalin mukaan se ei tarjonnut kuluttajille uutta luottoa tai uusia nostoja jatkuvista luotoistaan. Yrityksen sivuilla oli kuitenkin kehotus hakea luottoa sekä ilmoitettu mainonnassa annettavia tietoja muun muassa siitä, että Credit24 on jatkuva luotto 100–4000 euron luottorajalla ja Creditea on jatkuva luotto 20–4000 euron luottorajalla. Yrityksen sivustoilla oli lisäksi esillä muun muassa yrityksen aiemmin tarjoamien luottojen yleiset ehdot, vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot sekä hinnastot. Sivustojen perusteella kuluttajalle annettiin sellainen kuva, että yritys edelleen tarjoaisi kuluttajille luottoa. Näin ollen IPF Digitalin sivustoilla annettiin kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n vastaisesti totuudenvastaista ja harhaanjohtavaa tietoa tarjottavien tuotteiden olemassaolosta ja saatavuudesta.

IPF Digital sitoutui kuluttaja-asiamiehen vaatimuksiin

Kuluttaja-asiamies edellytti IPF Digitalilta sitoumuspyynnössään sitä, että se antaa internetsivuillaan ajankohtaiset tiedot yrityksen tarjoamista hyödykkeistä ja niiden saatavuudesta. Yritystä edellytettiin noudattamaan myös luotonvälittäjiä koskevia kuluttajansuojalain 7 luvun säännöksiä sen esitellessä tai tarjotessa kuluttajille luottosopimuksia.  Lisäksi IPF Digitalia edellytettiin varmistamaan kuluttajaluottojen markkinoinnissa se, että kuluttajalle on selvää, kenen lukuun luottoja markkinoidaan sekä se, ettei yritys johda kuluttajaa harhaa sen osalta, minkä yrityksen kanssa kuluttaja asioi. IPF Digital sitoutui kuluttaja-asiamiehen edellyttämiin toimenpiteisiin.