Markkinoinnin tunnistettavuus ja tiedonantovelvollisuus markkina-alustalla

Päivämäärä

25.2.2019

Diaarinumero

KKV/714/14.08.01.05/2017

Osapuolet

Sanoma Media Suomi Oy

Tiivistelmä

Kuluttaja-asiamies havaitsi puutteita Sanoma Media Finland Oy:n (jäljempänä ”Sanoma Media”) Huuto.net markkina-alustalla hyödykkeitä myyvien yritysten markkinoinnissa ja kiinnitti Sanoma Median huomiota siihen, että alustalla ei aina käynyt riittävän selkeästi ilmi tarjotaanko yksittäisessä myynti-ilmoituksessa elinkeinonharjoittajan vai yksityishenkilön tuotteita tai palveluita, tieto myyjän elinkeinonharjoittaja-asemasta ei käynyt ilmi alustalla tehdyn haun hakutuloksista, eikä osa yrityksistä antanut kuluttajille kuluttajansuojalain edellyttämiä, etämyyntiin liittyviä ennakkotietoja. Lisäksi puutteita löytyi sopimusehtojen ja peruuttamisoikeuden esittämisessä. Kuluttaja-asiamies katsoi, että Sanoma Median velvollisuutena on luoda alustansa sellaiseksi, että se mahdollistaa kulutushyödykkeiden tarjoamisen alustalla kuluttajansuojalainsäädännön mukaisella tavalla. Sanoma Media sitoutui muuttamaan toimintaansa kuluttaja-asiamiehen vaatimusten mukaisiksi.

Sovelletut säännökset

Kuluttajansuojalain 2 luvun 4 §, 6 § ja 7 § ja 6 luvun 9 §, 12 §, 14 §, 16 §,

Perustelut

Markkina-alustalla havaitut puutteet

Kuluttaja-asiamies kiinnitti huomiota Sanoma Media Finland Oy:n (jäljempänä ”Sanoma Media”) ylläpitämällä Huuto.net-alustalla hyödykkeitä myyvien yritysten markkinointiin ja havaitsi puutteita kuluttajansuojalain säännösten noudattamisessa. Alustalla toimii myyjinä yksityishenkilöiden lisäksi lukuisia yrityksiä, jotka ammattimaisesti tarjoavat kulutushyödykkeitä kuluttajille.

Alustalla ei käynyt selkeästi ilmi myyjän nimi ja se, onko myyjä yksityishenkilö vai yritys. Näin kuluttaja ei alustalla sopimusta tehdessään saanut tietoonsa sopijakumppaninsa tietoja riittävällä tavalla. Lisäksi alustalla oli myös puutteita etämyynnin ennakkotietojen antamisessa ja kuluttajalle annettiin totuudenvastaista tietoa peruuttamisoikeuden käyttämisestä.

Kuluttajan sopijakumppania koskevien tietojen antaminen

Huuto.net-alustalla, jossa kuluttajan on mahdollista tarkastella samanaikaisesti sekä yksityishenkilöiden että yritysten myynti-ilmoituksia, yritysmyyjiä koskevat tiedot ilmoitettiin puutteellisesti.

Tieto siitä, onko sopijakumppani yritys vai yksityishenkilö on kuluttajan päätöksenteon ja oikeusaseman kannalta ensiarvoisen tärkeä, koska kuluttajan lailliset oikeudet ja velvollisuudet määrittyvät eri lailla riippuen sopijakumppanin oikeudellisesta luonteesta. Kun kuluttaja tekee kulutushyödykettä koskevan sopimuksen elinkeinonharjoittajan kanssa, tarjoaa lainsäädäntö hänelle huomattavasti paremman suojan kuin silloin, jos hän tekisi vastaavan sisältöisen sopimuksen toisen yksityishenkilön kanssa.

Kuluttajansuojalain 2 luvun 6 ja 7 §:ssä edellytetään, että markkinoinnissa ei saa antaa harhaanjohtavia tietoja tai jättää olennaisia tietoja antamatta. Kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n 7 -kohdassa on todettu nimenomaisesti, että harhaanjohtavat tiedot voivat koskea erityisesti elinkeinonharjoittajan tai hänen edustajansa henkilöllisyyttä, yhteystietoja, ominaisuuksia ja asemaa markkinoilla. Tieto kuluttajan sopimuskumppanin nimestä ja tämän oikeudellisesta luonteesta on siten myös kuluttajansuojalain 2 luvun 7 §:ssä tarkoitettu olennainen tieto, jonka kuluttaja tarvitsee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen tekemiseksi ja jonka puuttuminen on omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee päätöksen, jota hän ei olisi riittävin tiedoin tehnyt. Kuluttajan on voitava arvioida, onko mahdollinen sopijakumppani luotettava ja millaisia seuraamuksia tai riskejä hänelle sopimukseen sitoutumisesta mahdollisesti aiheutuu. Ilman tietoa myyjän nimestä ja oikeudellisesta luonteesta tällaisten seikkojen arvioiminen on kuluttajalle mahdotonta.

EU:n tuomioistuimen mukaan kaupallisen ratkaisun käsitettä (jota kuluttajansuojalaissa vastaa ”kuluttajan osto- tai kulutushyödykkeeseen liittyvä muu päätös”) on tulkittava laajasti, jolloin kaupallisena ratkaisuna pidetään ostopäätöksen lisäksi muun muassa päätöstä vierailla kaupassa (eli tässä tapauksessa yrityksen myynti-ilmoituksessa), jolloin jo alustalla ja sen tuotelistauksessa annetuilla tiedoilla on merkitystä kuluttajien päätöksenteolle. Riittävää ei siis kuluttajan päätöksentekoon vaikuttamisen kannalta ole se, että myyjän toiminimi ja oikeudellinen luonne ilmenevät vasta siirryttäessä varsinaiseen myynti-ilmoitukseen. Kun kuluttajan tekemän tuotehaun perusteella tarjotaan verkkoalustalla toimivien myyjien myynti-ilmoituksia, tulee myyjän nimi ja oikeudellinen luonne siten käydä ilmi jo alustan hakutuloksissa, jotta kuluttaja voi tehdä perustellun päätöksen siitä, haluaako tutustua tarkemmin myynti-ilmoitukseen vai ei.

Haettaessa Huuto.net -alustalla tarjottavia tuotteita esimerkiksi tuotteen yleisnimellä hakutulokset avautuivat kuluttajalle siten, että hänen oli mahdollista tarkastella samanaikaisesti sekä yksityishenkilöiden että yritysten myynti-ilmoituksia. Myyjän nimeä tai tietoa siitä, onko tämä elinkeinonharjoittaja vai yksityishenkilö, ei annettu kuluttajalle hakutuloksissa. Myöskin myynti-ilmoituksissa ilmoitettiin säännönmukaisesti ainoastaan myyjän alustalla käyttämä nimimerkki. Näin ollen kuluttaja ei välttämättä lainkaan saanut sopijakumppaninsa oikeaa toiminimeä tietoonsa ennen sopimuksen tekemistä. Tieto siitä, että myyjä on elinkeinonharjoittaja, löytyi muiden ilmoituksen tietojen (myyjän tiedot, hintatiedot, lisätiedot ja maksamista ja toimittamista koskevat tiedot) jälkeen. Kuluttajalta saattoi tällöin helposti jäädä huomaamatta se, että kyseinen myyjä on elinkeinonharjoittaja.

Huuto.net -alustalla ei aina käynyt riittävän selkeästi ilmi kenen lukuun kulutushyödykkeitä markkinoidaan, jolloin markkinointi oli kuluttajansuojalain 2 luvun 4 §:n vastaista.

Lisäksi siltä osin, kun alustalla jätettiin antamatta kuluttajan päätöksenteon kannalta riittävän ajoissa tai ei ollenkaan olennaisia tietoja myyjän nimestä tai siitä, onko tämä yksityishenkilö vai elinkeinonharjoittaja, oli menettely Huuto.net alustalla myös kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:ssä tarkoitetulla tavalla harhaanjohtavaa ja 7 §:n vastaista olennaisten tietojen antamatta jättämistä.

Sanoma Medialla oli edellä esitetyin perustein velvollisuus varmistaa, että kuluttajan sopijakumppanin nimi ja oikeudellinen luonne annetaan palvelussa kuluttajalle jo hakutuloksissa ennen kuluttajan siirtymistä varsinaiseen myynti-ilmoitukseen ja lisäksi myynti-ilmoituksessa.

Tämä velvollisuus voidaan toteuttaa esimerkiksi verkkoalustan muotoilulla.

Etämyyntisäännösten noudattaminen

Alustalla ammattimaisesti toimivat yritykset eivät voi alustaa hyödyntämällä kiertää kuluttajansuojaa koskevan lainsäädännön vaatimuksia ja siten niiden tulee noudattaa kuluttajansuojalakia myös Huuto.net -markkina-alustalla. Kuluttaja-asiamiehen havaintojen mukaan merkittävä osa yrityksistä ei kuitenkaan antanut kuluttajille ainakaan alustalla kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:ssä tarkoitettuja tietoja.

Kuluttaja tekee oston ja sitoutuu kauppasopimukseen välittömästi Huuto.net -alustalla. Lähtökohtaisesti myyjä ja ostaja sopivat kauppasopimuksen solmimisen jälkeen keskenään alustan ulkopuolella maksamiseen ja hyödykkeen toimitukseen liittyvistä seikoista. Huuto.net myötävaikuttaa yhteydenpitoon välittämällä sopijakumppanien yhteystiedot ja maksutiedot sekä tarjoamalle myyjälle ja ostajalle Huuto.net -alustan lisäpalveluna tuotteen toimitukseen Huutopakettia.

Huuto.netin säännöissä oli kielletty suorien yhteystietojen sisällyttäminen ilmoitukseen. Yritysmyyjillä on kuitenkin mahdollisuus lisätä ilmoitukseen linkki myyjän verkkosivuille tai muihin ilmoituksiin. Lisäksi yritysmyyjillä on mahdollisuus lisätä omat sopimusehtonsa alustalle linkin taakse.

Kuluttajalle on aina annettava kuluttajansuojalain 6 luvussa tarkoitetut ennakkotiedot ja muut mahdolliset sopimusehdot ja alusta tulee rakentaa sellaiseksi, että tietojen antaminen alustalla on mahdollista. Kuluttaja-asiamies ei pitänyt riittävänä sitä, että ennakkotietojen antaminen liittämällä
sopimusehdot ilmoitukseen oli yritysmyyjän vapaassa harkinnassa. Ei myöskään ollut asianmukaista, että suorien yhteystietojen sisällyttäminen ilmoitukseen oli kielletty, eikä riittävää ollut se, että yritysmyyjille tarjottavana ainoana keinona sellaisten ennakkotietojen, kuten yhteystietojen
ilmoittamiseen annettiin mahdollisuus sisällyttää ilmoitukseen linkki toiselle sivulle. Kaikilla yritysmyyjillä ei välttämättä ole verkkosivustoa, jonne he voisivat ohjata kuluttajan tutustumaan kuluttajansuojalain edellyttämiin ennakkotietoihin, kuten yhteystietoihinsa ja tarvittaessa niiden tulee voida antaa kaikki kuluttajansuojalain edellyttämät ennakkotiedot alustalla, jossa kauppa- tai palvelusopimus tehdään.

Kuluttaja-asiamies katsoi, että kun Sanoma Media ylläpitää markkina-alustaa, jolla kulutushyödykettä koskeva sopimus tehdään kuluttajaa sitovasti, niin sen vastuulla on yhdessä myyjäyrityksen kanssa varmistaa, että alustalla annetaan kaikki kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:ssä tarkoitetut ennakkotiedot. Tämä on mahdollista toteuttaa esimerkiksi siten, että yrityksiä edellytetään ja ohjeistetaan antamaan kuluttajansuojalaissa tarkoitetut ennakkotiedot voidakseen toimia myyjinä palvelussa.

Kuluttaja-asiamies edellytti Sanoma Media Finland Oy:ltä, että Huuto.net -alustalta ilmenee jatkossa selkeästi ja ymmärrettävästi se, tarjotaanko yksittäisessä myynti-ilmoituksessa elinkeinonharjoittajan vai yksityishenkilön tuotteita tai palveluita, sekä hakutuloksissa että myynti-ilmoituksessa elinkeinonharjoittajan toiminimi, kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §:n edellyttämät ennakkotiedot, sekä yritysmyyjän ja kuluttajan väliset sopimusehdot että Huuto.net -palvelun käyttöehdot ennen sitovan tarjouksen jättämistä tai sopimuksen tekemistä niin, ettei kuluttaja voi huomaamattaan ohittaa niitä. Lisäksi todettiin, ettei alusta saa antaa totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa tietoa kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:ssä tarkoitetusta kuluttajan peruuttamisoikeudesta tai perusteettomasti muutoin rajoittaa peruuttamisoikeuden käyttämistä muilla tavoin.

Sanoma Media sitoutui muuttamaan menettelyään kuluttaja-asiamiehen edellyttämällä tavalla ja asian käsittely päätettiin neuvotteluratkaisuun.