Markkinoinnissa annetut tiedot ja elinkeinonharjoittajan tiedonantovelvollisuus

Päivämäärä

30.9.2022

Diaarinumero

KKV/1599/14.08.01.05/2020

Osapuolet

NutraQ Oy

Tiivistelmä

Kuluttaja-asiamies kiinnitti huomiota NutraQ Oy:n (myöhemmin NutraQ) VitaePro-tuotteen tv-mainontaan liittyen tiedonantovelvollisuuteen ja markkinoinnissa annetun tiedon oikeellisuuteen. Tiedonantovelvoitteen osalta kuluttaja-asiamies kiinnitti erityistä huomiota tilanteisiin, joissa tilaus on ollut mahdollista tehdä tekstiviestitse. Kuluttaja-asiamies katsoi toiminnan olleen kuluttajansuojalain vastaista, ja NutraQ sitoutui muuttamaan toimintaansa kuluttaja-asiamiehen edellyttämällä tavalla.

Sovelletut säännökset

Kuluttajansuojalain 2 luvun 1 §, 3 §, 4 §, 6 §, 7 §, 8 §

Kuluttajansuojalain 6 luvun 9 §, 12 §

Perustelut

Kuluttaja-asiamies kiinnitti huomiota VitaePro-tuotteen tv-mainontaan. Mainontaa suoritettiin televisiossa näkyvin kampanjoin useilla kanavilla ainakin vuosina 2020 ja 2021. Osassa mainoksista kehotettiin kuluttajia tekemään tilaus suoraan ruudulla näkyvästä tekstiviestinumerosta, kun taas toisissa kuluttaja ohjattiin tekemään tilaus vitaepro.fi-nettisivujen kautta.

Tieto elinkeinonharjoittajasta

KSL 2 luvun 4 §:n mukaan markkinoinnista on käytävä selkeästi ilmi se, kenen lukuun markkinointi tapahtuu. KSL 2 luvun 8 §:ssä säädetään tiedonantovelvollisuudesta tarjottaessa yksilöityä kulutushyödykettä. Lainkohdan mukaan tarjottaessa yksilöityä kulutushyödykettä tiettyyn hintaan markkinoinnista on käytävä ilmi muun muassa elinkeinonharjoittajan nimi ja maantieteellinen osoite sekä, jos elinkeinonharjoittaja toimii toisen elinkeinonharjoittajan asiamiehenä tai edustajana, samat tiedot hänen päämiehestään.

Kuluttaja-asiamiehen televisiokanavilta hankkiman mainosaineiston perusteella mainoksista puuttui ennen kesää 2021 elinkeinonharjoittajan nimi, minkä myötä kuluttaja, joka tilasi tuotteen tekstiviestitse mainoksessa näkyvästä numerosta, ei tilausta tehdessään tiennyt sen elinkeinonharjoittajan nimeä, jonka kanssa sopimus syntyi. Tältä osin puutteelliset mainokset ehtivät pyöriä usealla televisiokanavalla ainakin vuosina 2020 ja 2021. NutraQ Oy ilmoitti korjanneensa puutteen kesällä 2021 esitettyyn mainoskampanjaan.

Edellä mainituin perustein NutraQ:n markkinointi on ollut KSL 2 luvun 4§:n ja 8 §:n vastaista ja siten 2 luvun 3 §:n 2 momentin tarkoittamalla tavalla sopimatonta.

Olennaisten tietojen antaminen

NutraQ toteutti vuonna 2021 toteuttanut tv-markkinointia, jossa KSL 2 luvun mukaisia olennaisia tietoja esitettiin pienellä kirjasinkoolla. Arvioitaessa sitä,  olivatko elinkeinonharjoittajan markkinoinnissaan antamat tiedot kuluttajansuojalain 2 luvun 7 §:ään nähden riittäviä, on mainitussa pykälässä todetun mukaisesti otettava huomioon tietojen selkeys, ymmärrettävyys ja oikea-aikaisuus, käytettyyn viestimeen liittyvät rajoitteet sekä elinkeinonharjoittajan muut toimenpiteet olennaisten tietojen antamiseksi kuluttajille. Mainoksen lopussa on noin 15 sekunnin ajan ruudun alalaidassa kuusi tekstiriviä, jotka on kirjoitettu erittäin pienellä kirjasinkoolla. Tekstin alussa kuvattiin tuotteen koostumusta, ja tilaussopimusta koskevat tiedot olivat viimeisenä, aivan kuvan alalaidassa. Mainoksen lopun teksti oli pitkä ja kirjoitettu niin pienellä kirjasinkoolla, ettei se ollut kohtuudella keskivertokuluttajan luettavissa.

Tilauksen luonne kestotilauksena on olennainen tieto kuluttajan päätöksenteon kannalta. Kestotilaukseen viitattiin mainoksen alalaidassa tekstillä, joka ei ollut katsojan luettavissa sen pienen kirjasinkoon vuoksi. Kuluttaja-asiamies katsoi, että elinkeinonharjoittajalla ei ole ollut käytettyyn viestimeen liittyviä rajoitteita olla ilmoittamatta televisiomainoksessa kuluttajan ostopäätöksen kannalta olennaisia tietoja. Tietoja ei siten ollut ilmoitettu vaaditulla tavalla. Kyseisten tietojen puuttuminen oli omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja teki päätöksen, jota hän ei olisi riittävin tiedoin tehnyt.

Edellä kerrotuin perustein NutraQ:n markkinointi oli KSL 2 luvun 7 §:n vastaista ja siten 2 luvun 3 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla sopimatonta. NutraQ sitoutui kuluttaja-asiamiehen edellyttämällä tavalla siihen, että se ei käytä mainoksissaan pikkuprinttiä kuluttajansuojalain 2 luvun 7 §:n mukaisten olennaisten tietojen ilmoittamiseen.

Markkinoinnissa käytetyt ilmaisut

NutraQ:n vuonna 2020 toteuttamassa markkinoinnissa tv-mainoksen loppukuvassa näkyi puhekupla, jossa käytettiin ilmaisuja, kuten ”Tutustumistarjous -50 %, ”Ei sitoutumisaikaa” tai ”Ensimmäinen pakkaus -50 %”. Samaan aikaan ääniraidalla kerrottiin tarjouksesta sanoin ”Kokeile puoleen hintaan ilman sitoutumisaikaa” tai ”Kokeile sinäkin uutta VitaePro:ta puoleen hintaan”. Tieto tilauksen hinnasta ja viittaus toistaiseksi voimassa olevaan tilaukseen oli kirjattu pienemmällä kirjasinkoolla mainoksen alalaitaan. Tekstit näkyivät ruudussa noin kymmenen sekunnin ajan, minkä aikana ruutuun ilmestyvät näkyvästi myös tarkemmat tilausohjeet.

Vuoden 2021 mainoskampanjassa tv-mainoksen loppukuvassa oli suurella tekstikoolla ilmoitettu tuotteen hinta ilman postituskuluja. Hieman pienemmällä tekstillä oli ilmoitettu tuotteen normaalihinta ja postikulujen määrä. Mainoksen keskiosassa näkyi teksti ”Aktiiviseen elämään!”, joka muuttui viimeisen noin kymmenen sekunnin ajaksi tilausohjeiksi netissä tai tekstiviestillä. Tarkempia tietoja tuotteen koostumuksesta ja muun muassa viittaus kestotilaukseen oli kirjattu erittäin pienellä kirjasinkoolla loppukuvan alalaitaan. Mainoksen ääniraidalla sanottiin muun muassa: ”Kokeile ensimmäinen pakkaus puoleen hintaan”.

NutraQ:n vuosina 2020 ja 2021 toteuttamasta mainonnasta keskivertokuluttajalle ilmenevä kokonaiskuva ei vastannut sopimuksen todellista sisältöä. Kun kyse on toistaiseksi voimassa olevasta tilauksesta, jota markkinoidaan tutustumistarjouksella, kokeilujaksolla tai muulla vastaavalla edulla, tulee kuluttajan huomio kiinnittää nimenomaisesti siihen, että tilaus on voimassa toistaiseksi.

Käytetyt ilmaukset antoivat vaikutelman siitä, että kyseessä oli yksittäinen, kokeiluluontoinen tilaus. Tätä yleisvaikutelmaa vahvisti myös se, että mainoksessa kuluttajan huomiota ei kuvan tai äänen keinoin ohjattu siihen, että kyseessä oli toistaiseksi voimassa oleva tilaus, jonka tämä joutui erikseen irtisanomaan ensimmäisen pakkauksen jälkeen, mikäli halusi hyödyntää vain markkinoidun ensimmäistä erää koskevan tarjouksen. Käyttämällä mainoksissaan kokeilutilaukseen viittaavia ilmaisuja ilman selkeää, ymmärrettävää ja oikea-asiakaista tietoa tilauksen toistaiseksi voimassa olevasta luonteesta, NutraQ:n toteuttama markkinointi muodostui harhaanjohtavaksi.

Edellä esitellyin perustein NutraQ:n markkinointi oli KSL 2 luvun 6 §:n vastaista ja siten 2 luvun 3 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla sopimatonta. NutraQ sitoutui kuluttaja-asiamiehen edellyttämällä tavalla siihen, että se ei anna markkinoinnissaan harhaanjohtavaa kuvaa siitä, että kyseessä olisi kokeilutilaus tai yhden erän tilaus, jos tosiasiassa kyse on kestotilauksesta.

Etämyynnissä annettavat ennakkotiedot ja tekstiviestitilaus

KSL 6 luvussa säädetään etämyyntiä koskevista velvoitteista. 6 Luvun 9 §:ssä on lueteltu ne tiedot, jotka kuluttajalle on annettava ennen koti- tai etämyyntisopimuksen tekemistä. Lisäksi jos kuluttajalla on koti- tai etämyyntisopimuksen mukaan peruuttamisoikeus, hänelle on annettava myös peruuttamislomake.

Kuluttajille oli mainoksessa annettu mahdollisuus tilata tuote tekstiviestitse. KSL 6 luvun 12 §:n 1 momentin mukaan etämyynnissä 9 §:ssä tarkoitetut tiedot sekä peruuttamislomake ja -ohje on annettava tai asetettava ne kuluttajan saataville etäviestimelle soveltuvalla tavalla selkeästi ja ymmärrettävästi. Jos tiedot taikka lomake tai ohje annetaan pysyvällä tavalla, niiden on oltava helposti luettavassa muodossa. Pykälää koskevissa esitöissä todetaan, että matkapuhelimen tekstiviestiä käytettäessä kaikkien 9 §:ssä edellytettyjen tietojen antaminen voi olla mahdotonta näytön rajallisuuden vuoksi, ja puhelinmyynnissä peruuttamislomakkeen antaminen olisi käytännössä mahdotonta. On kuitenkin tarpeen, että kuluttaja saa tällaisellakin välineellä ainakin kaikki keskeisimmät tiedot ennen päätöksentekoa. Kuluttajalle olisikin annettava tällöin ainakin tiedot kulutushyödykkeen pääominaisuuksista, elinkeinonharjoittajan henkilöllisyydestä, peruuttamisoikeudesta, sopimuksen kestosta ja toistaiseksi voimassa olevien sopimusten osalta niiden päättymistä koskevista ehdoista. Kuluttaja-asiamiehelle toimitetun selvityksen perusteella tekstiviestitilauksen aikana NutraQ ei esittänyt kuluttajalle KSL 6 luvun 9 §:ssä säädettyjä tietoja.

Kuluttaja-asiamies kiinnitti NutraQ:n huomiota myös siihen, että tilausvahvistuksen sisällöstä säädetään nimenomaisesti KSL 6 luvun 13 §:ssä, eikä KSL:n tarkoittama tilausvahvistus ole sama asia kuin yleiset sopimusehdot.

Etämyyntiin liittyviä ennakkotietoja elinkeinonharjoittajan nimestä, sopimuksen kestosta ja peruuttamisoikeudesta ei annettu kuluttajansuojalain 6 luvun 12 §:n edellyttämällä tavalla selkeästi ja ymmärrettävästi. Edellä esitetyin perustein NutraQ :n menettely oli KSL 6 luvun 9 §:n ja 12 §:n vastaista. NutraQ Oy sitoutui kuluttaja-asiamiehen edellyttämällä tavalla siihen, että se antaa etämyyntitilanteessa kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä KSL 6 luvun 9 §:ssä säädetyt ennakkotiedot lain edellyttämällä tavalla.