Matkapakettilainsäädännön noudattaminen kielimatkojen varausprosessissa

Päivämäärä

5.3.2020

Diaarinumero

KKV/868/14.08.01.05/2019

Osapuolet

EF Education Oy (ef.fi)

Tiivistelmä

EF Education Oy:n ylläpitämällä kielimatkojen tarjoamiseen keskittyneellä ef.fi -sivustolla ilmeni puutteita matkapakettilainsäädännön noudattamisessa. Ef.fi -sivustolla kuluttajalle ei annettu kielimatkojen varausprosessin aikana pakottavaan sääntelyyn perustuvaa vakiomuotoista tietolomaketta tai matkaehtoja, kuten esimerkiksi yleisiä matkapakettiehtoja. EF Education Oy sitoutui muuttamaan toimintaansa kuluttaja-asiamiehen vaatimusten mukaisesti.

Sovelletut säännökset

Matkapalveluyhdistelmistä annetun lain 2 luvun 7§
Oikeusministeriön asetusmatkustajalle matkapalveluyhdistelmistä annettavista tiedoista 
Kuluttajansuojalaki luvun 1§

Perustelut

Vakiomuotoisen tietolomakkeen antaminen varausprosessissa

EF Education antoi kuluttajille osittain pakottavasta sääntelystä poikkeavan vakiomuotoisen tietolomakkeen vasta kielimatkojen varausvahvistuksen yhteydessä. Lomakkeen vakiotekstissä oli annettu myös virheellisesti hyperlinkki, joka johti matkustajan tärkeimpien oikeuksien luettelon sijasta lakiin matkapalveluyhdistelmistä. Lisäksi lomakkeella annettiin sen vakiomuodosta poikkeavasti linkit yleisiin matkapakettiehtoihin ja kielimatkojen erityisehtoihin.

Matkanjärjestäjillä ja matkanvälittäjillä on matkapalveluyhdistelmistä annetun lain 2 luvun 7 §:n sekä oikeusministeriön asetuksen (181/2018) 1 §:n nojalla velvollisuus antaa matkustajalle ennakkotietojen lisäksi vakiomuotoinen tietolomake, jonka varsinaisesta sisällöstä on säädetty tarkemmin oikeusministeriön asetuksen liitteen 1 A osassa.

Vakiomuodossa annettavan lomakkeen tarkoituksena on varmistaa, että matkustaja saa matkaan sovellettavien matkaehtojen lisäksi selkeällä ja tiiviillä tavalla ostopäätöksensä kannalta olennaiset tiedot muun muassa siitä, mitä matkustaja on ostamassa (matkapaketti vai yhdistetty matkajärjestely) ja kuka kantaa vastuun mahdollisissa ongelmatilanteissa. Matkanjärjestäjän on myös lisättävä muutoin vakioituun lomakkeeseen tiedot tarjoamansa matkapaketin toteutumisesta vastuussa olevasta yrityksestä sekä kuka tai ketkä ovat asettaneet vakuuden maksukyvyttömyystilanteiden varalle.

Kuluttaja-asiamies kiinnitti EF Educationin huomiota siihen, että vakiomuodossa annettavalla lomakkeella ei lähtökohtaisesti voi antaa muita tietoja tai linkkejä kuin mitä on nimenomaisesti oikeusministeriön asetuksen liitteen 1 A osassa säädetty annettavaksi. Tästä huolimatta EF Educationin oli huolehdittava siitä, että se asettaa kielimatkaan sovellettavat ehdot muulla tavalla matkojen varausprosessissa matkustajan saataville.

Vakiomuotoisella tietolomakkeella matkustajalle edellytetään vakiotekstin lisäksi annettavaksi hyperlinkki, joka johtaa suoraan luetteloon matkustajan tärkeimmistä oikeuksista. Myös matkustajan oikeuksia koskevan luettelon on oltava säädetyssä vakiomuodossa. Tietojen antamista vakiomuotoisina hyperlinkin välityksellä, kuten esimerkiksi erillisellä välilehdellä, edellytetään siksi, ettei kuluttajalle voi jäädä epäselväksi, mitkä ovat hänen keskeisimpiä oikeuksiaan, joista ei voida poiketa sopimuksin.

Matkustajan tärkeimpiä oikeuksia koskevan luettelon lopussa on puolestaan annettava oma erillinen hyperlinkki kansalliseen matkapalveluyhdistelmistä annettuun lakiin. Tämän hyperlinkin tulee löytyä matkustajien tärkeimpien oikeuksien luettelon lopusta, eikä lomakkeen vakiotekstissä annettavasta hyperlinkistä.

Sekä vakiomuotoinen tietolomake että siihen sisältyvän hyperlinkin takaa löytyvä luettelo matkustajan tärkeimmistä oikeuksista on annettava matkustajalle helposti havaittavalla tavalla ennen kuin hän tulee sidotuksi tekemäänsä varaukseen. Verkkosivuilla tehtävissä matkapakettisopimuksissa tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että vakiomuotoinen tietolomake linkkeineen on annettava selkeästi matkanjärjestäjän tarjoamien matkojen, kuten esimerkiksi kielimatkojen, varaamiseen tarkoitetulta ostopolulta ennen kuin matkustaja maksaa varaamansa matkan tai muulla tavalla tulee sidotuksi tekemäänsä varaukseen. Vakiomuotoista tietolomaketta ei voida antaa vasta varausvahvistuksen yhteydessä, sillä varausvahvistuksen saatuaan matkustaja on käytännössä jo tullut sidotuksi tekemäänsä sopimukseen.

Kuluttaja-asiamies edellytti, että EF Education Oy antaa vakiomuotoisen tietolomakkeen helposti havaittavalla tavalla kielimatkojen ostopolulla ennen kuin kuluttaja tulee sidotuksi varaamaansa matkaan sekä antaa vakiomuotoisella tietolomakkeella hyperlinkin, joka johtaa suoraan oikeusministeriön asetuksen liitteen 1 A osassa säädettyyn luetteloon matkustajan tärkeimmistä oikeuksista. Lisäksi kuluttaja-asiamies edellytti EF Education Oy:tä lisäämään matkustajien tärkeimpien oikeuksien luettelon loppuun hyperlinkin, joka johtaa matkapalveluyhdistelmistä annettuun lakiin.

Yleisten matkapakettiehtojen antaminen verkkosivustolla

Ef.fi -sivuostolta kielimatkaa varatessaan matkustaja sai mahdollisuuden tutustua häntä sitoviin ja kielimatkoihin sovellettaviin yleisiin matkapakettiehtoihin sekä erityisehtoihin vasta matkan varausvahvistuksessa. Selvityksessään EF Education totesi, että verkkosivuilla tehty varaus olisi alustava ja kuluttaja hyväksyisi varausvahvistuksen maksamalla siinä ilmoitetun varausmaksun. Kuluttaja-asiamies kiinnitti EF Education Oy:n huomiota kuitenkin siihen, että edellä mainitusta huolimatta EF Education edellytti kielimatkojen ostopolulla kuluttajilta aktiivista toimintaa kielimatkan peruuttamiseksi kahden viikon sisällä varauspäivästä, jotta hänelle ei aiheutuisi kuluja tehdystä varauksesta. Tällä perusteella kuluttajan voidaan katsoa tulleen jo sidotuksi tekemäänsä sopimukseen hänen klikatessaan ”Varaa matka” -painiketta verkkosivun ostopolun viimeisessä vaiheessa. Näin ollen kuluttaja ei ole saanut ennen sopimukseen sitoutumista nähtäväkseen häntä sitovia ehtoja asianmukaisella tavalla.

Vakiosopimusehtojen sääntelyä koskevassa kuluttajansuojalain 3 luvun 1 §:ssä kielletään elinkeinonharjoittajaa käyttämästä kuluttajan kannalta kohtuuttomia ehtoja. Kyseistä säännöstä on täsmennetty Euroopan yhteisöjen neuvoston antamalla direktiivillä kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista (93/13/ETY, kohtuuttomuusdirektiivi). Kohtuuttomuusdirektiivin liitteenä on ohjeellinen luettelo ehdoista, joita voidaan pitää kohtuuttomina. Luettelossa kohtuuttomana pidetään erityisesti menettelytapaa, jolla kuluttajan katsotaan sitovasti hyväksyneen ehdot, joihin hänellä ei ole ollut tosiasiallista mahdollisuutta tutustua ennen sopimuksen tekemistä.

Osapuolten tahdolle sitoutua sopimukseen on annettu niin sopimusoikeudessa kuin myös kuluttajansuojaoikeudessa keskeinen merkitys. Näin ollen sellaiset ehdot, joita ei ole asetettu kuluttajan saataville ja hänen luettavakseen, ei katsota tulevan osapuolia sitovan sopimuksen osaksi. Tähän perustuen korkein oikeus on katsonut, ettei esimerkiksi pelkkä viittaus sovellettaviin vakioehtoihin riitä tekemään ehtoja sitoviksi (KKO:1993:45). Myös ratkaisussa MAO:257/09 markkinaoikeus on todennut elinkeinonharjoittajan sopimuskäytännön olevan kohtuuton, mikäli kuluttajalle ei ole varattu mahdollisuutta tutustua ehtoihin.

Jotta kuluttajalla olisi käytännössä todellinen mahdollisuus tutustua sopimusehtoihin varatessaan matkaa verkkosivustolla, kaikki kuluttajaa sitovat ja varattuun matkaan sovellettavat ehdot, kuten yleiset matkapakettiehdot, on asetettava kuluttajan saataville matkan ostopolulle viimeistään ennen sitovan varauksen tekemistä. Kuluttajan ei voida edellyttää aktiivisesti itse etsivän verkkosivuilta erilaisten linkitysten takaa hänen matkaansa mahdollisesti sovellettavia ehtoja. Tarjotessaan verkkosivulla ostopolun yhteydessä kuluttajille matkaan sovellettavat ehdot matkanjärjestäjä voi varmistua siitä, että kuluttajien tutustumismahdollisuus sopimusehtoihin toteutuu, eivätkä esimerkiksi yleiset matkapakettiehdot ja mahdolliset erityisehdot voi jäädä kuluttajalta huomaamatta.

Kuluttaja-asiamies edellytti, että EF Education Oy asettaa kielimatkaan sovellettavat yleiset matkapakettiehdot ja erityisehdot matkustajan saataville kielimatkojen ostopolulle siten, että kuluttajan on mahdollista tutustua ehtoihin ennen kuin hän sitoutuu matkapakettisopimukseen.

EF Education Oy sitoutui noudattamaan kaikkia kuluttaja-asiamiehen vaatimuksia.