Matkapakettilainsäädännön noudattaminen risteilyjen varausprosessissa

Päivämäärä

25.2.2020

Diaarinumero

KKV/857/14.08.01.05/2019

Osapuolet

Moby SPL Limited (stpeterline.fi)

Tiivistelmä

Moby SPL Limitedin ylläpitämällä risteilyjen myyntiin keskittyneellä stpeterline.fi -sivustolla ilmeni puutteita matkapakettilainsäädännön noudattamisessa. Moby SPL ei antanut kuluttajille matkapaketeiksi katsottavien risteilyjen varausprosessissa matkaan sovellettavia sopimusehtoja, kuten yleisiä matkapakettiehtoja. Kuluttajalle ei myöskään annettu varausprosessin aikana pakottavaan sääntelyyn perustuvaa vakiomuotoista tietolomaketta. Moby SPL Limited sitoutui muuttamaan menettelyään kuluttaja-asiamiehen vaatimusten mukaisesti.

Sovelletut säännökset

Matkapalveluyhdistelmistä annetun lain 2 luvun 7§
Oikeusministeriön asetus matkustajalle matkapalveluyhdistelmistä annettavista tiedoista 1§ ja liite 1 A osa
Kuluttajansuojalaki luvun 1§

Pe25rustelut

Vakiomuotoisen tietolomakkeen antaminen varausprosessissa

Moby SPL Limited ei antanut matkustajille stpeterline.fi -sivuston varausprosessissa pakottavaan sääntelyyn perustuvaa vakiomuotoista tietolomaketta, vaikka sen myymät risteilyt ovat matkapalveluyhdistelmistä annetun lain soveltamisalaan kuuluvia matkapaketteja. Jättäessään vakiomuotoisen tietolomakkeen antamatta Moby SPL Limited laiminlöi lakiin perustuvan tiedonantovelvollisuutensa.

Matkanjärjestäjillä ja matkanvälittäjillä on matkapalveluyhdistelmistä annetun lain 2 luvun 7 §:n sekä oikeusministeriön asetuksen (181/2018) 1 §:n nojalla velvollisuus antaa matkustajalle ennakkotietojen lisäksi vakiomuotoinen tietolomake, jonka varsinaisesta sisällöstä on säädetty tarkemmin oikeusminiteriön asetuksen matkustajalle matkapalveluyhdistelmistä annettavista tiedoista liitteen 1 A osassa.

Vakiomuodossa annettava lomake sisältää matkustajan ostopäätöksen kannalta keskeisiä tietoja muun muassa siitä, mitä matkustaja on ostamassa (matkapaketti vai yhdistetty matkajärjestely) ja kuka kantaa vastuun mahdollisissa ongelmatilanteissa. Matkanjärjestäjän on myös lisättävä muutoin vakioituun lomakkeeseen tiedot tarjoamansa matkapaketin toteutumisesta vastuussa olevasta yrityksestä sekä kuka tai ketkä ovat asettaneet vakuuden maksukyvyttömyystilanteiden varalle.

Edellä mainittujen tietojen lisäksi lomakkeella edellytetään annettavan hyperlinkki, joka johtaa suoraan luetteloon matkustajan tärkeimmistä oikeuksista.  Myös matkustajan oikeuksia koskevan luettelon on oltava oikeusministeriön asetuksen liitteen 1 A osassa säädetyssä vakiomuodossa. Tietojen antamista vakiomuotoisina hyperlinkin välityksellä, kuten esimerkiksi erillisellä välilehdellä, edellytetään siksi, ettei kuluttajalle voi jäädä epäselväksi, mitkä ovat hänen keskeisimpiä lakiin perustuvia oikeuksiaan, joista ei voida poiketa sopimuksin. Matkustajan tärkeimpiä oikeuksia koskevan luettelon lopussa on annettava vielä erillinen hyperlinkki, joka puolestaan johtaa suoraan matkapalveluyhdistelmistä annettuun lakiin.

Sekä vakiomuotoinen tietolomake että siihen sisältyvän hyperlinkin takaa löytyvä luettelo matkustajan tärkeimmistä oikeuksista on annettava matkustajalle ennen kuin hän tulee sidotuksi tekemäänsä varaukseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vakiomuotoinen tietolomake linkkeineen on löydyttävä risteilyjen varausprosessista ennen kuin matkustaja maksaa varaamansa matkan tai muulla tavalla sitoutuu matkapakettisopimukseen. Koska lomake on annettava oikeusministeriön asetuksessa säädetyssä muodossa, sitä ei voida piilottaa esimerkiksi linkkien taakse tai antaa osana matkaehtoja taikka muutoin asetuksesta poikkeavalla tavalla. Lomake on oltava varausprosessissa matkustajan saatavilla helposti havaittavalla tavalla. Pakottavassa sääntelyssä edellytettyjen hyperlinkkien on myös johdettava suoraan niihin tietoihin, joihin niiden on edellytetty johtavan oikeusministeriön asetuksessa.

Kuluttaja-asiamies edellytti, että Moby SPL Limitedin antaa stpeterline.fi -sivuston risteilyjen ostopolulla ennen matkustajaa sitovan sopimuksen tekemistä helposti havaittavalla tavalla vakiomuotoisen tietolomakkeen sekä lomakkeella annettavan hyperlinkin, joka johtaa suoraan oikeusministeriön asetuksessa säädettyyn luetteloon matkustajan tärkeimmistä oikeuksista. Lisäksi kuluttaja-asiamies edellytti, että Moby SPL Limitedin antaa matkustajan tärkeimpien oikeuksien luettelon lopussa oikeusministeriön asetuksessa edellytetyssä muodossa hyperlinkin, joka johtaa suoraan matkapalveluyhdistelmistä annettuun lakiin.

Yleisten matkapakettiehtojen antaminen osana risteilyjen varausprosessia

Stpeterline.fi -sivustolla markkinoitujen risteilyjen varausprosessin viimeisessä vaiheessa ennen risteilyn maksamista matkustajan luettavaksi ja hyväksyttäväksi tarjottiin peruutusehdot ja viisumivapautta koskevat ehdot. Yleisiä matkapakettiehtoja ei sen sijaan annettu kuluttajalle tässä yhteydessä lainkaan. Yleiset matkapakettiehdot olivat saatavilla vain erillään risteilyjen varausprosessista stpeterline.fi -sivustolla matkustajan klikatessa etusivulla ”Matkainfo”-linkkiä, jonka jälkeen kuluttajalle aukesi Moby SPL Limitedin matkoihin liittyviä lisätietoja, kuten linkki yleisiin matkapakettiehtoihin.

Vakiosopimusehtojen sääntelyä koskevassa kuluttajansuojalain 3 luvun 1 §:ssä kielletään elinkeinonharjoittajaa käyttämästä kuluttajan kannalta kohtuuttomia ehtoja. Kyseistä säännöstä on täsmennetty Euroopan yhteisöjen neuvoston antamalla direktiivillä kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista (93/13/ETY, kohtuuttomuusdirektiivi). Kohtuuttomuusdirektiivin liitteenä on ohjeellinen luettelo ehdoista, joita voidaan pitää kohtuuttomina. Luettelossa kohtuuttomana pidetään erityisesti menettelytapaa, jolla kuluttajan katsotaan sitovasti hyväksyneen ehdot, joihin hänellä ei ole ollut tosiasiallista mahdollisuutta tutustua ennen sopimuksen tekemistä.

Osapuolten tahdolle sitoutua sopimukseen on siten annettu niin kuluttajansuojaoikeudessa kuin myös sopimusoikeudessa keskeinen merkitys. Näin ollen sellaiset ehdot, joita ei ole asetettu kuluttajan saataville ja hänen luettavakseen, ei katsota tulevan osapuolia sitovan sopimuksen osaksi. Tähän perustuen korkein oikeus on katsonut, ettei esimerkiksi pelkkä viittaus sovellettaviin vakioehtoihin riitä tekemään ehtoja sitoviksi (KKO:1993:45). Myös ratkaisussa MAO:257/09 markkinaoikeus on todennut elinkeinonharjoittajan sopimuskäytännön olevan kohtuuton, mikäli kuluttaja ei ole voinut sopimusehtoihin tosiasiallisesti tutustua.

Jotta kuluttajalla olisi käytännössä tosiasiallinen mahdollisuus tutustua sopimusehtoihin varatessaan matkaa verkkosivustolla, kaikki kuluttajaa sitovat ja varattuun matkaan sovellettavat ehdot, kuten yleiset matkapakettiehdot, on asetettava kuluttajan saataville matkan ostopolulle viimeistään ennen sitovan sopimuksen tekemistä. Sopimusehtojen tarjoaminen kuluttajalle on elinkeinonharjoittajan velvollisuus, eikä kuluttajan voida edellyttää itse etsivän aktiivisesti verkkosivuilta matkaan mahdollisesti sovellettavia ehtoja.

Edellä mainituilla perusteilla riittävää ei ollut Moby SPL Limitedin tapa antaa yleiset matkapakettiehdot pelkästään stpeterline.fi -sivuston etusivun ”Matkainfo” -linkin takana erillään varsinaisesta ostopolusta siten, että ehdot voivat jäädä kuluttajalta helposti huomaamatta ja hänellä ei ole tosiasiallista mahdollisuutta niihin tutustua ennen matkan varaamista.

Tarjotessaan esimerkiksi sopimusehtoihin johtavat hyperlinkit matkojen varaamiseen tarkoitetulla ostopolulla matkanjärjestäjä voi varmistua siitä, että kuluttajien tutustumismahdollisuus sopimusehtoihin toteutuu.

Kuluttaja-asiamies edellytti, että Moby SPL Limited esittää yleiset matkapakettiehdot stpeterline.fi -sivuston varausprosessin ostopolulla siten, että ehdot eivät voi jäädä matkustajalta huomaamatta ja hänellä on mahdollisuus niihin tutustua ennen kuin hän tulee sidotuksi tekemäänsä varaukseen.

Moby SPL Limited sitoutui muuttamaan menettelyään kuluttaja-asiamiehen vaatimusten mukaisesti.