Tarjousmarkkinoinnissa annettavat tiedot

Päivämäärä

28.7.2023

Diaarinumero

KKV/563/14.08.01.05/2022

Osapuolet

Auto-Bon Oy

Tiivistelmä

Kuluttaja-asiamies kiinnitti huomiota ja selvitti Auto-Bon Oy:n (jälj. Auto-Bon) Hullujen Päivien täyssähköistä Peugeot e-2008 -mallia koskevan Peugeotin kumppanitarjouksen markkinointia. Tarjousmarkkinointi oli kuluttajansuojalain vastaista, koska siinä luotiin virheellinen kuva tarjouksen alkamisajankohdasta eikä siinä ilmoitettu tarjoustuotteiden kappalemäärää. Auto-Bon sitoutui menettelemään kuluttaja-asiamiehen edellyttämällä tavalla tulevassa tarjousmarkkinoinnissaan.

Kuluttaja-asiamies käsitteli Hullujen Päivien Peugeotin kumppanitarjouksen markkinointia erikseen Stockmannin osalta ja antoi asiassa ratkaisun (KKV/563/14.08.01.05/2022).

Sovelletut säännökset

Kuluttajansuojalaki 2 luku 1 §, 3 §, 6 §, 7 §, 16 §

Kuluttajan kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa annettu valtioneuvoston asetus 1 § 4 kohta

Perustelut

Tarjousmarkkinoinnissa annettavat tiedot tarjouksen alkamisajankohdasta

Markkinoinnissa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jos tiedot ovat omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen, jota hän ei ilman annettuja tietoja olisi tehnyt (kuluttajansuojalain 2 luku 6 §). Totuudenvastaiset tai harhaanjohtavat tiedot voivat koskea erityisesti kulutushyödykkeen saatavuutta (kuluttajansuojalain 2 luku 6 §:n 2 momentin 1 kohta).

Hullut.paivat.com-sivustolla julkaistussa markkinointimateriaalissa ilmoitettiin kampanja-aika. Sivulla ei kerrottu mahdollisuudesta tehdä ennakkovaraus. Tämä tieto oli sijoitettu vain tarjousmateriaalissa esitetylle Peugeot.fi-sivustolle, minkä vuoksi markkinointimateriaalista sai käsityksen, että tarjouksen alkamisajankohta olisi kampanjan ensimmäisenä päivänä. Todellisuudessa ennakkovarausmahdollisuus oli mahdollista tehdä noin viikkoa aiemmin, eli tarjouksen alkamisajankohdasta esitettiin totuudenvastaista tietoa.

Auto-Bonin tarjousmarkkinointi, jossa luotiin virheellinen mielikuva tarjouksen alkamisajankohdasta oli siten kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n vastaista. Kuluttaja-asiamies edellytti Auto-Bonin sitoutuvan siihen, ettei se tulevassa tarjousmarkkinoinnissaan anna totuudenvastaista tietoa tarjouskampanjan aloitusajankohdasta.

Kuluttaja-asiamies totesi lisäksi, ettei ennakkovarausmahdollisuus tarjousmarkkinoinnissa ole sinänsä kiellettyä. Keskeistä on, että kuluttajille annetaan markkinointimateriaalissa selkeää tietoa ennakkovarausmenettelystä eli mm. siitä, mistä ajankohdasta alkaen ennakkovaraus on tehtävissä. Jos ennakkovaraukset kohdistuvat samaan rajoitettuun erään kuin varsinainen kampanjan myynti, yrityksen on markkinoinnissaan huomioitava se, että jo ennakkovaraukset ovat osa kampanjatuotteen myyntiaikaa.

Tarjousmarkkinoinnissa annettavat tiedot tarjoustuotteiden kappalemäärästä

Markkinoinnissa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jos tiedot ovat omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen, jota hän ei ilman annettuja tietoja olisi tehnyt (kuluttajansuojalain 2 luku 6 §). Totuudenvastaiset tai harhaanjohtavat tiedot voivat koskea erityisesti kulutushyödykkeen saatavuutta (kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n 2 momentin 1 kohta).

Markkinoinnissa ei saa myöskään jättää antamatta sellaisia asiayhteys huomioon ottaen olennaisia tietoja, jotka kuluttaja tarvitsee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen tekemiseksi ja joiden puuttuminen on omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee päätöksen, jota hän ei olisi riittävin tiedoin tehnyt (kuluttajansuojalaki 2 luku 7 § 1momentti). Arvioitaessa tietojen riittävyyttä otetaan huomioon tietojen selkeys, ymmärrettävyys ja oikea-aikaisuus, käytettyyn viestimeen liittyvät rajoitteet sekä elinkeinon-harjoittajan muut toimenpiteet olennaisten tietojen antamiseksi kuluttajille (kuluttajansuojalain 2 luku 7 §:n 2 momentti).

Yrityksellä on oikeus päättää tarjouksen sisällöstä ja määritellä tarjousta koskevat ehdot. Sallittua on esimerkiksi, että tarjoustuotteita on rajallinen määrä edellyttäen, että siitä kerrotaan markkinoinnissa. ”Rajoitettu erä”- tai ”niin kauan kuin hyödykkeitä riittää”- tyyppisiä ilmauksia ei voi kuitenkaan käyttää yleisluontoisina ja kaikkea tarjousmarkkinointia koskevina rajoituksina. ”Rajoitettuun erään” viittaamisen on perustuttava tosiasioille ja sille, että tarjous aidosti kohdistuu tiettyyn erään tuotetta. Yleistävistä ilmaisuista kuluttaja ei voi todellisuudessa päätellä, minä aikana hän voi saada tarjotun hyödykkeen tai markkinoidun edun.

Valtaosassa tarjouskampanjan markkinointimateriaalia oli tietoa siitä, että tarjoustuotteita oli tarjolla rajoitettu erä. Tuotteiden rajoitetusta määrästä ei kuitenkaan kerrottu Peugeotin sosiaalisen median julkaisuissa, eikä niissä esitetty tarjoustuotteiden kappalemäärää. Osassa markkinointimateriaalia todettiin mm. seuraavalla tavalla: ”Peugeot 2008 on todellinen myyntimenestys Suomessa ja nyt Stockmann Hullut Päivät -kampanjatarjouksena rajoitettu erä aivan hulluun hintaan! Toimi nopeasti, näitä ei riitä kaikille.”

Jos tarjoustuotteita on saatavilla poikkeuksellisen pieni määrä ja/tai jo etukäteen on tiedossa, että suuren kysynnän vuoksi tuotteet loppuvat todennäköisesti erittäin nopeasti tarjouskampanjan alettua, on tarjous-markkinoinnissa ilmoitettava tarjoustuotteiden kappalemäärä. Riittävää ei tällöin ole se, että tarjoustuotteiden määrään viitataan käyttämällä vain ”Rajoitettu erä” -tyyppistä varaumaa, sillä sen perusteella kuluttajan ei ole mahdollista arvioida tarkemmin tarjoustuotteen todellista saatavuutta. Näissä tilanteissa kappalemäärän ilmoittamatta jättämisen seurauksena kuluttajalle muodostuu tarjouksen todellisesta kestosta harhaanjohtava kuva.

Tarjousmarkkinointi, jossa ei kerrottu tarjoustuotteiden kappalemäärää, oli kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n vastaista. Lisäksi se osa tarjousmarkkinointimateriaalista, joka ei sisältänyt mitään tietoa tarjoustuotteiden rajatusta määrästä, on ollut kuluttajansuojalain 2 luvun 7 §:n vastaista. Kuluttaja-asiamies edellytti Auto-Bonin sitoutuvan siihen, ettei se tulevassa tarjousmarkkinoinnissaan jätä kertomatta tarjoustuotteiden kap-palemäärää silloin, kun tarjoustuotteita on saatavilla poikkeuksellisen pieni määrä ja/tai jo etukäteen on tiedossa, että tuotteeseen kohdistuvan suuren kysynnän vuoksi tuotteet loppuvat todennäköisesti erittäin nopeasti tarjouskampanjan alettua.

Kuluttaja-asiamies kiinnitti Auto-Bonin huomiota myös siihen, että markkinoinnissa on kiellettyä kehottaa kuluttajia ostamaan hyödykkeitä tiettyyn hintaan ilmoittamatta, että elinkeinonharjoittajalla on perusteltu syy uskoa hyödykkeen laatu, hinta ja markkinoinnin laajuus huomioiden, ettei hyödykettä pystytä toimittamaan kuluttajille tarjottuun hintaan kohtuullisessa ajassa tai kohtuullista määrää (valtioneuvoston asetuksen kulut-tajien kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa (601/2008) 1 §:n kohta 4).