Tarjousmarkkinoinnissa annettavat tiedot

Päivämäärä

28.7.2023

Diaarinumero

KKV/563/14.08.01.05/2022

Osapuolet

Stockmann Oyj Abp

Tiivistelmä

Kuluttaja-asiamies kiinnitti huomiota ja selvitti Stockmann Oyj Abp:n (jäljempänä ”Stockmann”) Hullujen Päivien täyssähköistä Peugeot e-2008 -mallia koskevan Peugeotin kumppanitarjouksen markkinointia. Tarjousmarkkinointi oli kuluttajansuojalain vastaista, koska siinä luotiin virheellinen kuva tarjouksen alkamisajankohdasta eikä siinä ilmoitettu tarjoustuotteiden kappalemäärää. Stockmann sitoutui menettelemään kuluttaja-asiamiehen edellyttämällä tavalla tulevassa tarjousmarkkinoinnissaan.

Tarjouskampanjassa Stockmann toimi markkinoinnin suorittajana ja Auto-Bon Oy (jäljempänä ”Auto-Bon”) markkinoijana. Kuluttaja-asiamies käsitteli Hullujen Päivien Peugeotin kumppanitarjouksen markkinointia erikseen Auto-Bonin osalta ja antoi asiassa ratkaisun (KKV/563/14.08.01.05/2022).

Sovelletut säännökset

Kuluttajansuojalaki 2 luku 1 §, 3 §, 6 §, 7 §, 16 §

Kuluttajan kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa annettu valtioneuvoston asetus 1 § 4 kohta

Perustelut

Markkinoinnin suorittajan vastuu

Elinkeinonharjoittajaa voidaan, jos se on kuluttajansuojan kannalta tarpeellista, kieltää jatkamasta tämän luvun säännösten tai niiden nojalla annettujen säännösten vastaista menettelyä taikka uudistamasta sellaista tai siihen rinnastettavaa menettelyä. Kieltoa on tehostettava uhkasakolla, jollei se erityisestä syystä ole tarpeetonta. Kielto voidaan, jos siihen on erityistä syytä, kohdistaa myös 1 momentissa tarkoitetun elinkeinonharjoittajan palveluksessa olevaan tai muuhun, joka toimii hänen lukuunsa (kuluttajansuojalain 2 luvun 16 §).

Kuluttaja-asiamies katsoi, että Stockmann oli toiminut kumppanitarjouksessa markkinoinnin suorittajana, sillä se vastasi tarjousmateriaalin julkistamisesta. Koska kuluttajansuojalain säännökset velvoittavat myös markkinoinnin suorittajaa, oli Stockmann lähtökohtaisesti yhtä lailla vastuussa markkinoinnin lainmukaisuudesta kuin Auto-Bon, jonka lukuun markkinointia oli toteutettu.

Tarjousmarkkinoinnissa annettavat tiedot tarjouksen alkamisajankohdasta

Markkinoinnissa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jos tiedot ovat omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen, jota hän ei ilman annettuja tietoja olisi tehnyt (kuluttajansuojalain 2 luku 6 §). Totuudenvastaiset tai harhaanjohtavat tiedot voivat koskea erityisesti kulutushyödykkeen saatavuutta (kuluttajansuojalain 2 luku 6 §:n 2 momentin 1 kohta).

Hullut.paivat.com-sivustolla julkaistussa markkinointimateriaalissa ilmoitettiin kampanja-aika. Sivulla ei kerrottu mahdollisuudesta tehdä ennakkovaraus. Tämä tieto oli sijoitettu vain tarjousmateriaalissa esitetylle Peugeot.fi-sivustolle, minkä vuoksi markkinointimateriaalista sai käsityksen, että tarjouksen alkamisajankohta olisi kampanjan ensimmäisenä päivänä. Todellisuudessa ennakkovarausmahdollisuus oli mahdollista tehdä noin viikkoa aiemmin, eli tarjouksen alkamisajankohdasta esitettiin totuudenvastaista tietoa.

Stockmannin tarjousmarkkinointi, jossa luotiin virheellinen mielikuva tarjouksen alkamisajankohdasta oli siten kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n vastaista. Kuluttaja-asiamies edellytti Stockmannin sitoutuvan siihen, ettei se tulevassa tarjousmarkkinoinnissaan anna totuudenvastaista tietoa tarjouskampanjan aloitusajankohdasta.

Kuluttaja-asiamies totesi lisäksi, ettei ennakkovarausmahdollisuus tarjousmarkkinoinnissa ole sinänsä kiellettyä. Keskeistä on, että kuluttajille annetaan markkinointimateriaalissa selkeää tietoa ennakkovarausmenettelystä eli mm. siitä, mistä ajankohdasta alkaen ennakkovaraus on tehtävissä. Jos ennakkovaraukset kohdistuvat samaan rajoitettuun erään kuin varsinainen kampanjan myynti, yrityksen on markkinoinnissaan huomioitava se, että jo ennakkovaraukset ovat osa kampanjatuotteen myyntiaikaa.

Tarjousmarkkinoinnissa annettavat tiedot tarjoustuotteiden kappalemäärästä

Markkinoinnissa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jos tiedot ovat omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen, jota hän ei ilman annettuja tietoja olisi tehnyt (kuluttajansuojalain 2 luku 6 §). Totuudenvastaiset tai harhaanjohtavat tiedot voivat koskea erityisesti kulutushyödykkeen saatavuutta (kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n 2 momentin 1 kohta).

Yrityksellä on oikeus päättää tarjouksen sisällöstä ja määritellä tarjousta koskevat ehdot. Sallittua on esimerkiksi, että tarjoustuotteita on rajallinen määrä edellyttäen, että siitä kerrotaan markkinoinnissa. ”Rajoitettu erä”- tai ”niin kauan kuin hyödykkeitä riittää” -tyyppisiä ilmauksia ei voi kuitenkaan käyttää yleisluontoisina ja kaikkea tarjousmarkkinointia koskevina rajoituksina. ”Rajoitettuun erään” viittaamisen on perustuttava tosiasioille ja sille, että tarjous aidosti kohdistuu tiettyyn erään tuotetta. Yleistävistä ilmaisuista kuluttaja ei voi todellisuudessa päätellä, minä aikana hän voi saada tarjotun hyödykkeen tai markkinoidun edun.

Markkinointimateriaalissa ilmoitettiin, että tuotetta on tarjolla rajoitettu erä. Osassa Stockmannin markkinointimateriaalia todettiin mm. seuraavalla tavalla: ”Peugeot 2008 on todellinen myyntimenestys Suomessa ja nyt Stockmann Hullut Päivät -kampanjatarjouksena rajoitettu erä aivan hulluun hintaan! Toimi nopeasti, näitä ei riitä kaikille.”

Jos tarjoustuotteita on saatavilla poikkeuksellisen pieni määrä ja/tai jo etukäteen on tiedossa, että suuren kysynnän vuoksi tuotteet loppuvat todennäköisesti erittäin nopeasti tarjouskampanjan alettua, on tarjous-markkinoinnissa ilmoitettava tarjoustuotteiden kappalemäärä. Riittävää ei tällöin ole se, että tarjoustuotteiden määrään viitataan käyttämällä vain ”Rajoitettu erä”-tyyppistä varaumaa, sillä sen perusteella kuluttajan ei ole mahdollista arvioida tarkemmin tarjoustuotteen todellista saatavuutta. Näissä tilanteissa kappalemäärän ilmoittamatta jättämisen seurauksena kuluttajalle muodostuu tarjouksen todellisesta kestosta harhaanjohtava kuva.

Tarjousmarkkinointi, jossa ei kerrottu tarjoustuotteiden kappalemäärää, oli kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n vastaista. Kuluttaja-asiamies edellytti Stockmannin sitoutuvan siihen, ettei se tulevassa tarjousmarkkinoinnissaan jätä kertomatta tarjoustuotteiden kappalemäärää silloin, kun tarjoustuotteita on saatavilla poikkeuk-sellisen pieni määrä ja/tai jo etukäteen on tiedossa, että tuotteeseen kohdistuvan suuren kysynnän vuoksi tuotteet loppuvat todennäköisesti erittäin nopeasti tarjouskampanjan alettua.

Kuluttaja-asiamies kiinnitti Stockmannin huomiota myös siihen, että markkinoinnissa on kiellettyä kehottaa kuluttajia ostamaan hyödykkeitä tiettyyn hintaan ilmoittamatta, että elinkeinonharjoittajalla on perusteltu syy uskoa hyödykkeen laatu, hinta ja markkinoinnin laajuus huomioiden, ettei hyödykettä pystytä toimittamaan kuluttajille tarjottuun hintaan kohtuullisessa ajassa tai kohtuullista määrää (valtioneuvoston asetuksen kulut-tajien kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa (601/2008) 1 §:n kohta 4).