Ulkomaisten rahapelien markkinointi

Päivämäärä

19.10.2021

Diaarinumero

KKV/704/14.08.01.05/2019

Osapuolet

JVG eli Jare Brand ja Ville Galle

Tiivistelmä

Musiikkiyhtye JVG eli Jare Brand ja Ville Galle tekivät kaupallista yhteistyötä ulkomaisen rahapeliyhtiö Unibetin kanssa mm. siten, että yhtiön nimi ja / tai logo näkyivät JVG:n musiikkivideolla ja sosiaalisen median kanavissa. Arpajaislain mukaan Suomessa rahapelien markkinointi on sallittua ainoastaan Veikkaus Oy:lle. Tämän järjestelyn tarkoituksena on ehkäistä ja vähentää rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja. Koska ulkomaisten rahapelien markkinointia on näin ollen pidettävä yleisesti hyväksyttyjen yhteiskunnallisten arvojen vastaisena, menettely oli myös kuluttajansuojalain tarkoittamalla tavalla hyvän tavan vastaista. Lisäksi kaupallisesta yhteistyöstä ei ollut kerrottu riittävän selkeästi JVG:n eri kanavissa, jolloin markkinointi ei ollut tunnistettavaa. Näin ollen menettely oli kuluttajansuojalain vastaisella tavalla sopimatonta.

Perustelut

JVG:n oikeudellinen asema

Kuluttajansuojalain 1 luvun 5 §:n mukaan elinkeinonharjoittajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä taikka yksityistä tai julkista oikeushenkilöä, joka tuloa tai muuta taloudellista hyötyä saadakseen ammattimaisesti pitää kaupan, myy tai muutoin tarjoaa kulutushyödykkeitä vastiketta vastaan hankittaviksi. Jotta kyse olisi kuluttajansuojalain 1 luvun 5 §:n tarkoittamasta elinkeinonharjoittajasta, tiettyjen edellytysten täytyttävä. Kyse on oltava taloudelliseen tulokseen tähtäävästä toiminnasta, johon liittyy yrittäjäriski. Toiminta on yleensä luonteeltaan ammattimaista eli siihen on liittyvä jonkinasteista ajallista kestoa ja jatkuvuutta, vaikka sen ei välttämättä tarvitse olla kokopäiväistä tai ympärivuotista. Toimintaan tulee myös liittyä ansiotarkoitus, joka ilmenee mm. tavaroiden tai palveluksien myymisenä vastiketta vastaan. Taloudellisen voiton tavoittelua elinkeinonharjoittajalle itselleen tai toiselle ei kuitenkaan aina edellytetä. (HE 8/1977 vp, s. 15–16)

Brand ja Galle ovat artisteina ammatinharjoittajia ja harjoittavat JVG-yhtyeenä toimiessaan ammattimaisesti taloudelliseen tulokseen tähtäävää toimintaa, jolla on ansiotarkoitus. Näin ollen he ovat kuluttajansuojalain tarkoittamia elinkeinonharjoittajia. Unibetin ja JVG:n välisessä markkinointiyhteistyössä on nimenomaisesti hyödynnetty Brandin ja Gallen tunnettuisuutta JVG:nä, ei yksityishenkilöinä. Tämä näkyy mm. siinä, että markkinointiyhteistyö on keskittynyt nimenomaisesti JVG-brändin ja / tai sen tuottaman sisällön ympärille (mm. musiikkivideo, vaatemallisto jne.).

Markkinointitoimenpiteiden kohdistuminen suomalaisiin kuluttajiin

Elinkeinonharjoittajien tulee noudattaa Suomen kuluttajansuojalakia, kun niiden markkinointi- tms. muut toimet kohdistuvat kuluttajiin Suomessa. Merkitystä ei ole esimerkiksi sillä, mistä valtiosta käsin markkinointi toteutetaan.

JVG:n ja Unibetin välinen kaupallinen yhteistyö on kokonaisuutena arvioiden sisältänyt Suomeen ja suomalaisiin kuluttajiin suunnattua rahapelien markkinointia, kun otetaan huomioon erityisesti se, että

 • JVG on tunnettu pääasiassa suomalaisen yleisön keskuudessa,
 • JVG esiintyy pääasiassa Suomessa ja suomeksi,
 • suomeksi järjestetyt markkinointiarpajaiset, jossa palkintona oli liput JVG:n Suomessa pidetylle levynjulkistuskeikalle 20.7.2019 ja johon osallistumiseksi kehotettiin asettamaan vähintään 5 euron veto mihin tahansa kohteeseen Unibetin palvelussa,
 • JVG:n ja Unibetin tunnuksin varustetun JVGxU-vaatemalliston markkinointi suomeksi verkkosivuilla,
 • Unibetin nimen, logojen yms. näkyminen mm. JVG:n suomenkielisellä musiikkivideolla ja sosiaalisen median kanavissa
  • JVG:n musiikkivideo ”Frisbee” (videota muokattu siten, että Unibetin logot on sittemmin sumennettu),
  • Making of -video Unibetin YouTube-kanavalla UnibetFinland,
  • UnibetFinland-kanavalla klippi nimeltä ”JVG & Mika – Tulossa pian”,
  • sosiaalisen median kanavissa @jvgfi, @vikidivillegalle ja @jeanbabtiste (Instagram) aihetunnisteen #teamunibet alla siten, että kuvien yhteydessä on ollut suomenkielistä tekstiä.

Koska elinkeinonharjoittajien tulee edellä sanotun mukaisesti noudattaa Suomen kuluttajansuojalakia, kun niiden markkinointi- tms. muut toimet kohdistuvat kuluttajiin Suomessa, sovelletaan JVG:n ja Unibetin väliseen markkinointiyhteistyöhön Suomen kuluttajansuojalakia.

Toteutettu yhteistyö ja markkinoinnin suorittajana toimiminen

Brand ja Galle ovat elinkeinonharjoittajina vastuussa siitä, että artistien ja heidän yhtyeensä JVG:n toimiessa markkinoinnin suorittamisessa (ts. ainakin Instagram-julkaisut kanavissa @jvgfi, @vikidivillegalle ja @jeanbabtiste, JVGxU-vaatemallisto, Frisbee-musiikkivideo) on myös noudatettu kuluttajansuojalakia. Markkinoinnin suorittaja on yhtä lailla vastuussa markkinoinnin kuluttajansuojalain mukaisuudesta kuin se taho, jonka lukuun markkinointia toteutetaan.

Hyvän tavan vastainen markkinointi

Kuluttajansuojalain 2 luvun 1 §:n mukaan hyvän tavan vastainen markkinointi on kielletty. Kuluttajansuojalain 2 luvun 2 §:n mukaan markkinointia pidetään hyvän tavan vastaisena, jos se on selvästi ristiriidassa yleisesti hyväksyttyjen yhteiskunnallisten arvojen kanssa.

Yleisesti hyväksyttyjä yhteiskunnallisia arvoja on mahdotonta luetella tyhjentävästi, ja ne voivat muuttua ajan myötä. Yhtenä lähteenä näitä arvoja määriteltäessä voidaan pitää kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä. Se, että jokin markkinointi on nimenomaisesti kielletty lailla, on näin ollen yleensä vahva osoitus siitä, että kyseinen toiminta on sillä hetkellä selvästi ristiriidassa yleisesti hyväksyttyjen arvojen. Ristiriidan selvyyttä yksittäisessä tapauksessa puolestaan lisää se, että esimerkiksi valvova viranomainen tai tuomioistuin on nimenomaisesti todennut menettelyn rikkovan lakia.

Arpajaislain (1047/2011) 11 §:n mukaan Veikkaus Oy:llä on yksinoikeus rahapelien toimeenpanemiseen. Lain 14 b §:n mukaan Suomessa rahapelien markkinointi on sallittua ainoastaan Veikkaus Oy:lle. Tämän järjestelyn tarkoituksena on ehkäistä ja vähentää rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja. Arpajaislakia valvova Poliisihallitus on katsonut JVG:n ja Unibetin välisen yhteistyön olevan arpajaislain vastaista markkinointiyhteistyötä. Näin ollen ulkomaalaisten rahapelien markkinoiminen suomalaisille kuluttajille rikkoo Poliisihallituksen mukaan Suomen lainsäädäntöä.

Kuluttaja-asiamies toteaa, että kokonaisuudessaan edellä käsitellyissä JVG:n ja Unibetin markkinoinnin toteutustavoissa on ollut kyse ulkomaisten rahapelien markkinoinnista. Sanottujen markkinoinnin toteuttajien on, erityisesti ottaen huomioon heidän toimialansa ja asemansa, täytynyt olla tietoisia Suomessa rahapelien markkinoinnille säädetyistä rajoitteista sekä siitä, ettei tällaista markkinointia voi toteuttaa Suomessa laillisesti.

Näin ollen JVG:n ja Unibetin välinen markkinointiyhteistyö on ollut kuluttajansuojalain 2 luvun 1 § ja 2 §:n vastaista.

Kaupallisen menettelyn sopimattomuus ja markkinoinnin tunnistettavuus

Kuluttajansuojalain 2 luvun 4 §:n mukaan markkinoinnista on käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus sekä se, kenen lukuun markkinoidaan, eli se, että kyse on markkinoinnista ja minkä yrityksen tuotteita markkinoidaan. Markkinoinnin on oltava vaivatta tunnistettavissa markkinoinniksi esitys- ja toteutustavasta sekä mainosvälineestä riippumatta. Kuluttajilla on oikeus tietää, milloin heihin yritetään vaikuttaa kaupallisesti.  Näin ollen sitä, etteivät kaupallinen tarkoitus ja markkinoiva taho käy selkeästi ilmi, pidetään lain tarkoittamalla tavalla kiellettynä sopimattomana menettelynä.

Mainonnalla, markkinointiviestinnällä, markkinoinnilla ja kaupallisella viestinnällä ei ole olemassa yhtä kaikenkattavaa määritelmää, ja niitä käytetään usein eri yhteyksissä toistensa synonyymeinä. Laajasti niillä tarkoitetaan kaikkia toimenpiteitä, joilla pyritään edistämään yrityksen myyntiä tai tekemään sen brändiä tunnetummaksi. Kuluttajansuojalaki ja tunnistettavuuden vaatimus kattavat kaikki tällaiset kuluttajille suunnatut toimet

Kaupallisesta yhteistyöstä kertominen Instagramissa

JVG-yhtyeen virallinen Instagram-tili on @jvgfi. Brandin henkilökohtainen Instagram-tili on @jeanbabtiste ja Gallen @vikidivillegalle. Kaikilla kolmella tilillä on julkaistu sisältöä, jota on pidettävä markkinointina ja kaupallisena yhteistyönä Unibetin kanssa.

Jotta markkinointi olisi lain edellyttämällä tavalla selkeästi tunnistettavaa, julkaisu tulee voida tunnistaa markkinoinniksi välittömästi, jotta kuluttaja tietää olevansa kaupallisen vaikuttamisen kohteena alusta asti. Käytännössä tämä tarkoittaa, että heti julkaisun alussa (esim. Instagram-julkaisun yhteydessä olevan tekstin alussa) on selkeästi kerrottava, että kyseessä on mainos taikka että kyse on kaupallisesta yhteistyöstä, sekä mainostava yritys tai muu tunnistettava kaupallinen nimi, esim. tuotemerkki. Edellä kuvatuissa Instagram-julkaisuissa näin ei ole menetelty, vaan ainoa viittaus kaupalliseen yhteistyöhön on aihetunnisteen #teamunibet käyttö julkaisun yhteydessä olevan tekstin loppupuolella. Toisaalta pelkkä tunniste #teamunibet ei muutoinkaan ole riittävän selkeä tapa kertoa kaupallisesta yhteistyöstä ja siitä, kenen lukuun markkinointi tapahtuu, vaikka aihetunniste olisikin sijoitettu julkaisun alkuun.

Yllä sanottu huomioon ottaen JVG:n menettely on ollut kuluttajansuojalain 2 luvun 1 §, 3 § ja 4 §:n vastaista.

Kaupallisesta yhteistyöstä kertominen musiikkivideon yhteydessä

JVG:n Frisbee-musiikkivideolla on näkynyt tunnistettavasti Unibetin logoja ennen videon uudelleenjulkaisemista siten, että logot on sumennettu. Videolla on esiintynyt tunnistettavasti Unibetin markkinointia, kun yrityksen logot ovat näkyneet Brandin ja Gallen asuissa. Musiikkivideo kuvaa kilpa-autoilijaa ja hänen pukeutumistaan ajovarusteisiin. Asuissa ainoina varsinaisina mainosmerkkeinä näkyy nimi Unibet. Lisäksi musiikkivideo on julkaistu alun perin Unibet Finland -kanavalla. Näin ollen on ilmeistä, että musiikkivideo on liitetty osaksi JVG:n ja Unibetin välistä kaupallista yhteistyötä.

Musiikkivideon alussa tai sen yhteydessä olevassa tekstikentässä ei ole tuotu millään tavalla esiin kaupallista yhteistyötä tai sitä, kenen lukuun markkinointi on tapahtunut. Vaikka kaupallinen yhteistyö olisi käynyt kuluttajalle selkeästi ilmi silloin kun he katsoivat videota nimenomaisesti Unibet Finland -kanavalta, YouTube-videoita voidaan kuitenkin myös esimerkiksi jakaa sosiaalisessa mediassa, jolloin julkaisukanava ei käy samalla tavalla ilmi. Näin ollen Frisbee-musiikkivideolla näkynyt Unibetin markkinointi ei ole täyttänyt mainonnan tunnistettavuuden vaatimusta.

Yllä sanottu huomioiden JVG:n menettely on ollut kuluttajansuojalain 2 luvun 1 §, 3 § ja 4 §:n vastaista.