Valokuituliittymän ja laajakaistapalvelun markkinointi

Päivämäärä

20.9.2023

Diaarinumero

KKV/988/14.08.01.05/2023

Osapuolet

Lounea Oy / Lounea Palvelut Oy

Tiivistelmä

Kuluttaja-asiamies puuttui Lounea Palvelut Oy:n (jäljempänä Lounea) valokuituliittymien ja laajakaistapalveluiden markkinointiin. Lounea markkinoi valokuituliittymää 0 euron hintaisena edellyttäen, että kuluttaja tekee sopimuksen määräaikaisesta laajakaistapalvelusta. Lounean hintamarkkinoinnissa ei kuitenkaan kerrottu kuluttajansuojalain edellyttämällä tavalla tietoa tarjouksen ehdollisuudesta ja palvelupaketin lopullisesta kokonaishinnasta tai sen määräytymisen perusteista. Kuluttaja-asiamies piti harhaanjohtavana myös Lounean markkinointi- ja asiakasviestintää, jossa se kehotti kuluttajia tiedustelemaan laajakaistapalveluiden saatavuutta muilta palveluntarjoajilta kuin Lounealta, vaikka tosiasiassa kuluttajalla ei ollut mahdollisuutta tilata Lounean valokuituliittymään laajakaistapalveluita muilta palveluntarjoajilta kuin Lounealta itseltään.

Sovelletut säännökset

Kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §, 7 §, 8 §, 12 §

Perustelut

Valokuituliittymän hintamarkkinoinnissa on kerrottava palvelupaketin lopullinen kokonaishinta tai sen määräytymisen perusteet

Lounea markkinoi valokuituliittymiä 0 euron hintaisena. Tarjouksen hyödyntäminen edellytti, että kuluttaja sitoutui 24 kuukauden määräaikaiseen sopimukseen Lounean laajakaistapalvelusta. Lisäksi kuluttajan oli maksettava laajakaistan kytkentämaksu.

Valokuituliittymän ja laajakaistapalvelun muodostaman palvelupaketin hintamarkkinoinnissa on kyse kuluttajansuojalain 2 luvun 12 §:ssä säännellystä yhdistetystä tarjouksesta. Laajakaistapalvelun tilaamiseen sidotun valokuituliittymän hintamarkkinoinnissa on siten kerrottava tarjouksen hyväksi käyttämistä koskevista ehdoista, eli käytännössä tarjouksen ehtona olevasta määräaikaisesta laajakaistapalvelusopimuksesta ja sen kokonaishinnasta.

Kuluttajansuojalain 2 luvun 8 §:n perusteella palvelun hintamarkkinoinnissa on aina kerrottava palvelun lopullinen kokonaishinta tai, jos se ei ole mahdollista, kokonaishinnan määräytymisen perusteet. Valokuituliittymän tilaukseen sisältyvän laajakaistapalvelun sopimuskauden kokonaishinta on myös kuluttajansuojalain 2 luvun 7 §:ssä tarkoitettu olennainen tieto, jota ei saa jättää kertomatta, jos markkinoinnissa kerrotaan palvelupaketin muiden osien hintatietoja. Markkinointi, jossa korostetaan palvelun tietyn osuuden ilmaisuuttaa tai erityistä edullisuutta, on myös kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n vastaisesti harhaanjohtavaa, jos siinä ei samalla tuoda selkeästi ilmi kuluttajan maksettavaksi koituvaa lopullista kokonaishintaa.

Lounea markkinoi valokuituliittymiä muun muassa kadunvarsimainoksissa korostaen liittymän 0 euron hintaa, mutta jättäen samalla kertomatta tarjouksen ehdollisuudesta ja siitä, että palvelupaketin lopullinen kokonaishinta muodostuu määräaikaisen laajakaistapalvelusopimuksen sopimuskaudelta muodostuvasta kokonaishinnasta ja laajakaistan kytkentämaksusta.

Kuluttaja-asiamies korosti, että jokaisen yksittäisen, hintatiedon sisältävän mainoksen on täytettävä hinnan ilmoittamista koskevat vaatimukset. Hintatiedolta edellytetään oikea-aikaisuutta. Liian myöhään annettuna tai jossakin toisessa markkinointivälineessä ilmoitettuna hintatieto ei välttämättä tavoita kuluttajaa.

Kuluttajalle ei saa antaa harhaanjohtavaa vaikutelmaa mahdollisuudesta kilpailuttaa laajakaistapalvelun tarjoajia valokuituliittymässä

Kuluttaja-asiamies pyysi Lounelta selvitystä, sillä Kilpailu- ja kuluttajavirastoon saapuneen kuluttajayhteydenoton mukaan kuluttajalle oli Lounean markkinointi- ja asiakasviestinnän perusteella jäänyt harhaanjohtava käsitys mahdollisuudesta kilpailuttaa laajakaistapalvelua tarjoavia yrityksiä Lounean valokuituverkossa. Kuluttajan mukaan Lounean asiakaspalvelija oli todennut, että muun palveluntarjoajan käyttäminen ei edellyttäisi uusien valokuitukaapelien kaivuuta, vaan Lounean valokuituverkkoa käyttävä kuluttaja voisi suoraan tiedustella laajakaistapalveluita haluamiltaan palveluntarjoajilta. Kuluttaja-asiamies kiinnitti huomiota myös Lounean verkkosivuilla julkaistuun kirjoitukseen, jossa vastattiin kysymykseen ”Onko Lounean valokuituverkko avoin?” seuraavasti:

“Verkkomme on kuitenkin aina ollut auki myös muille palveluntarjoajille, jotka haluavat vuokrata rakentamaamme valokuituverkkoa ja tarjota sitä kautta laajakaistapalveluita asiakkailleen. Näin olemassa oleva verkko saadaan maksimaaliseen hyötykäyttöön ilman tarvetta työläälle katujen uudelleenavaamiselle ja kaivuulle. Mikäli asiakas on kiinnostunut hyödyntämään toisen palveluntarjoajan nettiyhteyksiä Lounean verkossa, saatavuutta voi tiedustella suoraan siltä palveluoperaattorilta, josta on kiinnostunut.“

Kuluttaja-asiamies piti Lounean viestintää harhaanohtavana, sillä yrityksen antaman selvityksen mukaan kuluttajalla ei ole tosiasiallisia mahdollisuuksia tilata Lounean valokuituverkkoon laajakaistapalveluita muilta palveluntarjoajilta kuin Lounealta.

Kuluttaja-asiamiehen edellyttämät toimenpiteet

Kuluttaja-asiamies edellytti, että Lounea kertoo kaikessa valokuituliittymiensä hintamarkkinoinnissa (mukaan lukien yksittäiset mainokset) tiedot hintatarjouksen ehdollisuudesta ja markkinoidun palvelupaketin lopullisesta kokonaishinnasta tai sen määräytymisen perusteista.

Lisäksi kuluttaja-asiamies edellytti, ettei Lounea viittaa missään valokuituliittymiensä markkinointi-, myynti- tai asiakaspalvelukanavissa kuluttajan mahdollisuuteen tiedustella laajakaistapalveluiden saatavuutta muilta palveluntarjoajilta kuin Lounealta, mikäli kuluttajalla ei samalla ole tosiasiallista mahdollisuutta tilata kyseisiä palveluita Lounean valokuituliittymään.

Lounea Palvelut Oy sitoutui menettelemään kuluttaja-asiamiehen edellyttämällä tavalla.