C plus Finnish (Alfred) GP S.à r.l. / Osa Kruunuasunnot Oy:n vuokra-asuntoportfoliosta (kuuleminen 1.6.2023 asti)

Päivämäärä

25.5.2023

Diaarinumero

KKV/819/14.00.10/2023

Osapuolet

C plus Finnish (Alfred) GP S.à r.l. / Osa Kruunuasunnot Oy:n vuokra-asuntoportfoliosta

 • Ilmoitus saapunut 25.5.2023.

  Ensimmäisen vaiheen määräaika 28.6.2023.

 • Kuulemisen määräaika 1.6.2023.

  KKV pyytää etenkin yrityskaupan osapuolten asiakkaita, kilpailijoita ja tavarantoimittajia sekä toimialaliittoja- ja järjestöjä lausumaan näkemyksenä yrityskaupan kilpailuvaikutuksista.

  Voitte kertoa lausunnossanne oman näkemyksenne markkinoilla vallitsevasta kilpailutilanteesta ja niiden kehityksestä sekä yrityskaupan mahdollisista markkinavaikutuksista. Lisäksi voitte kommentoida yrityskaupan ilmoittajan alla esittämiä näkemyksiä markkinoista ja niiden rakenteesta.

  Pyydämme yksilöimään lausunnossanne mahdollisesti olevat liikesalaisuudet. Merkitkää liikesalaisuudet [hakasulkeisiin kursiivilla]. Mikäli lausuntoonne ei sisälly salassa pidettäviä tietoja, pyydämme mainitsemaan myös siitä. Yrityskauppoihin liittyvä korostettu liikesalaisuussuoja otetaan huomioon asian käsittelyssä.

  Pyydämme toimittamaan lausuntonne KKV:lle viimeistään määräaikaan mennessä sähköpostitse osoitteeseen kilpailuvalvonta@kkv.fi.

Il­moit­ta­jan nä­ke­mys yri­tys­kau­pas­ta

Ilmoitettavassa yrityskaupassa C plus Finnish (Alfred) GP S.à r.l. (”Ilmoittaja”) hankkii epäsuorasti yksinomaisen määräysvallan Kruunuasunnot Oy:n (”Myyjä”) omistamasta vuokra-asuntoportfoliosta (”Kohde”)[1] (”Yrityskauppa”). Ennen kauppaa Myyjä omistaa suoraan Kohteeseen sisältyvät kiinteistöt, maanvuokraoikeudet ja osakkeet. Ilmoittaja hankkii nämä omaisuuserät epäsuorasti käteisvastiketta vastaan.

Ilmoittaja on yhtiö, jonka omistavat epäsuorasti kokonaan KKR & Co. Inc.:n (jäljempänä yhdessä yritysryhmäänsä kuuluvien yhtiöiden kanssa ”KKR”) yritysryhmään kuuluvien yhtiöiden hallinnoimat sijoitusrahastot ja/tai muut entiteetit. KKR on maailmanlaajuinen sijoitusyhtiö, joka tarjoaa vaihtoehtoisia omaisuudenhoitoon sekä pääomamarkkinoihin ja vakuutuksiin liittyviä palveluita. KKR:llä on sijoitusrahastoja, jotka tekevät sijoituksia yritysten osakepääomaan, luottoihin ja kiinteistöihin, ja sillä on hedge-rahastoja hoitavia strategisia kumppaneita.

Yrityskauppa toteuttaa KKR:n tavoitetta saavuttaa kannaltaan houkuttelevia sijoitustuottoja. Myyjä luopuu Kohteesta, koska kaupan kohteena olevaan asuntoportfolioon sitoutuneet varat halutaan vapauttaa muuhun käyttöön.

Kohde on vuokra-asuntoportfolio, jonka liiketoiminta muodostuu sen omistamien asuinhuoneistojen vuokraamisesta. Asunnot ovat vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja, joita vuokrataan pääosin yksityishenkilöille. Kohteen toiminta on kokonaisuudessaan Suomessa. Kohteeseen kuuluvat vuokra-asunnot sijaitsevat Helsingissä, Espoossa, Tuusulassa, Tampereella, Turussa, Lahdessa, Jyväskylässä, Mikkelissä, Kuopiossa, Joensuussa ja Rovaniemellä. Kohteen asuinkiinteistöiden yhteydessä on myös joitain niihin kuuluvia liikehuoneistoja ja parkkialueita.

Yrityskaupan osapuolten välillä ei Ilmoittajan näkemyksen mukaan ole horisontaalisia päällekkäisyyksiä, sillä KKR:n sijoitusrahastoilla ja/tai muilla entiteeteillä ei ole kiinteistösijoituksia Suomessa eivätkä ne tarjoa asumispalveluita Suomessa.

Ilmoittaja ei ole myöskään tunnistanut KKR:n Suomessa toimivien portfolioyhtiöiden ja Kohteen välillä kilpailuoikeudellisesti merkityksellisiä vertikaalisia yhteyksiä. KKR:n Suomessa toimivien portfolioyhtiöiden tarjoamat hyödykkeet eivät ole Ilmoittajan näkemyksen mukaan asuinhuoneistojen vuokraamisen tai laajemminkaan kiinteistösijoittamisen kannalta merkityksellisiä tuotantopanoksia eikä vuokra-asuntojen tarjoamisella toisaalta ole merkitystä tuotantopanoksena portfolioyhtiöiden toiminnassa.[2]

Yrityskaupan arvioinnin kannalta merkityksellisenä liiketoimintana voidaan Ilmoittajan mukaan pitää Kohteen harjoittamaa asuinhuoneistojen vuokrausta Suomessa. Kohteen markkinaosuus vuokra-asuntojen tarjoamisessa Suomessa vuonna 2021 oli Ilmoittajan arvion mukaan [0–5] % asuntokuntien määrässä mitattuna.

Yrityskauppa ei Ilmoittajan näkemyksen mukaan vaikuta haitallisesti kilpailuun millään markkinalla. Yrityskauppa ei Ilmoittajan mukaan myöskään muuta kilpailuolosuhteita.

Ilmoittaja katsoo, että yrityskauppa ei olennaisesti estä tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden olennaisella osalla, eikä yrityskaupan hyväksymiselle siten ole esteitä.


[1] Yrityskaupan jälkeen Myyjän omistukseen jää useita muita vuokra-asuntokohteita.

[2] KKR:n portfolioyhtiöihin kuuluu Caruna Networks Oy (”Caruna”). Caruna harjoittaa sähköverkkotoimintaa Suomessa eräillä alueilla, joista Kohteella on omaisuuseriä Espoossa, Tuusulassa ja Joensuun keskustassa. Caruna toimittaa sähköä Kohteeseen kuuluville rakennuksille ja kiinteistöille samalla tavalla kuin kaikille toiminta-alueellaan sijaitseville rakennuksille ja kiinteistölle. Ilmoittaja katsoo, että sähkön toimittamisessa ei ole kyse tuotantoketjussa merkityksellisestä hyödykkeestä tai muutenkaan tuotantopanoksesta, joka vaikuttaisi hyödykkeen jakeluun Kohteen markkinoilla. Siten Ilmoittaja katsoo, että Carunan ja Kohteen välillä ei ole kilpailuoikeudellisesti relevanttia vertikaalista suhdetta.

 

Lisätietoja

Riina Autio

Johtava asiantuntija