Elisa Oyj / Moontalk Oy (kuuleminen 26.1.2024 asti)

Diaarinumero

KKV/87/14.00.10/2024

Osapuolet

Elisa Oyj / Moontalk Oy

  • Ilmoitus saapunut 18.1.2024

    Ensimmäisen vaiheen määräaika 20.2.2024

  • Kuulemisen määräaika 26.1.2024.

    KKV pyytää etenkin yrityskaupan osapuolten asiakkaita, kilpailijoita ja tavarantoimittajia sekä toimialaliittoja ja -järjestöjä lausumaan näkemyksensä yrityskaupan kilpailuvaikutuksista.

    Voitte kertoa lausunnossanne oman näkemyksenne markkinoilla vallitsevasta kilpailutilanteesta ja markkinoiden kehityksestä sekä yrityskaupan mahdollisista kilpailuvaikutuksista. Lisäksi voitte kommentoida yrityskaupan ilmoittajan alla esittämiä näkemyksiä markkinoista ja niiden rakenteesta.

    Pyydämme yksilöimään lausunnossanne mahdollisesti olevat liikesalaisuudet. Merkitkää liikesalaisuudet [hakasulkeisiin kursiivilla]. Mikäli lausuntoonne ei sisälly salassa pidettäviä tietoja, pyydämme mainitsemaan myös siitä. Yrityskauppoihin liittyvä korostettu liikesalaisuussuoja otetaan huomioon asian käsittelyssä. Pyydämme toimittamaan lausuntonne KKV:lle viimeistään 26.1.2024 sähköpostitse osoitteeseen kilpailuvalvonta@kkv.fi.

Ilmoittajan näkemys yrityskaupasta

Elisa Oyj (jäljempänä ”Elisa” tai ”Ilmoittaja” ja sen yritysryhmä ”Elisa-konserni”) hankkii ilmoitettavassa järjestelyssä osakekaupalla enemmistöomistuksen ja yksinomaisen kilpailuoikeudellisen määräysvallan Moontalk Oy:ssä (jäljempänä ”Moontalk” tai ”Kohde” ja Elisa-konsernin kanssa yhdessä ”Osapuolet” ja kumpikin erikseen ”Osapuoli”).

Elisa-konserni harjoittaa yleistä teletoimintaa sekä tarjoaa tietoliikennepalveluja ja digitaalisia palveluja. Elisa-konsernin liiketoiminta keskittyy Suomeen ja Viroon, minkä lisäksi konsernilla on toimintaa kansainvälisesti yli sadassa maassa.

Kohde tarjoaa Suomessa mobiilivaihdepalveluja ja niihin liitännäisiä teknologiaratkaisuja sekä edustajana operaattorien mobiililiittymiä.

Ilmoittajan mukaan Moontalkin liiketoiminta täydentää Elisan liiketoimintaa. Yrityskauppa on osa Elisan strategiaa kasvattaa sen digitaalisia palveluita kotimaassa ja kansainvälisesti.

Ilmoittajan mukaan Osapuolilla on horisontaalista päällekkäisyyttä monikanavaisen asiakaspalvelun ratkaisujen markkinoilla. Monikanavaisen asiakaspalvelun ratkaisut ovat lähtökohtaisesti palveluntarjoajan ylläpitämiä ohjelmistopalveluja, jotka mahdollistavat useassa viestintäkanavassa tapahtuvan asiakaskommunikaation yhdistämisen. Yritykset kommunikoivat asiakkaidensa kanssa yhä useampien viestintäkanavien kautta, sisältäen erilaisia puhe-, tekstiviesti-, sähköposti- ja pikaviestintäkanavia.

Monikanavaisen asiakaspalvelun ratkaisujen markkinoilla Elisan ja Moontalkin yhteenlaskettu markkinaosuus olisi Suomen laajuisesti tarkasteltuna enintään 10–20 % ja lisäys Elisa-konsernin markkinaosuuteen olisi 0–5 prosenttiyksikköä yrityskaupan toteutuessa. Horisontaalisen päällekkäisyyden kannalta kapeimmilla realistisesti vaihtoehtoisilla markkinoilla eli mobiilivaihdepalveluissa Suomessa Osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus olisi Ilmoittajan mukaan alle 30 % ja lisäys Elisa-konsernin markkinaosuuteen 5–10 prosenttiyksikköä. Ilmoittajan arvion mukaan Osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus olisi mobiilivaihdepalveluissa Suomessa alle 30 % myös yritysasiakassegmentissä ja pk-yritysasiakassegmentissä. Ilmoittaja arvioi mobiilivaihdepalveluiden kokonaismarkkinan arvoksi Suomessa vuonna 2022 n. 75 miljoonaa euroa. Euroopan talousalueen laajuisesti tarkasteltuna Osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus on sekä monikanavaisen asiakaspalvelun ratkaisuissa että pelkissä mobiilivaihdepalveluissa alle 1 % ja lisäys Elisa-konsernin markkinaosuuteen on merkityksetön. Ilmoittajan näkemyksen mukaan relevanttien tuotemarkkinoiden ja maantieteellisten markkinoiden määrittely voidaan jättää avoimeksi, koska ilmoitettava yrityskauppa ei millään realistisesti vaihtoehtoisella markkinamäärittelyllä olennaisesti estä tehokasta kilpailua eikä muutenkaan aiheuta haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ilmoittajan mukaan yrityskaupalla ei ole haitallisia horisontaalisia kilpailuvaikutuksia. Elisa-konsernin markkinaosuus ei kasva merkittävästi monikanavaisen asiakaspalvelun tai mobiilivaihdepalvelujen markkinoilla yrityskaupan seurauksena ja markkinoilla olisi myös yrityskaupan jälkeen merkittäviä kilpailijoita. Monikanavaisen asiakaspalvelun ratkaisuissa, mukaan lukien mobiilivaihdepalveluissa, Suomen tasolla tarkasteltuna vahvoja kilpailijoita ovat Telia Finland Oyj, DNA Oyj, Enreach-konserni, LeadDesk Oyj ja LineCarrier Oy. Microsoft Teams -palvelun ominaisuudet ovat kilpailukykyisiä mobiilivaihteiden ominaisuuksien kanssa. Myös Teams-palvelua tarjoavat Microsoft-yhteistyökumppanit, joita on Suomessa noin 100, voidaan Ilmoittajan mukaan katsoa kilpailijoiksi mobiilivaihdepalveluissa Suomessa. Monikanavaisen asiakaspalvelun ratkaisuissa merkittäviä kilpailijoita ovat myös esimerkiksi IT-palveluntarjoajat Advania Finland Oy, Twoday-konserni, Digia-konserni ja Tietoevry Oyj.

Ilmoittajan näkemyksen mukaan yrityskaupalla ei ole myöskään tehokkaalle kilpailulle haitallisia vertikaalisia tai monialavaikutuksia. Ilmoittaja tarjoaa operaattorina matkaviestinverkon liittymäpalveluja eli mobiililiittymiä ja kiinteän verkon puhelinliittymiä. Kohde toimii operaattorien edustajana mobiililiittymien myyntiedustuksen Suomen markkinoilla, jotka voidaan nähdä vertikaalisesti liitännäisinä mobiililiittymien markkinoihin. Ilmoittajan mukaan mobiililiittymillä ja kiinteän verkon puhelinliittymillä on mahdollisesti liitäntä mobiilivaihdepalveluihin niiden yhteiskäyttömahdollisuuksien perusteella, mutta yrityskauppa ei joka tapauksessa johda haitallisiin monialavaikutuksiin. Kohde tarjoaa jo ennen yrityskauppaa lähes yksinomaisesti Elisan mobiililiittymiä ja Kohteen edustusmyynti on sekä mobiililiittymien määrällä että liikevaihdolla tarkasteltuna Elisa-konsernille vähämerkityksellistä. Yrityskauppa ei muuta kilpailutilannetta mobiililiittymien tai mobiililiittymien myyntiedustuksen markkinoilla. Yrityskauppa ei anna Elisa-konsernille kykyä tai kannustinta kilpailijoidensa poissuljentaan mobiililiittymien, mobiililiittymien myyntiedustuksen taikka monikanavaisen asiakaspalvelun tai mobiilivaihdepalvelujen markkinoilla.

Edellä mainitun perusteella yrityskauppa ei Ilmoittajan mukaan olennaisesti estä tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden olennaisella osalla.

Ilmoituksessa kuvatut monikanavaisen asiakaspalvelun ja mobiilivaihdepalvelujen Suomen kokonaismarkkinatiedot perustuvat ICT-alan markkinatutkimus- ja konsultointiyhtiö Gartner, Inc.:n tilastoihin. Ilmoituksessa esitetyt mobiililiittymien ja kiinteän verkon puhelinliittymien Suomen markkinaosuudet perustuvat Traficomin liittymämäärätilastoihin ja kilpailijoiden markkinaosuuksien osalta osin Ilmoittajan arvioon.

Lisätietoja

Riina Autio

Johtava asiantuntija