Katsaus elintarvikemarkkinan kehitykseen vuosina 2016–2023 (KKV:n Katsauksia 3/2024)

  • Kirjoittaja

    Heinonen, Miika; Pöyry, Lasse; Väätäjä, Santeri; Buri, Riku

  • ISBN

    978-952-6684-45-1

  • ISSN

    2814-6794

Tiivistelmä

Kilpailu- ja kuluttajaviraston käynnissä oleva tutkimushanke tarkastelee elintarvikeketjua ja sen toimivuutta. Hankkeen tavoitteena on analysoida, miten kuluttajien maksama hinta ja ketjun voitot jakautuvat eri tuotantoportaille, kuinka kustannusmuutokset siirtyvät ketjussa eteenpäin ja kuinka tehokkaasti elintarvikemarkkinat toimivat. Hankkeessa pyritään syventämään ymmärrystä elin­tarvikkeiden hinnanmuodostuksesta ja tuottamaan tietoa ja suosituksia, joiden avulla markkinoiden toimintaa voidaan jatkossa tehostaa.

Tutkimushanketta varten on kerätty aineistoa ketjun eri toimijoilta. Aineisto sisältää tuotetason tietoja kuluttajien maksamista vähittäismyyntihinnoista ja kaupan ostohinnoista. Hintatietojen lisäksi kerätty aineisto sisältää tiedot tuotteiden myydyistä määristä. Osalle tuotteista aineisto sisältää myös tiedot teollisuuden raaka-ainekustannuksista ja tuottajahinnoista.

Tässä tutkimushankkeen väliraportissa luotiin ensimmäinen katsaus kerättyyn aineistoon. Katsauk­sessa kuvataan, miten kuluttajahinnat, hinnan jakautuminen eri tuotantoportaille ja kulutusmäärät ovat kehittyneet eri tuoteryhmissä. Analyysi kattaa yhdeksän tuotekategoriaa, jotka edustavat 89 % elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien myynnistä vuonna 2023. Katsaus tarjoaa yleiskuvan elintarvikemarkkinoiden viimeaikaisesta kehityksestä.

Katsauksessa havaittiin merkittäviä eroja eri tuoteryhmien myyntimäärien kehityksessä. Tarkastel­luista kategorioista myynnin kasvu oli nopeinta valmisruoissa ja virvoitusjuomissa. Uusien tuotteiden osuus myynnistä oli merkittävä, ja suosituimpien tuotteiden joukossa oli paljon vaihtuvuutta. Esimer­kiksi virvoitusjuomien ja mehujen kategoriassa lähes puolet vuoden 2022 myynnistä tuli tuotteista, joita ei myyty vuonna 2016.

Vuosina 2016–2020 elintarvikkeiden hinnat nousivat maltillisesti. Vuoden 2021 puolivälistä alkaen elintarvik­keiden hinnat nousivat voimakkaasti. Hintojen nousu vaikutti kuluttajakäyttäytymiseen. Kuluttajat siirtyivät kuluttamaan litra- ja kilohinnoiltaan edullisempia tuotteita hintojen noustessa.

Kaupan hintamarginaali on noussut hieman vuosina 2018–2022. Kaupan hintamarginaalin kasvu tarkoit­taa, että kaupan myyntihinnat ovat kasvaneet hieman ostohintoja enemmän. Kaupan hintamarginaalin kehityksessä oli vaihtelua tuotekategorioittain, ja osassa tuotekategorioita kaupan hintamarginaali oli myös laskenut. Kuluttajan maksamasta arvonlisäverottomasta hinnasta kaupan osuus oli vähän yli 25 %, elintarviketeollisuuden osuus noin 40 % ja tuottajien osuus noin 35 %.

Toimittaja- ja teollisuusportaan eikä vähittäismyynnin keskittymisessä ole tapahtunut merkittäviä muutok­sia tarkastelujakson aikana. Tuotekategorioiden sisällä ei havaittu merkittäviä muutoksia markkinoiden keskittyneisyydessä. Koko tarkastelujakson ajan vähittäismyynti oli toimittaja- ja teolli­suusporrasta huomat­tavasti keskittyneempi.

Väliraportin tulokset ovat alustavia. Tutkimushankkeen tulevissa projekteissa laajennetaan ja täydenne­tään tässä väliraportissa tehtyä tarkastelua. Jatkoprojekteissa tarkastellaan myös kaupan omien tuote­merkkien ja brändituotteiden myynnin jakautumista sekä näiden vaikutuksia elin­tarvikesektorin toimin­taan.