Apteekeista ja verotuksesta (Tutkimusraportteja 7/2023)

  • Kirjoittaja

    Hakola-Uusitalo, Tuulia; Leppälä, Samuli, Anttinen, Markus; Mäkelä, Elias

  • ISBN

    978-952-6684-35-2

  • ISSN

    2814-4929

Tiivistelmä

Tässä raportissa tarkastelemme yksityisten apteekkien verotusta. Apteekkien verotuksella pyritään tasaamaan apteekkien välisiä tuloeroja ja palauttamaan yhteiskunnalle osan lääkkeiden vähittäis­myynnin yksinoikeudesta syntyvistä tuloista. Apteekkien verotus koostuu monimutkaisesta kokonaisuu­desta, johon on olennaisesti kuulunut toiminimiyrityksen verotus sekä toimialaa koskeva erillinen apteekkivero. Verotuksen osaksi on kasvavissa määrin tullut myös listaamattomien osakeyhtiöiden verotus.

Tutkimme apteekkien tulojen muodostumista Fimean vuosilta 2010–2018 keräämästä apteekkien tilinpäätösaineistosta ja käymme yksityiskohtaisesti läpi apteekkareihin henkilöinä kohdistuvaa tulojen verotusta. Käsittelemme selvityksessä apteekkiveron nykyisiä haasteita ja lopuksi esitämme eri vaihtoehtoja verotuksen kehittämiselle.

Apteekkarit ovat eriyttäneet apteekin ulkopuoliseen osakeyhtiöön merkittävissä määrin muiden kuin lääkkeiden myyntiä, eli niin kutsuttujen vapaakaupan tuotteiden myyntiä. Kun vuonna 2012 apteek­kien yhteydessä toimi noin 130 erillistä osakeyhtiötä, vuonna 2018 niitä oli jo lähes sata enemmän.

Selvityksemme perusteella apteekkiveron merkitys apteekkien välisenä tulontasausmekanismina on heikentynyt. Heikennystä selittää se, että apteekkiverotuksessa ei pystytä huomiomaan kasvanutta vapaakaupan tuotteiden myyntiä. Verotuksen progressiota heikentää myös se, että apteekit kykenevät hyödyntämään listaamattomien osakeyhtiöiden huojennettua osinkoverotusta tulouttaessaan muiden kuin lääkkeiden myynnistä saatuja tuloja.

Listaamattomien osakeyhtiöiden verotus on kevyempää kuin toiminimiyrityksen verotus, mutta selvityk­semme perusteella apteekkitoiminimien verotus on myös verrattain anteliasta. Vaikka apteekkari ei olisi perustanut listaamatonta osakeyhtiöitä apteekin yhteyteen, suurimpien apteekkitoiminimien tuloista noin 30–50 % verotetaan pääomatuloina. Raportin perusteella näyttää siltä, että apteekki­yrittäjien voitoista maksamat kokonaisverot eivät ole erityisen progressiivisia millään yhtiömuodolla.

Sääntelyä tulisi kehittää siten, että lääkkeiden vähittäismyynti ja lääkeneuvonta tuotettaisiin mahdolli­simman pienin nettokustannuksin yhteiskunnalle ja vielä siten, että säilytetään riittävän hyvä palvelu­verkosto. Lääketaksa-apteekkivero -kokonaisuuden uudistaminen on vain yksi askel koko apteekkialan uudistamisessa vastaamaan paremmin asiakkaiden nykyisiä ja tulevia tarpeita.