Kilpailu julkisissa hankinnoissa (Tutkimusraportteja 9/2023)

  • Kirjoittaja

    Hiilamo, Tuomas; Jääskeläinen, Jan; Willka, Reyes

  • ISBN

    978-952-6684-41-3

  • ISSN

    2814-4929

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa selvitetään kilpailun tilaa Suomen julkisissa hankinnoissa. Tutkimuskirjallisuuden mukaan kilpailua lisäämällä on mahdollista saada merkittäviä säästöjä julkisissa hankinnoissa. Kovemman kilpailun vallitessa on suurempi todennäköisyys, että tehokkaampi yritys voittaa tarjouskilpailun ja annetut tarjoushinnat ovat alhaisempia. Kilpailun lisäämisestä saadut hyödyt ovat voimakkaimmat, kun tarjousmäärät ovat vähäisiä.

Tulosten perusteella kilpailutilanne julkisissa hankinnoissa on Suomessa heikko. Kilpailutuksissa tarjousten määrän mediaani on 3. Tilanne on huolestuttava, koska tarjousten määrällä näyttää olevan teorian mukainen vaikutus kilpailun kovuuteen.

Tutkimuksessa analysoitiin tekijöitä, jotka ovat yhteydessä kilpailun määrään. Kilpailun määrässä on alueellisia eroja. Harvaan asutuissa kunnissa on niukemmin kilpailua kuin tiheästi asutuissa. Kilpailun määrä vaihtelee merkittävästi myös toimialoittain. Joillain toimialoilla hankintayksiköiden on vaikea parantaa kilpailun määrää, mutta suurimmassa osassa toimialoja kilpailua pystynee parantamaan. Yksittäisten toimialojen, kuten esimerkiksi rakennuspalveluiden ja vaatteiden, kilpailua voidaan keskimäärin pitää riittävänä.

Hankinnan koolla ja kilpailun määrällä on aineistossa yhteys. Kalliimmissa hankinnoissa on enemmän kilpailua kuin edullisissa hankinnoissa. Analyysin perusteella hankinnan toteutuksen ajoituksella on kilpailun kannalta merkitystä. Hankintakilpailutuksen päättyminen heinäkuussa on yhteydessä muita kuukausia heikompaan kilpailuun. Lyhyempi tarjousaika on myös yhteydessä alhaisempiin tarjousmääriin.