Taksiyrittäjien näkemyksiä taksimarkkinasta (Tutkimusraportteja 8/2023)

  • Kirjoittaja

    Saastamoinen, Mika; Väättänen, Anni; Sieppi Antti

  • ISBN

    978-952-6684-37-6

  • ISSN

    2814-4929

Tiivistelmä

Vuoden 2018 taksiuudistus muutti taksialan sääntelyä radikaalisti, kun aiemmin tiukasti säännellyt markkinat avattiin sangen vapaalle kilpailulle. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on tarkastellut aikai­semmissa selvityk­sissään taksimarkkinoita ja uudistuksen vaikutuksia eri näkökulmista. Ymmärrystä taksimarkkinoista laajenne­taan nyt tutkimuksella, jossa on selvitetty taksiyrittäjien näkemyksiä ja kokemuksia uudistuneista taksimarkki­noista.

Tutkimuksen aineistona on käytetty KKV:n tekemää kyselyä taksiyrittäjille. Kyselyyn vastasi 844 taksiyrittäjää ja vastausprosentiksi tuli 8,6. Kyselyyn osallistuneet taksiyrittäjät vastaavat ominais­piirteiltään melko hyvin koko Suomen taksiyrittäjien joukkoa.

Kilpailua taksimarkkinoilla voi haitata se, jos välityspalvelut rajoittavat tai kieltävät taksiyrityksiä toimimasta toisen välitysyhtiön alaisuudessa. Välityspalveluiden välinen kilpailu on tärkeää kuluttajan näkökulmasta, jotta välityspalvelut eivät pysty markkinavoimallaan hinnoittelemaan kyytejä markki­nahinnan yläpuolelle.

Kaksi kolmasosaa vastaajista kertoi, että nykyinen välityspalvelu oli jollain tavalla rajoittanut muille välitys­palveluille ajamista. Yleisin tapa rajoittaa oli asettaa ehtoja auton teippauksille tai autossa käytettävälle laitteis­tolle. Viidesosa kertoi, että välityspalvelu oli suoraan kieltänyt ajamasta muille välityspalveluille. Noin joka seitsemäs vastaaja kertoi myös, että välityspalvelu oli kieltäytynyt otta­masta taksiyritystä palvelunsa piiriin.

Joka toisella kyselyn vastaajista oli käytössään useampi kuin yksi välityspalvelu. Suuremmat yritykset käyttivät useampia välityspalveluita kuin pienemmät yritykset. Neljäsosa vastaajista haluaisi kuulua nykyistä useampaan välityspalveluun, koska voisi siten kasvattaa tuloja (esimerkiksi pääsemällä Kela-kuljetusten piiriin) tai päästä nykyistä parempaan välityspalveluun. Uudemmat taksiyritykset halusivat useammin kasvattaa välitys­palveluidensa määrää. Toisaalta kolme neljäsosaa vastaajista ei haluaisi kuulua nykyistä useampaan välitys­palveluun, koska pitää sitä liian kalliina tai hankalana tai on tyyty­väinen nykyisiin.

Kyselyn avokysymyksiin annettujen vastausten perusteella monilla taksiyrittäjillä on hyvin kielteinen näkemys välityspalveluista. Näiden vastaajien mielestä välitysyhtiöt vievät liian suuren osan taksi­yrittäjän tuloista ja niillä on liikaa valtaa taksiyrityksiin nähden.

Taksialan liikevaihdosta noin 40 prosenttia muodostuu julkisesti tuetuista kyydeistä. Julkisesti tuetut kyydit ovat monesti taksiyrittäjille tärkeä tulonlähde, erityisesti pienemmillä paikkakunnilla, joissa näiden kyytien osuus alueen liikevaihdosta on suuri. Julkisesti tuettuja kyytejä ajoi melko usea taksi­yritys: noin kaksi kolmasosaa vastaajista ajoi Kela- tai sote-kuljetuksia ja 40 prosenttia koulu­kuljetuksia. Moni vastaaja haluaisi ajaa enem­mänkin julkisesti tuettuja kyytejä, vaikka niistä saatu korvaus oli usein pienempi kuin muista kyydeistä. Avokysy­myksissä annettiin paljon kielteistä palautetta julkisesti tuettujen kyytien kilpailutuksesta. Useiden vastaajien mielestä välityspalveluiden tekemät tarjoukset ovat niin pieniä, että taksiyrittäjän on ajettava kyytejä olematto­malla katteella tai jopa tappiollisesti. Kyytejä voi sen vuoksi jäädä ajamatta, koska ne eivät ole kannattavia.