Mainonnan tunnistettavuus ja vastuullisuusmarkkinointi

Opettajan johdolla:

  1. Aloittakaa tehtäväkokonaisuus orientoitumalla aiheeseen: Vastuullisia toimijoita – oppimiskokonaisuuden tueksi(pdf).
  2. Täyttäkää alkukysely, joka löytyy yllä olevasta tukimateriaalista. Jokainen oppilas vastaa henkilökohtaisesti kyselyyn ja kysely käydään läpi opettajajohtoisesti esim. Flingan avulla.

Ryhmätyö:

Oppilaat jaetaan 3-4 hengen ryhmiin.  Oppilaat tekevät ryhmissä alla olevat kaksi tehtävää.

A.  Salapoliisin työtä mainoksia tutkien

Seuratkaa ryhmänne kesken erityyppisiä mainoksia: perinteistä mainontaa ja vaikuttajamarkkinointia aktiivisesti viikon ajan. Taltioikaa esimerkiksi valokuvin tai kuvakaappauksilla mainoksia, jotka mielestänne markkinoivat tuotetta tai palvelua vastuullisuuteen vedoten.

Tehkää keräämistänne mainoksista vapaasti valittavalla menetelmällä esim. video tai sähköinen posteri, jossa mainokset on ryhmitelty seuraavien väittämien alle. Tutkikaa tilanteita, joissa ohjaillaan ostamaan:

  • Vetoamalla vastuullisuuteen, jota ei ole perusteltu tai liitetty mihinkään alateemaan
  • Vetoamalla ympäristöväittämiin eli puhumalla ympäristön tilasta tai suojelusta
  • Vetoamalla terveysväittämiin eli puhumalla tuotteen terveellisyydestä
  • Vetoamalla eläinten hyvinvointiin
  • Puhumalla ihmisoikeuksiin liittyvästä eettisyydestä ja työoloista
  • Vetoamalla taloudelliseen vastuullisuuteen, joka huomioi esimerkiksi piilokulut

B. Oman koulun mainos

Tuottakaa oma mainos, jossa markkinoitte kouluanne vastuullisuudella. Mainoksen pitää olla hyvän tavan mukainen ja se saa sisältää ainoastaan perusteltavissa olevia väitteitä.