Asianhallinnan tehtäväkuvaluokitus

Hallintoasiat (00)

Hallintoasioiden ohjaus (00.00)
Hallintoasioiden ohjaus, viraston asettamat työryhmät

Toiminnan suunnittelu, järjestäminen, toteuttaminen ja kehittäminen (00.01)
Hallinnon järjestäminen, riskienhallinta, ohjelma-,hanke-, ja projektitoiminta

Päätöksenteko ja johtaminen (00.02)
Johtoryhmän toiminta

Tarkastustoimi (00.03)
Hallinnon ulkoisen ja sisäisen toiminnan ja talouden valvonta

Kotimainen yhteistyö (00.04)
Ulkopuolisen tahon asettaman työryhmän toiminta/nimeäminen

Muut hallinnolliset asiat (00.99)
Viranomaistoimintaan liittyvät palautteet, tiedustelu ja kantelut

Henkilöstöasiat (01)

Henkilöstöasioiden ohjaus (01.00)
Työnantaja-, henkilöstö- ja palkkapolitiikka

Palvelussuhdeasiat (01.01)
Palvelussuhdeasiat: viran perustaminen, muuttaminen ja lakkauttaminen ja hoitaminen

Palkan, palkkioiden ja korvausten maksaminen (01.02)
Palkan, palkkioiden ja palkanlisien perusteiden laskenta

Osaamisen kehittäminen (01.03)
Henkilöstön kehittäminen ja perehdytys

Työhyvinvoinnin edistäminen (01.04)
Yhteistoiminta-asiat, työterveys ja työsuojelu sekä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus asiat

Talousasiat, verotus ja omaisuuden hallinta (02)
Talousasioiden ohjaus, suunnittelu, raportointi, kirjanpito ja hankintatoimet

Lainsäädäntö ja lainsäädännön soveltaminen (03)
Aloitteet, lausunnot, kuulemiset

Ulkopolitiikka ja kansainvälinen toiminta (04)
Kansainvälisteen toimintaan osallistuminen

Tiedonhallinta ja viestintäpalvelut (07)

Tiedonhallinnan ja viestintäpalveluiden ohjaus (07.00)
Tiedonhallinnan ja viestintäpolitiikan kehittäminen ja ohjaus

Tiedon hallinta ja tietopalvelu (07.01)
Tietoturva, tietosuoja, tietopalvelu ja asiakirjahallinto ja arkistotoimi

Viestintä ja tiedottaminen (07.02)
Ulkoinen ja sisäinen viestinnän ja tiedottamisen järjestäminen, julkaisutoiminta

Tietojärjestelmien kehittäminen ja ylläpito (07.03)
Tietojärjestelmäpalvelun ohjaus ja hallinta

Tutkimus- ja kehittämistoiminta (13)

Elinkeino- ja työvoimapalvelut (Kilpailu- ja kuluttaja-asiat) (14)

Kilpailuasiat (14.00)
Kilpailunrajoitustapaukset, yrityskaupat,  kilpailuneutraliteetti, tuomioistuinkäsittely ja hankintojen valvonta

Kuluttaja-asiat (14.08)

Kuluttajaoikeudellinen valvonta ja taloudelliset hyvitykset (14.08.01)
Valvonnan informaatio-ohjaus, yritysten ennakkotiedustelu, valvontakampanjat, sopimusehdot toimialalle, ryhmäkanne ja ryhmävalitus, kuluttajan avustaminen oikeudessa ja matkavakuusvalvonta- ja konkurssien hoitaminen, Euroopan kuluttajakeskus ja kuluttajaneuvonta

Kuluttajainformaatio (14.08.02)
Kuluttajainformaatio, kuluttajakasvatus ja selvitykset ja vertailut

Alue- ja paikallishallinnon ohjaus (14.08.03)
Aluehallintovirastojen ohjaus

Muut tehtävät (mm. Palveludirektiivi) (14.09)
Palveludirektiivi)