Kilpailuvalvonnan asiantuntijat kertoivat seminaarissa kilpailulain uudistuksesta

Kilpailuvalvonnan seminaarissa lokakuussa 2021 käytiin läpi muun muassa uudistuneita seuraamusmaksun arviointisääntöjä sekä toimialajärjestöjen asemaa. Seminaari keräsi lähes 200 kuulijaa.

Kilpailulain muutokset tulivat voimaan kesäkuussa 2021. Muutokset perustuivat pitkälti niin kutsuttuun ECN+-direktiiviin. Lisäksi kilpailulakiin tehtiin kansallisiin tarpeisiin perustuvia muutoksia kilpailurikkomuksesta määrättävän seuraamusmaksun suuruuden arviointia koskeviin säännöksiin. Näitä muutoksia tarkasteltiin lähemmin Kilpailulaki on uudistunut – Mitä se tarkoittaa kilpailuvalvonnan kannalta? -seminaarissa.

Seminaarin aluksi työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvos Virve Haapajärvi kertoi yleisesti uudistuksesta. Laaja uudistus koski yhteensä noin 40:ää kilpailulain säännöstä, joista osa on kokonaan uusia. ECN+-direktiivi jätti useiden aineellisten kokonaisuuksien osalta melko vähän kansallista liikkumavaraa.

Ennustettavuutta seuraamusmaksujen arviointiin

KKV:n tutkimuspäällikkö Samuli Muotka kertoi seuraamusmaksujen määrän arvioinnin uudistuksesta. Tavoitteena on ollut tehdä seuraamusmaksun arviointisäännöistä tarkempia ja ennustettavampia. Seuraamusmaksun arviointi kansallisissa tapauksissa on nyt lähempänä EU-komission laskentatapaa. Ennen uudistusta seuraamusmaksun määrä perustui kokonaisarviointiin, jossa huomioitiin rikkomuksen laatu ja laajuus, moitittavuuden aste ja rikkomuksen kestoaika. Uudistuksen jälkeen seuraamusmaksu koostuu perusmäärästä ja siihen tehtävistä mukautuksista.

Yhteenliittymille määrättäviin seuraamusmaksuihin muutoksia

ECN+-direktiivistä seurannut merkittävä muutos liittyy elinkeinonharjoittajien yhteenliittymille kilpailurikkomuksista määrättäviin seuraamusmaksuihin ja niiden perimiseen. Näistä seminaarissa kertoi lisää asiantuntija Tiia Sotamaa. Ennen kilpailulain uudistusta yhteenliittymille, kuten toimialajärjestöille, kilpailurikkomuksesta määrättävän seuraamusmaksun määrässä voitiin ottaa huomioon vain yhteenliittymän oma liikevaihto. Siten esimerkiksi toimialajärjestöille määrättävät seuraamusmaksut ovat olleet verrattain pieniä, sillä toimialajärjestöillä ei yleensä ole juurikaan omaa liikevaihtoa.

Nyt kilpailulain uudistuksen jälkeen seuraamusmaksun määrittämisessä otetaan huomioon myös yhteenliittymän jäsenten liikevaihdot, jos rikkomus liittyy yhteenliittymän jäsenten toimintaan. Uutta on myös se, että seuraamusmaksua voidaan periä yhteenliittymän jäseniltä, mikäli yhteenliittymä ei itse sitä kykene maksamaan. Seuraamusmaksun perintä tapahtuu portaittaisella järjestelmällä, jossa maksua peritään ensin yhteenliittymältä, toissijaisesti sen päätöksentekoelimessä edustettuina olleilta jäseniltä ja tämän jälkeen muilta jäseniltä, jotka ovat toimineet markkinoilla, joilla rikkominen tapahtui.

Kilpailulain uudistus kannattaa siis huomioida toimialajärjestöissä ja niihin kuuluvissa yrityksissä. Kilpailuasiainneuvos Mika Hermas kertoikin seminaarissa uudesta toimialajärjestöille tehdystä opastussivusta, jossa muun muassa esitellään käytännön esimerkkejä siitä, milloin toimialajärjestössä tapahtuva yhteistyö on kilpailunvastaista, ja annetaan toimialajärjestöille suosituksia siitä, miten toimimalla ne voivat välttää törmäyksiä kilpailulainsäädännön kanssa. Toimialajärjestöjen toimintaan liittyvä kilpailuoikeus on aidosti monisyistä, Hermas totesi. KKV:n kokemusten mukaan erityisesti pienissä yrityksissä ja niiden toimialajärjestöissä on ollut epätietoisuutta kilpailulain sisällöstä.

Seuraamusmaksu myös tietyistä menettelyrikkomuksista

Päivän päätteeksi erityisasiantuntija Pauliina Scarabattoli kertoi ECN+-direktiivin pohjalta kilpailulakiin lisätystä tiettyjen menettelyrikkomusten sanktioinnista. KKV voi esittää markkinaoikeudelle seuraamusmaksun määräämistä elinkeinonharjoittajalle tai yhteenliittymälle, joka esimerkiksi vastustaa tarkastusta tai rikkoo tarkastuksella asetetun sinetin. Seuraamusmaksu edellyttää tahallisuutta tai tuottamuksellisuutta.

Lue lisää:


Tämä artikkeli on osa KKV:n uutiskirjettä 4/2021.