KKV:ssa edistetään opettajien ja opiskelijoiden kuluttajansuojaosaamista

Kilpailu- ja kuluttajavirastossa pyritään huolehtimaan siitä, että kuluttajien oikeudet toteutuvat mahdollisimman hyvin. Oikeuksien toteutumisen kannalta ei riitä, että KKV valvoo yritysten toiminnan lainmukaisuutta. Yhtä tärkeää on, että kuluttajilla itsellään on riittävät tiedot ja taidot, jotta he osaavat tarpeen tullen vaatia oikeuksiensa toteutumista. Lisäksi myös yritysten on tärkeää tuntea vastuunsa kuluttajansuojan toteutumisessa. KKV tuottaakin myös monipuolista sisältöä ja toimintaa perusopetukseen, ammatilliseen opetukseen ja korkeakouluihin.

– Koulussa ja opinnoissa syntyneet tiedot, taidot, asenteet ja toimintavalmiudet kantavat pitkään läpi arkielämän ja urapolkujen. Siksi on tärkeää kehittää kuluttajakasvatusta ja tuottaa laadukkaita oppimisen palveluita. Jokainen tarvitsee kuluttajataitoja omassa arjessaan. Perusopetuksessa saadun kokonaiskäsityksen ja toimintavalmiuksien päälle rakentuu kyky soveltaa uutta tietoa jatkuvasti muuttuvilla markkinoilla. Lisäksi ammatillisessa opetuksessa ja korkeakouluissa rakennetaan perusopetuksessa syntyneiden kuluttajataitojen päälle ammatillisia valmiuksia, summaa johtava asiantuntija Taina Mäntylä, joka on toiminut oppimisen palveluiden parissa koko 2000-luvun ajan.

Oppimisen palveluiden tuottamisessa lähtökohtana on parantaa kaikkien suomalaisten valmiuksia toimia kuluttajina ja yritysten edustajina. Tätä laajaa tehtävää hoidetaan muun muassa tuottamalla materiaaleja opetuksen tueksi ja toimimalla läheisessä vuoropuhelussa opettajien ja järjestöjen kanssa. – Tänä vuonna tuotimme perusopetukseen ostajan askeleet -testin ja tuloillaan on kuluttajataitojen vaiheita havainnollistavan ostopolkumallin rinnalle myyjän vastuu -polku. Kummankin polun tarkoituksena on konkreti-soida kuluttajansuojaa arjen toiminnan kautta ja helpottaa niin opettamista kuin oppimistakin, Mäntylä kertoo.

– Digitalisaatio on vuosikymmenen aikana muuttanut kuluttamista ja kuluttajataitojen oppimista merkittävästi. Uuden kuluttajakasvatuksen haaste on uudelleenajatella koko kuluttamisen käsite niin, ettei digi-taalisuus tai kestävyys ole erillinen osaamisalueensa, vaan osa kokonaisvaltaista oppimista. KKV:n oppimisen palveluiden kannalta se tarkoittaa uusia välineitä, kuten esimerkiksi uudenlaisen oppimisalustan käyttöönottoa palveluiden tuottamisessa.

Käytössä laajat verkostot osaamisen vahvistamiseksi

KKV:ssa oppimisen palveluiden parissa on Mäntylän lisäksi työskennellyt projektityöntekijä ammatillisen osaamisen palveluiden kehittämisessä. Sisältöjen tuottamisessa ja uudenlaisten oppimistapojen kehittämisessä on myös vuosittain mukana yksi tai useampi korkeakouluharjoittelija, jotka ovat usein kotitalousopettajaopiskelijoita ja muita tulevia pedagogiikan ammattilaisia.

– Käytännön työmme sisältää paljon oppimisen palveluiden kehittämistä kuten EU-yhteistyötä kuluttaja-kasvatuksen asiantuntijaryhmissä, verkostoyhteistyötä kotimaassa esimerkiksi mediakasvatuksen ja talouskasvatuksen toimijoiden kanssa, täydennyskoulutuspäiviä opettajille ja opetusaineistojen tuottamista KKV:n verkkosivuille. Yhä tärkeämmässä roolissa on sosiaalisen median kautta opettajille tarjottu ajankohtainen sisältö ja vuorovaikutus KKV:n kuluttajakasvatuksesta ja -oppimisesta kertovan KULMA-blogin kautta.

KKV tekee tiiviisti yhteistyötä myös opettajankoulutuksen ja Opetushallituksen kanssa. – Opettajien tietämys kulutusympäristön muutoksista on ensiarvoisen tärkeää, jotta kuluttajien valmiuksia voidaan parrantaa. Eri opettajajärjestöt ja opettajille täydennyskoulutusta tuottavat tahot ovat opettajien saavuttamiseksi tärkeitä. Olemme viimeisen vuoden aikana vahvistaneet sidosryhmäyhteistyötä etenkin ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Keskusteluja on käyty siitä, millaista tukea tarvitaan kuluttajataitojen opettamiseksi tuleville yrittäjille ja työntekijöille. Käymme esimerkiksi paraikaa vuoropuhelua ja pohdimme mahdollisuuksia uusien myyjän vastuuta käsittelevien pilottiaineistojen tuottamiseksi, Mäntylä kertoo.

Uusin tieto nopeasti kaikkien ulottuville

Mäntylä pitää työnsä parhaana puolena sitä, että saa olla tekemisissä ajankohtaisten asioiden kanssa. Uudet ilmiöt tulevat tietoon kuluttajien yhteydenottojen kautta tuoreeltaan ja ne voidaan huomioida nopeasti esimerkiksi uudenlaisten oppimismateriaalien tuottamisessa.

– Toisaalta ilmiöt ovat niin uusia, ettei niitä ole käsitteellistetty tai pohdittu aiemmin oppimisen näkökulmasta. Näiden pohtiminen yhdessä kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa onkin antoisaa. Riemua tuottaa myös se, kun vaikeasta asiasta lopulta pystyy tuottamaan opetukseen selkää ja ymmärrettävää tietoa ja ennen kaikkea kaikkien käyttöön sopivia tapoja ratkoa arkielämän ongelmatilanteita, Mäntylä summaa.

Tutustu:


Tämä artikkeli on osa KKV:n uutiskirjettä 2/2020.