Matkanjärjestäjien verkkosivuilta löytyi lukuisia puutteita uuden matkapakettilain valossa

Monet matkanjärjestäjät eivät ole kertoneet verkkosivuillaan kaikkia tietoja, joita vuonna 2018 voimaan tullut matkapalvelulainsäädäntö edellyttää. Kuluttaja-asiamies tarkasteli matkanjärjestäjien verkkosivuja uuden lain oltua voimassa vuoden ajan ja löysi monenlaisia puutteita.

Kuluttaja-asiamies tarkasti heinäkuussa 2019 yhteensä 36 keskisuuren matkanjärjestäjän verkkosivut. Tarkastelu ajoitettiin niin, että matkapalveluyhdistelmistä annettu laki oli ehtinyt olla vuoden voimassa ja toimiala oli ehtinyt sopeutua uuden sääntelyn vaatimuksiin. Huomiota kiinnitettiin muun muassa siihen, ottavatko matkanjärjestäjät vastuun verkossa myymistään matkapaketeista, noudattavatko ne uusia yleisiä matkapakettiehtoja kumottujen valmismatkaehtojen sijasta sekä täyttävätkö yritykset tiedonantovelvollisuutensa antamalla vakiomuotoisen tietolomakkeen matkan varauksen yhteydessä.

Kuluttaja-asiamiehen havaintojen mukaan 32 matkanjärjestäjän verkkosivuilla oli erilaisia puutteita. Useat toimijat eivät antaneet matkojen varausprosessissa matkapakettilain edellyttämää vakiomuotoista tietolomaketta lainkaan tai se annettiin puutteellisesti. Osa matkanjärjestäjistä sovelsi myös kumottuun valmismatkalakiin perustuvia ehtoja, eikä tarjonnut kuluttajille uuden sääntelyn mukaisia sopimusehtoja, kuten esimerkiksi yleisiä matkapakettiehtoja. Näin ollen kuluttajat eivät välttämättä saaneet selkeää kuvaa esimerkiksi siitä, olivatko he ylipäänsä ostamassa matkapakettia, jota koskevat uuden sääntelyn mukaiset oikeudet ja kuka kantaa vastuun mahdollisissa virhetilanteissa.

Tarkastelun kohteena olleista matkanjärjestäjistä kuluttaja-asiamies kohdisti valvontatoimenpiteitä 23 matkanjärjestäjään yritysten koon ja puutteiden laadun perusteella. 18 matkanjärjestäjälle lähetettiin loppuvuodesta 2019 toimenpidepyynnöt, joissa heitä ohjeistettiin puutteiden korjaamiseksi. Viidelle yritykselle lähetettiin selvityspyynnöt.

Lähes kaikki yritykset ovat joko tehneet tarpeelliset korjaukset verkkosivuilleen tai luvanneet tehdä ne kuluttaja-asiamiehen edellyttämällä tavalla. Osalle matkanjärjestäjistä kuluttaja-asiamies tulee vielä antamaan lisäohjeistusta.

”Tarkastelu osoittaa, että toimiala ei ole vielä omaksunut muun muassa keskeisiä uusia tiedonantovelvoitteita. Tästä huolimatta lähes kaikki matkanjärjestävät ovat reagoineet nopeasti kuluttaja-asiamiehen pyyntöihin ja ryhtyneet välittömästi korjaamaan puutteita”, toteaa kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

Uusi matkapakettilaki laajensi soveltamisalaa ja kuluttajan turvaa

EU:n matkapaketteja ja yhdistettyjä matkajärjestelyjä koskevaan direktiiviin perustuva kansallinen laki matkapalveluyhdistelmistä on ollut voimassa 1.7.2018 alkaen. Laki on vanhaa valmismatkalakia laajempi ja koskee aiempaa suurempaa joukkoa matkanjärjestäjiä.

Uuden lain myötä kuluttaja-asiamies ja Suomen matkatoimistoalan liitto ry (SMAL) neuvotteli myös yleiset matkapakettiehdot, joissa on huomioitu matkanjärjestäjille asetetut uudet velvollisuudet.

 

Lisätietoa KKV:n sivuilla:

 


Tämä artikkeli on osa Kuluttaja-asiamiehen uutiskirjettä 1/2020