Anyfinin vaikuttajamarkkinointi lainvastaista – markkinoi luottoja taloudenhallintakeinona ja lupasi alentaa kustannuksia

Kuluttaja-asiamies on puuttunut Anyfin AB filial i Finlandin Instagramissa harjoittamaan vaikuttajamarkkinointiin, jossa yritys kuvasi luotonantotoimintaansa taloudenhallinnaksi ja lupasi madaltavansa luoton kustannuksia. Kuluttaja-asiamies katsoi, että markkinointi oli sopimatonta ja hyvän luotonantotavan vastaista. Anyfin sitoutui muuttamaan luottojensa markkinointia kuluttaja-asiamiehen edellyttämällä tavalla.

Anyfin toimii kuluttajaluoton myöntäjänä, joka uudelleenrahoittaa olemassa olevia kuluttajaluottoja, ja se on markkinoinut palveluaan näkyvästi vaikuttajamarkkinoinnilla Instagramissa. Vaikuttajien, kuten Martina Aitolehden ja Mimmit sijoittaa -tilin, julkaisuissa kuvattiin Anyfinin luotonantotoimintaa jälleenrahoituksena ja yrityksen sovellusta taloudenhallintasovelluksena. Julkaisuissa todettiin, että Anyfin ei tarjoa uutta luottoa tai lisää luottoa. Vaikuttajat myös kuvailivat palvelua säästövinkkinä taloudenhallintaa käsittelevissä julkaisuissaan. Kuluttajille tarjottiin lisäksi 20 euron alennusta ensimmäisestä laskusta.

Kuluttaja-asiamies katsoi, ettei Anyfinin rooli luotonantajana käynyt riittävän selkeästi ilmi julkaisuista ja markkinoinnin kokonaisvaikutelma hämärsi kuluttajan kykyä ymmärtää, minkälainen palvelu Anyfin on.

“Erityisesti nuorille aikuisille suunnatussa luottojen markkinoinnissa korostuu epätasapaino luotonantajan eduksi. Luotonantajan tulee toiminnassaan huomioida myös kuluttajan etu, jotta tämä pystyy harkitsemaan päätöstään luotonotosta huolellisesti.”

Kuluttaja-asiamies Katri Väänänen

Anyfinin markkinoinnissa kuluttajalle ei tehty selväksi palvelun tosiasiallista luonnetta, markkinoinnin pääsanomana ei esitetty tarjottavaa luottoa ja luotonotto esitettiin kuluttajalle taloudenhallintakeinona. Näin ollen Anyfinin markkinointi oli harhaanjohtavaa ja hyvän luotonantotavan vastaista.

Väite luottokustannusten madaltamisesta ei saa johtaa kuluttajia harhaan

Anyfin toi esiin markkinoinnissaan, että yrityksen avulla kuluttajan oli mahdollista madaltaa olemassa olevan luoton kustannuksia, koska yritys tekee luottotarjouksen ainoastaan, mikäli se laskee voivansa alentaa luoton kustannuksia.

Kuluttaja-asiamiehen valvonnan aikana selvisi Anyfinin tarjoavan viitekorkosidonnaisia luottoja. Viitekoron muutosten vuoksi Anyfinin ei ollut mahdollista laskea kuluttajan todellista tulevaa säästöä, joten yrityksen väite kustannusten madaltamisesta oli totuudenvastainen.

“Kuluttajia ei voi houkutella luotonottoon totuudenvastaisilla säästöväitteillä. Jos yritys esittää luottotarjouksen yhteydessä kustannusvertailua, tulee kuluttajalle olla selvää, että kyseessä on vertailu eikä tosiasiallinen säästö.”

Kuluttaja-asiamies Katri Väänänen

Kuluttaja-asiamies kiinnitti yrityksen huomiota siihen, että kun kuluttajalle esitetään tarjouksen tekohetken mukaisiin kustannuksiin perustuva vertailu, tulee siinä tuoda selkeästi esille, mihin tietoihin vertailu perustuu. Esimerkiksi vertailtaessa keskenään kiinteäkorkoista ja vaihtuvakorkoista luottoa, kuluttajalle pitää tulla selväksi, mitä tämä merkitsee koko luottosuhteen todellisten kustannusten kannalta.

Anyfinin menettely oli kuluttajien kannalta sopimatonta ja hyvän luotonantotavan vastaista.

Luoton korosta kerrottava markkinoinnissa kaikki tarvittavat tiedot

Kuluttaja-asiamies kiinnitti Anyfinin huomiota siihen, että kun kuluttajalle tarjottava luotto on vaihtuvakorkoinen, on tärkeää, että kuluttajalle annetaan selkeästi tieto siitä, mistä kuluttajan luoton korko muodostuu. Tiedot tulee antaa siten, että kuluttajalle ei synny harhaanjohtavaa kuvaa luoton korosta ja sen määräytymisperusteista.

Kuluttaja-asiamies edellytti Anyfinin sitoutuvan siihen, että se ilmoittaa kuluttajalle selkeästi ja samassa näkymässä prosenttilukuina tiedot luoton koron marginaalista, viitekorosta, kokonaiskorosta ja todellisesta vuosikorosta sekä ennen luottosopimuksen solmimista että itse luottosopimuksessa.

Olennaiset tiedot annettava myös alennuksen yhteydessä

Kuluttajaluoton mainonnassa on ilmoitettava luoton todellinen vuosikorko, jos mainonnasta ilmenee luoton korko tai muu luotosta perittäviä kustannuksia kuvaava luku taikka muu luottosopimuksen ehtoja koskeva tieto.

Koska vaikuttajat mainostivat 20 euron alennusta uusille Anyfinin käyttäjille, luotosta olisi pitänyt ilmoittaa kaikki kuluttajansuojalain mukaan kuluttajaluotosta mainonnassa ilmoitettavat tiedot. Kuluttaja-asiamies kiinnitti huomiota siihen, että jos alennuksesta kerrotaan julkaisun kuvatekstissä, tiedot pitää ilmoittaa selkeästi, näkyvästi ja tiiviisti samassa näkymässä, ei esimerkiksi Instagramin kuvakarusellin jälkimmäisissä kuvissa.

Anyfin sitoutui muuttamaan menettelyjään kuluttaja-asiamiehen vaatimalla tavalla.

Lue lisää

Kuluttaja-asiamiehen ratkaisu: Hyvä luotonantotapa ja markkinoinnin harhaanjohtavuus