Anyfins influerarmarknadsföring är lagstridig – marknadsförde krediter som en ekonomiförvaltningsmetod och lovade sänka kostnaderna

Konsumentombudsmannen har ingripit i den influerarmarknadsföring som Anyfin AB filial i Finland bedriver på Instagram, där företaget beskrev sin kreditgivningsverksamhet som ekonomiförvaltning och lovade att sänka kreditkostnaderna. Konsumentombudsmannen ansåg att marknadsföringen var olämplig och stred mot god kreditgivningssed. Anyfin förband sig att ändra marknadsföringen av sina krediter på det sätt som konsumentombudsmannen krävde.

Anyfin är en konsumentkreditgivare som omfinansierar befintliga konsumentkrediter. Företaget har marknadsfört sina tjänster synligt genom influerarmarknadsföring på Instagram. I publikationer av influerare, till exempel Martina Aitolehti och kontot Mimmit sijoittaa, beskrevs Anyfins kreditgivningsverksamhet som refinansiering och företagets app som en ekonomiförvaltningsapp. I publikationerna konstaterade man att Anyfin inte erbjuder ny kredit eller ökar krediten. Influerarna beskrev också tjänsten som ett spartips i sina publikationer som handlade om ekonomiförvaltning. Konsumenterna erbjöds dessutom en rabatt på 20 euro på den första fakturan.

Konsumentombudsmannen ansåg att Anyfins roll som kreditgivare inte framgick tillräckligt tydligt av publikationerna och att marknadsföringens helhetsintryck fördunklade konsumentens förmåga att förstå vilken typ av tjänst Anyfin är.

“Särskilt i marknadsföringen av krediter som riktar sig till unga vuxna framhävs en obalans till förmån för kreditgivaren. Kreditgivaren ska i sin verksamhet också beakta konsumentens intresse för att denna noggrant ska kunna överväga sitt beslut om kredittagning."

Konsumentombudsman Katri Väänänen

I Anyfins marknadsföring klargjordes inte tjänstens faktiska karaktär för konsumenten, den kredit som erbjuds var inte huvudbudskapet i marknadsföringen och kredittagningen presenterades för konsumenten som ett sätt att hantera ekonomin. Således var Anyfins marknadsföring vilseledande och stred mot god kreditgivningssed.

Påståendet om att kreditkostnaderna sänks får inte vilseleda konsumenterna

Anyfin framförde i sin marknadsföring att konsumenten med hjälp av företaget hade möjlighet att sänka kostnaderna för den befintliga krediten, eftersom företaget ger ett kreditanbud endast om det beräknar att det kan sänka kostnaderna för krediten.

Under konsumentombudsmannens tillsyn framkom det att Anyfin erbjuder krediter som är bundna till referensräntan. På grund av ändringarna i referensräntan var det inte möjligt för Anyfin att beräkna konsumentens verkliga kommande inbesparing, så företagets påstående om att kostnaderna skulle sänkas var osant.

“Det är inte tillåtet att locka konsumenter till kredittagning med osanna påståenden om inbesparingar. Om företaget i samband med kreditanbudet föreslår en kostnadsjämförelse ska det vara klart för konsumenten att det är fråga om en jämförelse och inte en faktisk inbesparing.”

Konsumentombudsman Katri Väänänen

Konsumentombudsmannen fäste företagets uppmärksamhet vid att när en jämförelse som baserar sig på kostnaderna vid tidpunkten för uppgörandet av anbudet presenteras för konsumenten ska det tydligt framgå vilka uppgifter jämförelsen grundar sig på. När man till exempel jämför en kredit med fast ränta och en kredit med rörlig ränta sinsemellan måste det vara klart för konsumenten vad detta innebär för de faktiska kostnaderna under hela kreditförhållandet.

Anyfins förfarande var otillbörligt för konsumenterna och stred mot god kreditgivningssed.

All nödvändig information om krediträntan måste anges i marknadsföringen

Konsumentombudsmannen fäste Anyfins uppmärksamhet vid att när en kredit som erbjuds konsumenten har rörlig ränta är det viktigt att konsumenten får tydlig information om vad räntan på konsumentens kredit består av. Informationen ska ges så att konsumenten inte får en vilseledande bild av räntan på krediten och grunderna för hur den bestäms.

Konsumentombudsmannen krävde att Anyfin ska förbinda sig till att tydligt och i samma vy ge konsumenten information om krediträntans marginal, referensräntan, den totala räntan och den effektiva räntan som procenttal både innan kreditavtalet ingås och i själva kreditavtalet.

Väsentliga uppgifter ska även ges i samband med rabatten

I reklam för konsumentkrediter ska den effektiva räntan anges om räntan för krediten, någon annan sifferuppgift som beskriver kostnaderna för krediten eller någon annan information om villkoren i kreditavtalet framgår av reklamen.

Eftersom influerarna gjorde reklam för en 20 euros rabatt till nya Anyfinanvändare, borde alla uppgifter om krediten som enligt konsumentskyddslagen ska nämnas i reklam för konsumentkrediter ha lämnats i reklamen. Konsumentombudsmannen fäste uppmärksamhet vid att om man informerar om rabatten i publikationens bildtext ska informationen anges tydligt, synligt och koncist i samma vy, inte till exempel på de senare bilderna i bildkarusellen på Instagram.

Anyfin förband sig att ändra sina förfaringssätt på det sätt som konsumentombudsmannen krävde.

Läs mer

Konsumentombudsmannens avgörande: God kreditgivningssed och vilseledande marknadsföring (på finska)