KKV: Elvera ei noudattanut erityisalojen hankintalakia helikopteripalveluiden hankinnassa

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) 26.4.2021 antaman päätöksen mukaan infrayhtiö Elvera Oy ei noudattanut erityisalojen hankintalakia, kun se hankki helikopterisahausta, lentotarkistuksia ja häiriöaikaisia partiolentoja.

Elvera on erityisalojen hankintalain mukainen julkinen yritys, joka rakentaa sähkön, veden, lämmön sekä tietoliikenteen infraverkkoja sekä huolehtii niiden kunnossapidosta, ylläpidosta ja vianhoidosta. Elvera pyysi tammikuussa 2020 sähköpostitse tarjouksia sähköverkkojen johtokatujen helikopterisahauksesta, lentotarkistuksista ja häiriöaikaisista partiolennoista alalla toimivilta yrityksiltä. Palveluiden kokonaisarvo oli noin miljoona euroa.

Hankinnasta ei julkaistu erityisalojen hankintalain mukaista hankintailmoitusta. Elvera perusteli tätä sillä, että hankinnan tarkoituksena oli jälleenmyynti ulkopuolisille tahoille, jolloin hankintaa ei erityisalojen hankintalain mukaan tarvitse kilpailuttaa.

KKV katsoi kuitenkin päätöksessään, että palveluiden myynti ei tapahtunut ulkopuolisille tahoille laissa tarkoitetulla tavalla. Elvera jälleenmyi hankkimiaan sahaus-, tarkistus- ja partiolentopalveluita erityisalojen hankintalain mukaiselle yhteisyritykselle, jonka se itse osittain omistaa. Tämän sidonnaisuuden vuoksi palvelut ostaneella yrityksellä oli ollut erityisalojen hankintalain perusteella oikeus suorahankintaan nimenomaan Elveralta. Virasto katsoi, että kyseisissä olosuhteissa Elveralla oli tosiasiallinen erityisoikeus palveluiden myyntiin, eivätkä muut olleet voineet myydä palveluita samoin edellytyksin. Hankinnasta olisi siten pitänyt julkaista erityisalojen hankintalain mukainen hankintailmoitus.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto kiinnitti Elveran huomion erityisalojen hankintalain noudattamiseen ja erityisesti lain soveltamisalapoikkeuksen edellytyksiin.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Johanna Kirveskoski, p. 029 505 3710
Tutkimuspäällikkö Max Jansson, p. 029 505 3688
etunimi.sukunimi@kkv.fi

Erityisalojen hankintalakia sovelletaan vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien hankintayksiköiden julkisiin hankintoihin. Lain 127 §:n perusteella Kilpailu- ja kuluttajavirasto valvoo lain noudattamista. KKV voi antaa havaitsemastaan lainvastaisuudesta hankintayksikölle huomautuksen tai muuta hallintolaissa tarkoitettua hallinnollista ohjausta. Laittomien suorahankintojen osalta KKV voi hankintalain perusteella kieltää hankintapäätöksen täytäntöönpanon. EU-kynnysarvot ylittävien suorahankintojen osalta KKV voi myös tehdä markkinaoikeudelle esityksen seuraamusten, kuten seuraamusmaksun, sopimuskauden lyhentämisen tai hankintapäätöksen kumoamisen määräämiseksi. Sama koskee kansalliset kynnysarvot ylittäviä hankintalaissa tarkoitettuja palveluhankintoja tai käyttöoikeussopimuksia, jotka on tehty suorahankintana ilman laissa säädettyä perustetta. Esitystä markkinaoikeudelle ei kuitenkaan voida tehdä, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinnasta hankintalaissa tarkoitetun suorahankintaa koskevan ilmoituksen.