KKV esittää Hangon kaupungille 65 000 euron seuraamusmaksua terveyspalvelujen laittomasta suorahankinnasta

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) esittää markkinaoikeudelle 65 000 euron seuraamusmaksun määräämistä Hangon kaupungille hankintalain rikkomisesta. Vuonna 2021 kaupunki pilkkoi vastaanottopalvelujen hankinnan lainvastaisesti osiin ja laiminlöi kilpailuttamisvelvoitteensa.

Hangon kaupunki on ulkoistanut terveyskeskuksensa vastaanottopalvelut. Kaupunki päätti keväällä 2021 hankkia vastaanottopalveluita suorahankintana yksityiseltä lääkäriasemalta yhdeksi vuodeksi. Suorahankinta tehtiin samalta yritykseltä, jonka kanssa aiemmin tehty kilpailutettu sopimus oli päättynyt.

Kaupunki käsitteli vastaanottopalvelujen hankintaa uudestaan syksyllä 2021 havaittuaan, että suorahankinnan arvo ylittää sosiaali- ja terveyspalvelujen hankintoihin sovellettavan 400 000 euron kynnysarvon, jolloin hankinta pitäisi kilpailuttaa. Kaupunki lyhensi sopimuksen viiden kuukauden mittaiseksi, jotta hankinnan arvo jäisi alle kynnysarvon. Kun sopimuskausi oli päättymässä, kaupunki teki uuden kahdeksan kuukauden mittaisen palveluhankinnan. Ostettujen vastaanottopalvelujen arvo oli yhteensä noin 1,4 miljoonaa euroa.

”Hankintalaissa kielletään hankintojen pilkkominen osiin, jos pilkkomisella pyritään välttämään kilpailuttamisvelvoite. Hankintalain tavoitteena on, että julkisia varoja käytetään tehokkaasti ja hankintamenettelyt toteutetaan avoimesti ja syrjimättömästi.”

Asiantuntija Heikki Puttonen

Kaupunki perusteli suorahankintaa muun muassa sote-uudistuksen aiheuttamalla epävarmuudella, yksittäisten asiakkaiden hoitosuhteiden turvaamisella sekä teknisillä ja taloudellisilla perusteilla, jotka kaupungin mukaan edellyttivät sopimuksen jatkamista saman palvelutuottajan kanssa. KKV katsoi, että kaupungin esittämät perusteet eivät soveltuneet hankintaan, ja se olisi pitänyt kilpailuttaa.

Virasto esittää markkinaoikeudelle 65 000 euron seuraamusmaksun määräämistä hankintalain vastaisesta suorahankinnasta.

Lisätietoja 

Sähköpostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi@kkv.fi

Heikki Puttonen

Erityisasiantuntija

Elisa Haatainen

Tutkimuspäällikkö

Kilpailu- ja kuluttajavirasto valvoo julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön noudattamista. KKV voi antaa havaitsemansa lainvastaisuuden johdosta hankintayksikölle huomautuksen tai muuta hallinnollista ohjausta. KKV voi myös kieltää laittoman suorahankinnan hankintapäätöksen täytäntöönpanon. Lisäksi virasto voi tehdä EU-kynnysarvot ylittävistä suorahankinnoista markkinaoikeudelle esityksen seuraamusten, kuten seuraamusmaksun, sopimuskauden lyhentämisen tai hankintapäätöksen kumoamisen määräämiseksi. Sama koskee kansalliset kynnysarvot ylittäviä hankintalain liitteessä E tarkoitettuja palveluhankintoja tai käyttöoikeussopimuksia, jotka on tehty suorahankintana ilman laissa säädettyä perustetta. Esitystä markkinaoikeudelle ei kuitenkaan voida tehdä, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinnasta suorahankintaa koskevan ilmoituksen.

Lue lisää julkisten hankintojen valvonnasta.