KKV framställer en påföljdsavgift på 65 000 euro för Hangö stad för olaglig direktupphandling av hälsovårdstjänster

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) gör en framställning till marknadsdomstolen om att påföra Hangö stad en påföljdsavgift för brott mot upphandlingslagen. År 2021 delade staden på ett lagstridigt sätt upp upphandlingen av mottagningstjänster och försummade då sin skyldighet att konkurrensutsätta upphandlingen.

Hangö stad har lagt ut mottagningstjänsterna vid sin hälsovårdscentral på entreprenad. Våren 2021 beslöt staden att skaffa mottagningstjänsterna genom direktupphandling från en privat läkarstation för en tidsperiod på ett år. Det tidigare avtalet, som konkurrensutsatts, hade upphört att gälla och direktupphandlingen gjordes från samma företag som i det tidigare avtalet.

Staden behandlade upphandlingen av mottagningstjänster på nytt hösten 2021 efter att ha noterat att värdet på direktupphandlingen överskrider det tröskelvärde på 400 000 euro som tillämpas på upphandling av social- och hälsovårdstjänster. Om upphandlingen överskrider tröskelvärdet ska den konkurrensutsättas. Staden förkortade kontraktet till fem månader för att värdet på upphandlingen skulle underskrida tröskelvärdet. När avtalsperioden höll på att löpa ut gjorde staden en ny tjänsteupphandling på åtta månader. Värdet på de köpta mottagningstjänsterna uppgick sammanlagt till cirka 1,4 miljoner euro.

"Upphandlingslagen förbjuder att upphandlingar delas upp om man genom uppdelningen försöker undvika skyldigheten att konkurrensutsätta upphandlingen. Syftet med upphandlingslagen är att trygga en effektiv användning av offentliga medel och att upphandlingsförfarandet är öppet och icke-diskriminerande.”

Sakkunnig Heikki Puttonen

Staden motiverade direktupphandlingen bland annat med den osäkerhet som orsakas av social- och hälsovårdsreformen, tryggandet av de enskilda klienternas vårdrelationer samt med tekniska och ekonomiska grunder som enligt staden krävde att avtalet förlängdes med samma serviceproducent. KKV ansåg att de grunder som staden framförde inte kan tillämpas på den aktuella upphandlingen och att den borde ha konkurrensutsatts.

KKV gör en framställning om en påföljdsavgift på 65 000 euro för direktupphandling som strider mot upphandlingslagen.

Mer information 

E-post: fornamn.efternamn@kkv.fi

Heikki Puttonen

Specialsakkunnig

Elisa Haatainen

Forskningschef