KKV: HUS ei noudattanut hankintalakia elvytyspalkeiden hankinnassa

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) 21.6.2021 antaman päätöksen mukaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) ei noudattanut hankintalakia, kun se päätti lokakuussa 2020 elvytyspalkeiden suorahankinnasta. Hankinnan arvo oli noin 260 000 euroa, ja se olisi pitänyt kilpailuttaa.

HUS teki 13.10.2020 suorahankintapäätöksen elvytyspalkeiden ja niihin liittyvien kulutustarvikkeiden hankinnasta. HUS pyysi tarjousta vain yhdeltä toimittajalta, jolta se oli aiemminkin hankkinut vastaavia elvytyspalkeita.

Hankinnasta julkaistiin suorahankintapäätöksen tekemisen jälkeen EU-suorahankintailmoitus, jossa hankinnan ennakoiduksi arvoksi ilmoitettiin 260 000 euroa. HUS perusteli suorahankintaa sillä, ettei hankintayksikkö ollut saanut vuonna 2016 tehtyyn kilpailutukseen yhtäkään tarjouspyynnön vaatimukset täyttävää tarjousta.

KKV:n selvittäessä asiaa HUS totesi, että tehdyn suorahankinnan oikeampi peruste olisi se, että valitun toimittajan elvytyspalkeet ovat hankintayksikön tietojen mukaan ainoat markkinoilla olevat palkeet, jotka ovat yhteensopivia HUSilla jo käytössä olevien elvytyspalkeiden kanssa.

HUSin näkemys markkinoilla olevista tarjoajista sekä elvytyspalkeiden yhteensopivuudesta perustui vuonna 2016 tehtyyn kilpailutukseen, eikä markkinaa ollut selvitetty tämän jälkeen. KKV toteaa päätöksessään, ettei neljä vuotta sitten tehtyä kilpailutusta voida pitää riittävänä selvityksenä markkinatilanteesta. Kun kilpailutusta ei ole tehty, hankintayksikön tulee esittää selvitystä siitä, ettei soveltuvaa tuotetta olisi ollut saatavissa markkinoilta tai että sopivaa laitetta ei olisi voinut toimittaa jokin muu yritys.

”Hankintojen kilpailuttamisella varmistetaan tarjoajien tasapuolinen kohtelu sekä mahdollisuus kilpailla tuotteiden laadulla ja hinnalla. Markkinatilanne voi muuttua nopeastikin, ja neljä vuotta sitten tehty kilpailutus ei voi toimia perusteena suorahankinnalle”, tutkimuspäällikkö Max Jansson toteaa.

KKV antoi HUSille huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja:
Asiantuntija Alma Wahrmann, p.  029 505 3037
etunimi.sukunimi@kkv.fi

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on annettu tehtäväksi valvoa julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön noudattamista. KKV voi antaa havaitsemastaan lainvastaisuudesta hankintayksikölle huomautuksen tai muuta hallintolaissa tarkoitettua hallinnollista ohjausta. Laittomien suorahankintojen osalta KKV voi hankintalain perusteella kieltää hankintapäätöksen täytäntöönpanon. EU-kynnysarvot ylittävien suorahankintojen osalta KKV voi myös tehdä markkinaoikeudelle esityksen seuraamusten, kuten seuraamusmaksun, sopimuskauden lyhentämisen tai hankintapäätöksen kumoamisen määräämiseksi. Sama koskee kansalliset kynnysarvot ylittäviä hankintalaissa tarkoitettuja palveluhankintoja tai käyttöoikeussopimuksia, jotka on tehty suorahankintana ilman laissa säädettyä perustetta. Esitystä markkinaoikeudelle ei kuitenkaan voida tehdä, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinnasta hankintalaissa tarkoitetun suorahankintaa koskevan ilmoituksen.