KKV: HUS följde inte upphandlingslagen vid anskaffning av andningsballonger

Enligt Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) beslut 21.6.2021 följde Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) inte upphandlingslagen när den i oktober 2020 beslutade om direktupphandling av andningsballonger. Upphandlingens värde var cirka 260 000 euro och den borde ha konkurrensutsatts.

HUS fattade 13.10.2020 ett direktupphandlingsbeslut om anskaffning av andningsballonger och tillhörande förbrukningsartiklar. HUS begärde offert endast av den leverantör som man tidigare hade köpt motsvarande produkter av.

Efter att beslutet om direktupphandling fattats publicerades en EU-upphandlingsannons, enligt vilken upphandlingens uppskattade värde var 260 000 euro. HUS motiverade direktupphandlingen med att den upphandlande enheten inte hade fått ett enda anbud som uppfyllde kraven i anbudsförfrågan vid konkurrensutsättningen 2016.

När KKV utredde ärendet konstaterade HUS att en mer korrekt grund för direktupphandlingen är att den valda leverantörens andningsballonger enligt den upphandlande enhetens uppgifter är de enda som finns på marknaden och som är kompatibla med de andningsballonger som redan används på HUS.

HUS syn på vilka anbudsgivare som finns på marknaden och om andningsballongernas kompatibilitet baserade sig på den konkurrensutsättning som genomfördes 2016 och marknaden hade inte undersökts därefter. KKV konstaterar i sitt beslut att den konkurrensutsättning som gjordes för fyra år sedan inte kan anses vara en tillräcklig utredning av marknadsläget. Eftersom ingen konkurrensutsättning har gjorts ska den upphandlande enheten lägga fram en utredning om att ingen lämplig produkt hade funnits på marknaden eller att ingen lämplig utrustning hade kunnat levereras av något annat företag.

”Genom konkurrensutsättning av upphandlingar säkerställs en jämlik behandling av anbudsgivarna samt möjligheten att konkurrera med produkternas kvalitet och pris. Marknadsläget kan förändras snabbt och konkurrensutsättningen för fyra år sedan kan inte utgöra en grund för direktupphandling”, konstaterar forskningschef Max Jansson.

KKV gav HUS en anmärkning om att upphandlingslagen inte hade följts.

Offentlig version av beslutet (på finska)

Mer information:
Sakkunnig Alma Wahrmann, tfn 029 505 3037
fornamn.efternamn@kkv.fi

I lagen om offentlig upphandling och koncession har Konkurrens- och konsumentverket getts i uppdrag att övervaka att lagstiftningen om offentlig upphandling följs. KKV kan, vid uppmärksammande av lagstridighet, ge den upphandlande enheten en anmärkning eller annan administrativ instruktion som avses i förvaltningslagen. Med anledning av olagliga direktupphandlingar kan KKV med stöd av upphandlingslagen förbjuda att upphandlingsbeslutet verkställs. Då direktupphandlingar överstiger EU:s tröskelvärden kan KKV också göra en framställan till marknadsdomstolen om påföljder, såsom påföljdsavgift, förkortning av avtalsperiod eller upphävande av upphandlingsbeslut. Samma gäller tjänsteupphandlingar eller koncessioner enligt upphandlingslagen som överstiger de nationella tröskelvärdena och som gjorts som direktupphandling utan laglig grund. Framställan till marknadsdomstolen kan inte göras om den upphandlande enheten har gjort anmälan om direktupphandling enligt upphandlingslagen.

sta. Hankinnan arvo oli noin 260 000 euroa, ja se olisi pitänyt kilpailuttaa.

HUS teki 13.10.2020 suorahankintapäätöksen elvytyspalkeiden ja niihin liittyvien kulutustarvikkeiden hankinnasta. HUS pyysi tarjousta vain yhdeltä toimittajalta, jolta se oli aiemminkin hankkinut vastaavia elvytyspalkeita.

Hankinnasta julkaistiin suorahankintapäätöksen tekemisen jälkeen EU-suorahankintailmoitus, jossa hankinnan ennakoiduksi arvoksi ilmoitettiin 260 000 euroa. HUS perusteli suorahankintaa sillä, ettei hankintayksikkö ollut saanut vuonna 2016 tehtyyn kilpailutukseen yhtäkään tarjouspyynnön vaatimukset täyttävää tarjousta.

KKV:n selvittäessä asiaa HUS totesi, että tehdyn suorahankinnan oikeampi peruste olisi se, että valitun toimittajan elvytyspalkeet ovat hankintayksikön tietojen mukaan ainoat markkinoilla olevat palkeet, jotka ovat yhteensopivia HUSilla jo käytössä olevien elvytyspalkeiden kanssa.

HUSin näkemys markkinoilla olevista tarjoajista sekä elvytyspalkeiden yhteensopivuudesta perustui vuonna 2016 tehtyyn kilpailutukseen, eikä markkinaa ollut selvitetty tämän jälkeen. KKV toteaa päätöksessään, ettei neljä vuotta sitten tehtyä kilpailutusta voida pitää riittävänä selvityksenä markkinatilanteesta. Kun kilpailutusta ei ole tehty, hankintayksikön tulee esittää selvitystä siitä, ettei soveltuvaa tuotetta olisi ollut saatavissa markkinoilta tai että sopivaa laitetta ei olisi voinut toimittaa jokin muu yritys.

”Hankintojen kilpailuttamisella varmistetaan tarjoajien tasapuolinen kohtelu sekä mahdollisuus kilpailla tuotteiden laadulla ja hinnalla. Markkinatilanne voi muuttua nopeastikin, ja neljä vuotta sitten tehty kilpailutus ei voi toimia perusteena suorahankinnalle”, tutkimuspäällikkö Max Jansson toteaa.

KKV antoi HUSille huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja:
Asiantuntija Alma Wahrmann, p.  029 505 3037
etunimi.sukunimi@kkv.fi

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on annettu tehtäväksi valvoa julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön noudattamista. KKV voi antaa havaitsemastaan lainvastaisuudesta hankintayksikölle huomautuksen tai muuta hallintolaissa tarkoitettua hallinnollista ohjausta. Laittomien suorahankintojen osalta KKV voi hankintalain perusteella kieltää hankintapäätöksen täytäntöönpanon. EU-kynnysarvot ylittävien suorahankintojen osalta KKV voi myös tehdä markkinaoikeudelle esityksen seuraamusten, kuten seuraamusmaksun, sopimuskauden lyhentämisen tai hankintapäätöksen kumoamisen määräämiseksi. Sama koskee kansalliset kynnysarvot ylittäviä hankintalaissa tarkoitettuja palveluhankintoja tai käyttöoikeussopimuksia, jotka on tehty suorahankintana ilman laissa säädettyä perustetta. Esitystä markkinaoikeudelle ei kuitenkaan voida tehdä, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinnasta hankintalaissa tarkoitetun suorahankintaa koskevan ilmoituksen.