KKV hyväksyi ehdollisena Avarn Securityn ja Prevent 360:n yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on hyväksynyt 12.10.2018 ehdollisena yrityskaupan, jossa Avarn Security Holding AS hankkii Prevent 360 Holding Oy:n. Kaupan hyväksymisen ehtona KKV edellytti, että Avarn Security myy osan yrityskeskittymän vartiointi- ja turvallisuuspalveluihin liittyvästä liiketoiminnasta. Lisäksi Avarn Security tarjoaa vartiointi- ja turvallisuuspalvelujen alihankintaa kilpailijoille kolmen vuoden ajan.

Avarn Security ja Prevent 360 tarjoavat molemmat muun muassa vartiointi- ja turvallisuuspalveluja yrityksille ja julkiselle sektorille. Avarn Security on osa norjalaista Sector Alarm -konsernia. KKV siirsi yrityskaupan jatkokäsittelyyn 12.7.2018.

Yrityskaupan kilpailuvaikutusten arvioinnin mahdollistamiseksi virasto on kerännyt laajan liikevaihtoaineiston vartiointi- ja turvallisuuspalveluita tarjoavilta yrityksiltä. Lisäksi virasto on kerännyt tietoja muun muassa erilaisilla kyselytutkimuksilla vartiointi- ja turvallisuuspalvelujen markkinoilla toimivilta yrityksiltä ja niiden asiakkailta. Keräämäänsä aineiston pohjalta KKV on tarkastellut yrityskaupan osapuolten sekä niiden kilpailijoiden markkinaosuuksia. Lisäksi virasto on tutkinut usein eri menetelmin, kuinka läheisiä kilpailijoita osapuolet ovat toisilleen.

KKV:n arvion mukaan yrityskauppa aiheuttaa haitallisia kilpailuvaikutuksia suurten vartiointi- ja turvallisuuspalveluja hankkivien asiakkaiden markkinoilla. Kolmen toimijan, Securitaksen, Avarn Securityn ja Prevent 360:n hallitsema, valmiiksi jo keskittynyt markkina keskittyisi yrityskaupan seurauksena entisestään, kun jäljelle jäisi vain kaksi pääasiallista toimijaa. KKV katsoo, että ilman yrityskaupalle asetettavia ehtoja kauppaa ei voida hyväksyä.

Sitoumuksilla varmistetaan edellytykset kilpailulle

Kaupasta aiheutuvien kilpailuongelmien poistamiseksi Avarn Security sitoutuu myymään osan keskittymän vartiointi- ja turvallisuuspalveluihin liittyvästä liiketoiminnasta yhdelle ostajalle KKV:n hyväksymillä myyntiehdoilla. Keskeistä on, että myytävä kokonaisuus mahdollistaa ostajan kasvun varteenotettavaksi toimijaksi suurten asiakkaiden markkinalle. Sitoumuskokonaisuus on rakennettu niin, että myytävä liiketoiminta voidaan määrittää joustavasti ostajan olemassa oleva toimipisteverkosto, asiakaskanta ja liiketoiminta huomioiden. Viraston arvion mukaan sitoumuksilla mahdollistetaan nykyistä kilpailutilannetta vastaavan tilanteen syntyminen vartiointi- ja turvallisuuspalveluita hankkivien suurten asiakkaiden markkinoille.

Avarn Security sitoutuu lisäksi tuottamaan alihankintana kilpailijoille tai potentiaalisille kilpailijoille tiettyjä piirivartiointi- ja hälytysvastepalveluita sekä hälytyskeskuspalveluita kolmen vuoden ajaksi. Mahdollisuus ostaa keskittymältä alihankintaa parantaa kilpailijoiden edellytyksiä tarjota palveluita suurille asiakkaille.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu.

Lisätietoja: 

  • apulaisjohtaja Sanna Syrjälä, p. 029 505 3385
    viestinnän mediapuhelin, p. 029 505 3008
    etunimi.sukunimi@kkv.fi

Lue lisää:

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä. Yrityskauppailmoituksen käsittely on tarvittaessa kaksivaiheinen. Ns. ensi vaiheen käsittely kestää enintään kuukauden. Jos kaupalla ei selvästikään ole vahingollisia kilpailuvaikutuksia tai jos vahingolliset vaikutukset voidaan estää osapuolten ehdottamin ehdoin, kauppa hyväksytään ensi vaiheen käsittelyssä. Muussa tapauksessa virasto tekee päätöksen asian siirtämisestä jatkokäsittelyyn, jossa kauppa ja sen kilpailuvaikutukset selvitetään perusteellisesti. Kauppa voidaan tällöinkin hyväksyä joko sellaisenaan tai ehdollisena. Jos osapuolten esittämät sitoumukset eivät riitä ehdoksi kaupan hyväksymiselle, virasto tekee markkinaoikeudelle esityksen kaupan kieltämiseksi.