KKV godkände på vissa villkor en företagsaffär mellan Avarn Security och Prevent 360

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 12.10.2018 på vissa villkor en affär där Avarn Security Holding AS förvärvar Prevent 360 Holding Oy. För att godkänna affären krävde KKV att Avarn Security ska sälja en del av företagsklustrets verksamhet inom bevaknings- och säkerhetstjänster. Dessutom ska Avarn Security i tre år till konkurrenter erbjuda underentreprenader inom bevaknings- och säkerhetstjänster.

Både Avarn Security och Prevent 360 tillhandahåller bland annat bevaknings- och säkerhetstjänster till företag och den offentliga sektorn. Avarn Security ingår i den norska koncernen Sector Alarm. Den 12 juli 2018 överförde KKV affären till fortsatt behandling.

För att kunna bedöma affärens konkurrenseffekter har KKV samlat in ett omfattande material om omsättningen i företag som tillhandahåller bevaknings- och säkerhetstjänster. Dessutom har KKV bland annat genom olika enkäter samlat in information av företag som verkar på marknaden för bevaknings- och säkerhetstjänster och av dessa företags kunder. Utifrån det insamlade materialet har KKV granskat förvärvsparternas och deras konkurrenters marknadsandelar. KKV har dessutom med flera olika metoder undersökt hur nära konkurrenter parterna är.

Enligt KKV:s bedömning orsakar förvärvet skadliga konkurrenseffekter på marknaden för stora kunder inom bevaknings- och säkerhetstjänster. Marknaden, som domineras av tre aktörer – Securitas, Avarn Security och Prevent 360 – och som redan är koncentrerad, skulle som en följd av förvärvet koncentreras ytterligare, eftersom endast två huvudsakliga aktörer skulle återstå. KKV anser att förvärvet inte kan godkännas utan villkor.

Åtaganden ska säkerställa förutsättningarna för konkurrens

För att undanröja de konkurrensproblem som förvärvet medför förbinder sig Avarn Security att sälja en del av klustrets verksamhet inom bevaknings- och säkerhetstjänster till en köpare, på sådana villkor som KKV godkänner. Ett centralt element är att den helhet som säljs ska göra det möjligt för köparen att växa till en betydande aktör på marknaden för stora kunder. Helheten som åtagandet gäller ska byggas upp så att verksamheten som säljs flexibelt kan fastställas med beaktande av köparens befintliga nätverk av verksamhetsställen samt kundkrets och affärsverksamhet. Enligt KKV:s bedömning möjliggör dessa åtaganden att det på marknaden för stora kunder inom bevaknings- och säkerhetstjänster uppstår en konkurrenssituation som motsvarar den nuvarande.

Avarn Security förbinder sig dessutom att i tre år som underentreprenader till konkurrenter och potentiella konkurrenter leverera vissa distriktsbevaknings- och larmresponstjänster och larmcentraltjänster. Möjligheten att av klustret köpa underentreprenader förbättrar konkurrenternas förutsättningar att tillhandahålla tjänster till stora kunder.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter att affärshemligheterna har avlägsnats.

Mer information:

  • biträdande direktör Sanna Syrjälä, tfn 029 505 3385
    fornamn.efternamn@kkv.fi

Läs mer:

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning. Behandlingen av anmälan om företagsförvärv sker i två steg om det behövs. Den så kallade första behandlingen tar högst en månad. Om det är uppenbart att förvärvet inte har negativa konkurrenseffekter eller om de negativa effekterna kan förhindras genom villkor som parterna föreslår, godkänns förvärvet vid den första behandlingen. I annat fall fattar konkurrensverket beslut om att överföra ärendet till fortsatt utredning där förvärvet och dess konkurrenseffekter utreds grundligt. Förvärvet kan även då godkännas antingen som sådant eller villkorligt. Om de åtaganden som parterna föreslår inte är tillräckliga som villkor för godkännande av förvärvet, gör verket framställning till marknadsdomstolen om förbud mot förvärvet.