KKV hyväksyi ehdollisena Valion ja Heinon Tukun välisen yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 30.6.2021 yrityskaupan, jossa Valio Oy hankkii Heinon Tukku Oy:n. Kaupan hyväksymisen ehtona on, että Valio sitoutuu suojaamaan yrityskaupan seurauksena saamansa kilpailijoiden luottamukselliset tiedot niin, etteivät ne välity organisaatiossa kilpailulle haitallisella tavalla.

KKV on selvittänyt Valion ja Heinon Tukun välisen yrityskaupan kilpailuvaikutuksia. Kaupassa on kyse valmistajan ja tukkutoimijan yhdistymisestä, ja KKV kiinnitti alustavassa tarkastelussaan huomiota erityisesti eri jakeluportailla toimivien yritysten mahdollisuuteen saada haltuunsa kilpailijoiden luottamuksellisia tietoja sekä mahdollisuuteen sulkea kilpailijoita pois markkinoilta yhdistymisen seurauksena.

Valiolla ja Heinon Tukulla on myös päällekkäistä liiketoimintaa julkisen sektorin foodservice-hankinnoissa sekä meijerituotteiden, teollisten elintarvikkeiden ja pakasteiden toimitusmyynnin markkinoilla. Selvitysten perusteella kauppa ei kuitenkaan aiheuta näillä markkinoilla haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Kaupan hyväksymisen ehtona kilpailevien valmistajien hinnoittelutietojen suojaaminen

KKV:n selvitysten perusteella yrityskauppa ei johda Valion tai Heinon Tukun kilpailijoiden poissulkeutumiseen markkinoilta. Sen sijaan viraston arvion mukaan yrityskaupan seurauksena on riski, että Valio saa Heinon Tukun kautta tietoja kilpailevien valmistajien tukkuhinnoittelusta ja muista sopimussuhteiden ehdoista.

”Jos Valio saisi kilpailijoidensa hinnoitteluun liittyviä tietoja haltuunsa, se voisi vaikuttaa Valion kannustimiin hinnoittelussa sekä rajoittaa merkittävästi valmistajien välistä kilpailua tuotteiden myynnissä foodservice-asiakkaille, kuten hotelleille, kahviloille ja ravintoloille”, yrityskauppavalvonnan johtaja Sanna Syrjälä kertoo.

Yrityskaupasta aiheutuvat kilpailuongelmat voidaan usein poistaa asettamalla yrityskaupan toteutumisen edellytykseksi ehtoja. Valio sitoutui suojaamaan sille välittyvät kilpailijoiden luottamukselliset tiedot niin, etteivät ne välity organisaatiossa eteenpäin kilpailulle haitallisella tavalla. Sitoumus tietojen suojaamiseksi on voimassa 10 vuotta yrityskaupan hyväksymisestä. Viraston arvion mukaan sitoumus riittää poistamaan yrityskaupasta aiheutuvat kilpailuongelmat, ja kauppa voitiin hyväksyä ehdollisena.

KKV:n päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu.

Julkinen versio päätöksestä

Lisää aiheesta:
KKV selvittää tarkemmin Valion ja Heinon Tukun välisen yrityskaupan kilpailuvaikutuksiaKKV:n tiedote 31.5.2021

Lisätietoja:
Johtava asiantuntija Laura Kauppila, p. 029 505 3335
etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä. Yrityskauppailmoituksen käsittely on tarvittaessa kaksivaiheinen. Ns. ensi vaiheen käsittely kestää enintään 23 työpäivää. Mikäli ensi vaiheen käsittelyssä ilmenee, että kaupalla saattaa olla haitallisia kilpailuvaikutuksia, virasto tekee päätöksen asian siirtämisestä jatkokäsittelyyn, jossa kauppa ja sen kilpailuvaikutukset selvitetään perusteellisesti. Toisen vaiheen käsittely kestää enintään 69 työpäivää. Markkinaoikeus voi pidentää toisen vaiheen käsittelyaikaa korkeintaan 46 työpäivällä. Toisen vaiheen käsittelyn jälkeen KKV voi hyväksyä yrityskaupan sellaisenaan, jos kaupasta ei aiheudu haitallisia kilpailuvaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos sen katsotaan olennaisesti estävän tehokasta kilpailua Suomessa. Ensisijainen tapa kaupan kielteisten kilpailuvaikutusten estämiseksi on asettaa sille ehtoja, esimerkiksi velvoite jonkin liiketoiminnan myymiseen. Jos ehtojen määräämisellä ei päästä tyydyttävään lopputulokseen, voi markkinaoikeus KKV:n esityksestä kieltää kaupan kokonaan.


Päivitetty 9.8.2021: Lisätty linkki päätöksen julkiseen versioon.