KKV godkände villkorligt företagsförvärvet mellan Valio och Heinon Tukku

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 30.6.2021 ett företagsförvärv där Valio Oy förvärvar Heinon Tukku Oy. Ett villkor för godkännandet av köpet är att Valio förbinder sig att skydda konfidentiella uppgifter om konkurrenterna som erhållits till följd av företagsförvärvet så att de inte förmedlas i organisationen på ett sätt som är skadligt för konkurrensen.

KKV har utrett konkurrenseffekterna av företagsförvärvet mellan Valio och Heinon Tukku. Affären gäller sammanslagning av tillverkare och grossist och KKV fäste i sin preliminära granskning särskild uppmärksamhet vid möjlig- heten för företag som verkar i olika distributionsled att få tillgång till konfidentiell information om konkurrenter samt möjligheten att utesluta konkurrenter från marknaden till följd av sammanslagningen.

Valio och Heinon Tukku har överlappande affärsverksamhet inom offentliga sektorns foodservice-butiker samt på marknaden för för- säljning av mejeriprodukter, industriella livsmedel och frysprodukter. Enligt utredningarna medför dock affären inga skadliga konkurrenseffekter på dessa marknader.

Skydd av prisinformation från konkurrerande tillverkare är villkor för godkännande av affären

Enligt KKV:s utredningar leder företagsförvärvet inte till att Valios eller Heinon Tukkus konkurrenter utesluts från marknaden. Däremot finns det enligt ämbetsverkets bedömning en risk att Valio via Heinon Tukku får information om partiprissättningen och övriga avtalsvillkor för konkurrerande tillverkare.

”Om Valio får information om konkurrenternas prissättning skulle det kunna påverka Valios incitament i prissättningen och avsevärt begränsa konkurrensen mellan tillverkarna gällande produkter till foodservice-kunder, såsom hotell, kaféer och restauranger”, berättar direktören för tillsynen av företagsförvärv Sanna Syrjälä.

Konkurrensproblem pga företagsförvärv kan ofta undanröjas genom att ställa villkor för att företagsförvärvet ska kunna genomföras. Valio förband sig att skydda konkurrenternas konfidentiella uppgifter så att de inte förmedlas vidare inom organisationen på ett sätt som är skadligt för konkurrensen. Förbindelsen att skydda uppgifterna gäller i 10 år från det att företagsförvärvet godkändes. Enligt verkets bedömning räcker åtagandet för att undanröja de kon- kurrensproblem förvärvet orsakar och affären godkändes villkorligt.

KKV:s beslut innehåller vardera partens affärshemligheter. Beslutet kan publiceras först då affärshemligheterna har avlägsnats.

Mer om ämnet:
KKV utreder närmare konkurrenseffekterna av företagsförvärvet mellan Valio och Heinon TukkuKKV:s meddelande 31.5.2021

Tilläggsuppgifter:
Ledande sakkunnig Laura Kauppila, tfn 029 505 3335
fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om den sammanlagda omsättningen för parterna i företagsförvärvet överstiger 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet i Finland överstiger 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte medför sådana skadliga konsekvenser som avses i konkurrenslagen. KKV ingriper i ett företagsförvärv om ämbetsverkets utredning visar, att om företagsförvärvet genomförs skulle det i väsentlig grad hindra effektiv konkurrens på den finländska marknaden eller en väsentlig del av den, särskilt på grund av att företagsförvärvet skulle skapa eller stärka en dominerande marknadsställning. Vid behov behandlas anmälan om företagsförvärv i två steg. Den så kallade första behandlingen tar högst 23 arbetsdagar. Om det vid första behandlingen framkommer att affären kan ha skadliga konkurrenseffekter, fattar ämbetsverket beslut om att överföra ärendet till fortsatt behandling, där affären och dess konkurrenseffekter utreds grundligt. Den andra behandlingen tar högst 69 arbetsdagar. Marknadsdomstolen kan förlänga handläggningstiden i den andra behandlingen med högst 46 arbetsdagar. Efter andra behandlingen kan KKV godkänna företagsförvärvet som sådant om det inte medför skadliga konkurrenseffekter. KKV ingriper i företagsförvärvet om det i väsentlig grad anses hindra en effektiv konkurrens i Finland. Det primära sättet att förhindra affärens negativa konkurrenseffekter är att ställa villkor för detta, till exempel skyldigheten att sälja någon affärsverksamhet. Om villkoret inte leder till tillfredsställande resultat, kan marknads- domstolen på framställning av KKV förbjuda affären i sin helhet.