KKV selvittää tarkemmin Valion ja Heinon Tukun välisen yrityskaupan kilpailuvaikutuksia

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) aloittaa jatkokäsittelyn yrityskaupassa, jossa Valio Oy hankkii Heinon Tukku Oy:n.

Valio on elintarvikeyritys, joka jalostaa ja markkinoi pääasiassa maitotuotteita. Sen omistavat 14 maidontuottajaosuuskuntaa. Valio tarjoaa palveluita myös foodservice- ja teollisuusasiakkaille. Heinon Tukku on päivittäistavaroiden tukkukauppa, jonka pääasiallisia asiakkaita ovat foodservice-asiakkaat eli hotellit, kahvilat, catering-palvelut, ravintolat, huoltoasemat, kioskit sekä julkiset suurkeittiöt.

Virasto on ensimmäisen vaiheen selvityksissään kuullut kilpailijoita, asiakkaita ja tavarantoimittajia lausunto- ja selvityspyynnöin. Alustavassa tarkastelussa on noussut esiin eri jakeluportaalla toimivien yritysten väliseen yrityskauppaan liittyviä vertikaalisia kilpailuhuolia, jotka kohdistuvat erityisesti kilpailijoiden arkaluonteisten tietojen siirtymiseen yrityskaupan seurauksena muodostuvalle yritykselle.

KKV pitää tarpeellisena jatkaa yrityskaupan kilpailuvaikutusten selvittämistä. Jatkokäsittelyssä tutkitaan, estääkö yrityskauppa olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. KKV voi jatkokäsittelyssä hyväksyä yrityskaupan sellaisenaan, määrätä ehtoja sen hyväksymiselle tai esittää, että markkinaoikeus kieltää kaupan. Jatkokäsittely voi kestää enintään 69 työpäivää. Markkinaoikeus voi pidentää jatkokäsittelyaikaa korkeintaan 46 työpäivällä.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu.

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Laura Kauppila, p. 029 505 3335
Johtaja Sanna Syrjälä, p. 029 505 3385
etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä. Yrityskauppailmoituksen käsittely on tarvittaessa kaksivaiheinen. Ns. ensi vaiheen käsittely kestää enintään 23 työpäivää. Jos kaupalla ei selvästikään ole vahingollisia kilpailuvaikutuksia tai jos vahingolliset vaikutukset voidaan estää osapuolten ehdottamin ehdoin, kauppa hyväksytään ensi vaiheen käsittelyssä. Muussa tapauksessa virasto tekee päätöksen asian siirtämisestä jatkokäsittelyyn, jossa kauppa ja sen kilpailuvaikutukset selvitetään perusteellisesti.

Lue lisää yrityskauppavalvonnasta.